luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 1. marca 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú jubilejný 25. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa bude niesť v znamení Roka Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorom si pripomenieme 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenského národného obrodenia. Rok 2017 bude výnimočný aj 230. výročím prvej kodifikácie slovenského spisovného jazyka Antonom Bernolákom a zameriame sa v ňom aj na ďalšie výročia osobností v dejinách slovenského národa – 305. výročie narodenia a 260. výročie úmrtia Hugolína Gavloviča, 205. výročie narodenia Sama Chalupku, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského, 195. výročie narodenia a 125. výročie úmrtia Štefana Marka Daxnera, 180. výročie narodenia Adolfa Petra Zátureckého, 160. výročie narodenia a 75. výročie úmrtia Terézie Vansovej, 150. výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, 110. výročie narodenia Dobroslava Chrobáka, Jozefa Horáka a Ľuda Zúbka. Pripomenieme si aj výročia dvoch významných slovenských autorov z Vojvodiny: 90. výročie narodenia Michala Babinku, básnika, prozaika, literárneho kritika, prekladateľa a publicistu a 20. výročie úmrtia Paľa Bohuša, popredného básnika a esejistu. V roku 2017 zároveň oslávime 1150. výročie schválenia staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka, 550. výročie založenia univerzity Academia Istropolitana, 155. výročie založenia prvého slovenského gymnázia v Revúcej, 150. výročie založenia druhého slovenského gymnázia v Martine a 25. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom škôl, vzdelávacích centier, spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:

• v 1. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa základných škôl,

• v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,

• v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl,

• v 4. kategórii práce žiakov zo zahraničia.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v slovenskom jazyku. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. V záhlaví každého exemplára súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov súťažnej práce, meno a priezvisko učiteľa, mejlová adresa učiteľa, presný názov a adresa školy, mejlová adresa školy. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže.

Organizačný poriadok súťaže a text záhlavia (formulár) sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk (v sekcii súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko) a na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk, v časti súťaž Prečo mám rád slovenčinu).

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára 2017 (Slováci žijúci v zahraničí do 1. marca 2017) v štyroch exemplároch na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 52 Martin, Slovenská republika alebo na mejlovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel. číslo: 02/49276122).

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 25. ročníka súťaže sa uskutoční v júni 2017 v Nových Zámkoch.

Za vyhlasovateľov súťaže doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.,
riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu