luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O Národnostnej odbornej konferencii alebo „krajší svet je na dosah“

KonfZac19-01

Od 26. augusta do 4. septembra sa konala séria odborných konferencií po celej krajine pri príležitosti otvorenia školského roka 2019/2020.

Prvé z dvadsiatich stretnutí patrilo národnostiam a uskutočnilo sa v Materskej škole, základnej škole, gymnáziu, kolégiu a knižnice Nikolu Teslu s vyučovacím jazykom srbským. Odborná konferencia pri príležitosti otvorenia školského roka vznikla v spolupráci Školského úradu (ŠÚ), Ministerstva ľudských zdrojov (MĽZ) a Klebelsbergovho centra (KC). Na zmeny v národnostnom školskom vzdelávacom systéme boli zvedaví okrem zástupkyne národnostného ombudsmana, zástupcov národností aj vedúci predstavitelia Slovákov v Maďarsku, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, hlavný radca MĽZ Štefan Kraslán ako aj riaditelia, zástupcovia jednotlivých slovenských národnostných škôl. Vzhľadom na rozsah, prednášky neuverejníme v plnom znení, uvedieme len niekoľko informácií. Prezentácie nájdete na príslušných domovských stránkach orgánov resp. na portáli oktatas.hu.

KonfZac19-02

Početných účastníkov privítala Jovanka Lastićová. Riaditeľka hosťujúcej vzdelávacej inštitúcie hovorila o minulosti budovy Tökölyanum, a o výsledkoch posledného desaťročia. „Vďaka zákonu z roku 2011 sme dostali možnosť, aby národnostné školy prevádzkovali miestne a celoštátne samosprávy. Tieto kolektívy sa teda mohli rozhodnúť, čo sa bude diať v ich výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Dovtedy väčšina škôl fungovala v malých obciach, s malým počtom žiakov a obecné samosprávy sa snažili z menej peňazí vyriešiť danú úlohu,“ poznamenala na okraj riaditeľka J. Lastovićová spolu s tým, že srbská komunita za 10 rokov dostala viac dotácií ako za uplynulých 50. Vedúca bázovej školy je presvedčená o tom, že plánovaný zákon, v ktorom prihlásenie sa na vysokú školu je podmienené jazykovou skúškou, bude mať pozitívny dopad na zvýšenie počtu záujemcov o štúdium v národnostných školách.

Po vynikajúcej produkcii rumunského mládežníckeho Tanečného súboru Juraja Nyisztora, zástupca štátneho tajomníka MĽZ zodpovedný za verejné školstvo Zoltán Maruzsa informoval prítomných o vývoji verejného vzdelávacieho systému. Najväčšia zmena sa týka individuálneho vzdelávania, ktoré bude povoľovať jedine Pedagogické školské stredisko (PŠS), ako aj odloženia začiatku predprimárneho vzdelávania a začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zmeny nastali aj v základných školách. Okrem zníženia rokov praxe kandidátov na post riaditeľa, zamestnávateľom prisúdeného finančného príspevku za činnosť mimo pracovnej náplne, zvýšenia počtu hodín externým učiteľom na 14, zástupca štátneho tajomníka Z. Maruzsa hovoril aj o tom, že od budúceho školského roka sa zjednoduší objednávanie učebníc. O kvalifikácii učiteľov povedal, že od zavedenia cez ňu prešlo 108 389 pedagógov a momentálne v systéme čaká 17 224 osôb. V oblasti vlastivedy odporučil školám program Bez hraníc, umenia Výmeny hudobných nástrojov a kultúry Ervina Lázára ako aj aktívnu účasť na digitálnom, ekonomickom a ekologickom tematickom týždni.

Zástupca odborného riaditeľa KC vo svojej prednáške zhrnul aktuálne úlohy, vývoj a jeho plány. Balázs Péterffy sa zmienil o programe na podporu vzdelávania. Štipendium má uľahčiť aj nástup do zamestnania. Zástupca odborného riaditeľa vyzdvihol digitálny i infraštrukturálny rozvoj výchovno-vzdelávacích inštitúcií a odborné doškoľovania pedagógov. Za pozitívum pokladá aj zavedené nové moduly v základnom školskom systéme Kréta. Z pripravovaných programov spomenul medzinárodnú a digitálnu matematickú súťaž, ako aj protidrogové preventívne hodiny. Cieľom KC je znížiť desegregáciu a podporiť spoluprácu s miestnymi národnostnými útvarmi.

KonfZac19-03

Posledným prednášateľom v prvom bloku bol zástupca predsedu ŠÚ zodpovedný za verejné školstvo. Sándor Brassói vo svojom príspevku zdôraznil, že v Informačnom systéme o vzdelávaní (KIR) ako aj v systéme o stredoškolskom štúdiu (KIFIR) treba dbať o aktuálnosť a presnosť. Zástupca sa zmienil o bohatej ponuke učebníc, pozitívnych výsledkoch v oblasti pomoci odborných poradcov, konferencií, doškoľovaní a súťaží. „Pre tých, ktorí sa v roku 2020 budú kvalifikovať, rozrastie sa počet indikátorov na 66 a kompetencie o environmentálnu výchovu,“ konštatoval. ŠÚ bude pokračovať vo vlastných úspešných programoch ako Celoštátna súťaž pre základné školy zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenskej vzdelanosti (OÁTV), Celoštátna študijná súťaž stredoškolákov (OKTV) alebo výtvarná a fotografická súťaž. Zdôraznil, že Pedagogické školské stredisko (PŠS) je stále k dispozícii pri akejkoľvek otázke.

Vedúci odboru ŠÚ školskej správy a verejného školstva János Gerendás informoval o zavedení každodennej environmentálnej výchovy a systéme ekoškôl. Kým prvá by mala byť súčasťou života výchovno-vzdelávacích inštitúcií, vnímateľná v školskej i mimoškolskej činnosti, ako aj súčasťou celoživotného vzdelávania, vývojovej a národnej mládežníckej stratégie, o druhú sa treba uchádzať. Výpis na získanie titulu ekoškola bude dostupný od 18. októbra a žiadosti treba poslať do 15. februára 2020. Keď škola vyhovie kritériám, na tri roky získa spomínané označenie, po druhom úspešnom uchádzaní sa stane navždy ekoškolou. Spomenul, že na internete je veľké množstvo metodických pomôcok o environmentálnej výchove, ktoré po adaptácii na miestne pomery poslúžia na uskutočnenie rozličných projektov, tematických hodín, dní či týždňov.

KonfZac19-04

Ako posledná vystúpila vedúca odboru Národnostného PŠS. Poznamenávam, že jej prednáška bola najzaujímavejšia a veľký priestor venovala aj nedostatkom v oblasti školstva. Ágota Kállayová spomenula, že hlavné oblasti národnostnej odbornej pomoci využilo 78 pedagógov, skupinových stretnutí sa zúčastnilo 61 pedagogických zborov, čo znamená 736 zapojených ľudí, tvorivých dielní bolo v minulom školskom roku 24. Vedúca odboru konštatovala, že výchovno-vzdelávacie inštitúcie PŠS väčšinou žiadali o poskytnutie ukážkovej hodiny zo slovenskej vzdelanosti a všeobecno-vzdelávacích predmetov, ale pomoc potrebovali aj pri vypracovaní pedagogického programu, rozvojového plánu školy a iných dokumentov. Je zreteľný dopyt po metodických materiáloch, preto PŠS plánuje vytvoriť zbierku úloh slovenskej vzdelanosti, ktoré by boli dostupné na domovskej stránke strediska. Á. Kállayová vo svojej prednáške poznamenala, že 25 bázových škôl v minulom školskom roku uskutočnilo 131 programov. O získanie alebo opätovné pridelenie tejto kvalifikácie sa na jar treba uchádzať. Z programov PŠS spomenula dve plánované akreditované doškoľovania zamerané predovšetkým na komunikáciu s názvom Dvojjazyčnosť v škôlkeV centre pozornosti komunikácia. Stručne hovorila o októbrových Jesenných pedagogických dňoch, zo súťaží pre mládež sa aj v tomto školskom roku uskutoční OÁTV a výtvarná a fotografická súťaž. Vedúca odboru vyzdvihla dva novátorské nápady. Prvým je rozšírenie umeleckej súťaže o možnosť vizuálneho stvárnenia literárnych diel a druhým skupinová súťaž s názvom Národnosti v Maďarsku, ktorej cieľom by bolo vzájomné poznávanie kultúry národností v krajine.

Podľa odborných prednášok národnostné školstvo v Maďarsku nebolo nikdy také úspešné ako teraz. Škoda, že prax nie je totožná s centrálnym chápaním zovšeobecňujúcim skúsenosti.

AR

Foto: autor