luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Momenty zo života 30-ročnej Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

OsmmLuc19-01

Mladí (i starší) Slováci v Maďarsku si v tomto roku pripomínajú významné jubileum. Pred tridsiatimi rokmi vznikla naša jediná mládežnícka organizácia s celoštátnou pôsobnosťou – Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku.

Po sľubnom začiatku a aktívnych 90. rokoch plných rôznorodých cieľov a programov sa v prvom desaťročí tohto storočia činnosť organizácie spomalila, ba hrozil jej zánik. Ťažké a zdĺhavé roky revitalizácie, reorganizácie a zviditeľňovania organizácie priniesli svoje ovocie. Terajšie predsedníctvo, ktoré prevzalo štafetu v tomto roku, sa už pustilo do organizovania osláv jubilea. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli aj my zhrnúť prvé tri desaťročia organizácie a podať vám stručný historický prehľad – bez nároku na úplnosť, veď na hlbšie predstavenie histórie OSMM by nestačila ani celá príloha.

„Na počiatku bolo Slovo. Vlastne boli len slová. O tom, že jediná organizácia našich Slovákov – Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku (DZSM) – zastupuje záujmy všetkých vrstiev našej národnosti, osobitne veľký dôraz kladie na prácu s mládežou. Po slovách vznikla debata. Paradoxné bolo, že rozdiel medzi slovami a skutkami sa pre väčší počet mladých ľudí stal očividným práve v mládežníckom čitateľskom tábore, organizovanom DZSM v Debrecíne v lete roku 1988. V tamojších rozhovoroch sa vykryštalizoval názor, že je najvyšší čas na založenie samostatnej slovenskej mládežníckej organizácie. Ďalším paradoxom bolo, že „ideológom” osamostatnenia sa bol vtedajší člen Mládežníckeho výboru DZSM Imro Fuhl. Po debatách nasledovalo aktivizovanie sa. Od zrodu myšlienky však ubehlo vyše poldruha roka, kým Organizáciu slovenskej mládeže v Maďarsku riadne zaregistrovali ako celoštátnu spoločenskú organizáciu,píše o okolnostiach vzniku OSMM jej prvý predseda Anton Paulik v publikácii vydanej pri príležitosti 10. výročia založenia zoskupenia. V októbri 1989 si zakladatelia vytýčili za cieľ posilniť národnostné povedomie slovenskej mládeže, rozvíjať v nej pocit spolupatričnosti a prispieť k zachovaniu tradícií Slovákov v Maďarsku. O niekoľko mesiacoch neskôr sa už konalo ustanovujúce zhromaždenie OSMM.

„Ak sa raz napíšu najnovšie dejiny Slovákov v Maďarsku, kronikári budú musieť označiť rok 1990 prinajmenšom za historický. …Zvýšená aktivita príslušníkov našej národnosti sa prejavila v prvom rade v samoorganizovaní sa. Za najvyšší stupeň tohto procesu môžeme označiť také iniciatívy zdola, ktoré si nenárokovali finančnú, morálnu či inú pomoc a snažili sa o udržanie svojej samostatnosti a nezávislosti,“ oživil atmosféru vládnucu v tej dobe v kruhu národností zakladajúci člen OSMM Imrich Fuhl na začiatku spomínanej publikácie. V januári 1990 – ešte pred vznikom Slobodnej organizácie Slovákov a Združenia slovenských spisovateľov v Maďarsku – sa konalo ustanovujúce zhromaždenie OSMM, prítomných bolo takmer štyridsať mladých Slovákov.

Mládežnícka organizácia sa potom ako prvá zo slovenských národnostných občianskych zoskupení v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou dala zaregistrovať v nových podmienkach spoločenského života a pustila sa do práce. Jej členovia boli spoluorganizátormi tradičného fašiangového bálu, upravili časť starého cintorína obce Santov a usporiadali slovenský mládežnícky tábor v Békešskej Čabe, výdavky ktorého hradil Demokraticky zväz Slovákov v Maďarsku, keďže OSMM na začiatku nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami. Prvý rok jestvovania organizácie dokázal, že iniciatíva je životaschopná, ale rýchlo vysvitlo aj to, že k jej fungovaniu nestačí dobrá vôľa, predsavzatia a plány, veď tie sa nedajú realizovať iba z členských príspevkov a oduševnenia. Nebola ľahká úloha prekonať všetky úskalia, veď treba mať na zreteli aj to, že OSMM sa od začiatku mohla v prvom rade opierať o študujúcu mládež, teda o stredo- a vysokoškolákov.

OSMM vznikla a sídlila v hlavnom meste až do roku 1996, keď presunula svoje sídlo do Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Členstvo sa v priebehu niekoľkých rokov rozrástlo do takej miery, že v polovici deväťdesiatych rokov, po modifikovaní štatútu organizácie, bol vytvorený systém tzv. pobočiek. Pobočky zjednocovali jednak mladých Slovákov žijúcich v slovenských lokalitách (Békešská Čaba, Budapešť – Pilíš, Šámšonház, Segedín, Slovenský Komlóš), a jednak stredoškolákov (Slovenské gymnázium v Békešskej Čabe a v Budapešti) a študentov študujúcich na Slovensku (Bratislava). Išlo hlavne o uľahčenie komunikácie medzi členmi, veď po určitom čase sa už nedalo o každej akcii priamo informovať vyše 200 osôb.

Medzi najdôležitejšími cieľmi a úlohami organizácie už od začiatku boli zachovanie a rozširovanie slovenského jazyka, kultúry a národopisných pamiatok. Na oživenie a zachovanie slovenských zvykov usporadúvali členovia letné tábory: jazykovo-vzdelávací tábor, národopisný zberateľský tábor, tanečný tábor a tradičné zabíjačky. Zakladajúci členovia považovali za dôležité zoznámiť sa s historickými, zemepisnými a kultúrnymi pamiatkami Slovenska a posilniť väzby s materskou krajinou, v tomto duchu sa OSMM zúčastnila na Svetovom festivale slovenskej mládeže v Martine a na Medzinárodnom stretnutí Rysy v Tatranskej Lomnici. OSMM sa okrem programov určených pre členstvo usilovala v tom čase aj o aktivizovanie žiakov základných škôl organizovaním regionálnych programov, letných čitateľských táborov a recitačných súťaží. Na pestovanie slovenského jazyka a kultúry si našla aj modernejšie formy: pravidelne usporadúvala koncerty rockových skupín AGR±, Negatív a neskôr aj STUFF, ktorá si vytýčila za cieľ popularizovať slovenskú národnostnú literatúru v Maďarsku, uvádzať zhudobnené básne tunajších autorov. Asi jedným z najväčších projektov OSMM tohto desaťročia bola cyklistická túra Po stopách našich predkov (Tu sa usadíme), ktorú zorganizovala na počesť 275. výročia usadenia sa Slovákov v Békešskej Čabe a počas ktorej členovia absolvovali skoro 600-kilometrovú trasu Hradište – Békešská Čaba.

OsmmLuc19-02

Popri úspešných projektoch však čas ukázal, že systém pobočiek funguje iba v prípade, ak si uvedomujú, že sú v podstate samostatnou zložkou organizácie, môžu organizovať vlastné programy, na ktoré pravidelne pozývajú iné pobočky. Ukázalo sa aj to, že pobočky sú aktívne najmä vtedy, keď na ich čele stojí charizmatická osobnosť, schopná združovať miestnu mládež. Niektoré miestne organizácie po určitom čase zanikli, napríklad členovia bratislavskej pobočky sa až na niekoľko výnimiek vrátili domov, kde sa buď zapojili do aktivít svojho regiónu, alebo sa úplne vytratili z národnostného diania. To isté platilo aj v prípade študentov budapeštianskeho slovenského gymnázia. V nasledujúcom desaťročí situáciu sťažovala absencia komunikácie a výmeny informácií, zánik tradičných programov organizácie, neúčasť v rôznych projektoch, nevyužívanie podpôr rôznych nadácií a vôbec slabá koordinačná práca vedenia.

Jediným podujatím, ktoré prežilo toto obdobie a ktoré sa od roku 1992 až do roku 2015 uskutočnilo každú jeseň, bol futbalový turnaj o Dolnozemský pohár. Práve na jednom z týchto turnajov sa zrodila myšlienka novej koncepcie a poslania organizácie. Nová etapa v živote OSMM sa začala v roku 2009, keď vedenie prevzal Ondrej Kiszely. Po počiatočných ťažkostiach – nové predsedníctvo prevzalo organizáciu s dlhom voči Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v sume jeden milión forintov, organizácia mala veľmi nízky počet členov – sa rozbehla práca. Medzi prvými závažnejšími opatreniami bolo vypracovanie nového, modernejšieho imidžu, potom nasledovali projekty, v ktorých sa spojili tradície Slovákov v Maďarsku s prostriedkami 21. storočia. Takým bol flashmob na Hlavnom námestí v Slovenskom Komlóši Maršuj, Komlóš!, po ktorom nasledoval veľkolepý projekt, film Ečerská svadba. Roky 2017 – 2018 ubehli v znamení 70. výročia československo-maďarskej výmeny obyvateľstva, čo si mladí pripomenuli publikáciou Čaba300. Turnaj Dolnozemský pohár postupne vystriedala Slovenská mládežnícka akadémia, ktorá sa organizuje od roku 2014 každý rok v Sarvaši. Tento tábor sa stal najpopulárnejšou akciou OSMM. Vo februári tohto roku doterajšie predsedníctvo odovzdalo štafetu mladším: predsedom OSMM sa stal poslucháč odborov slovenský jazyk, literatúra a história na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre Bence Szeljak, podpredsedami sú študent odborov slovenský jazyk, literatúra a história na UKF v Nitre Bence Püski, študent podnikového hospodárstva a manažmentu na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne Gejza Háló, študentka odboru hospodárstva a manažmentu odborného vzdelávania dospelých na Ekonomickej univerzite v Budapešti Brigita Horváthová a absolvent čabianskeho slovenského gymnázia Viliam Mezősi. Hoci mladí sú vo funkciách iba niekoľko mesiacov, majú jasnú predstavu o tom, čo a ako chcú dosiahnuť. Keďže v posledných rokoch sa väčšina projektov zrealizovala na Dolnej zemi a najviac členov pochádza z tejto oblasti, chcú vyhľadať severné Slovákmi obývané osady krajiny a zapojiť do OSMM tamojších mladých. Do stredobodu ich záujmu sa dostanú stredoškoláci, pričom nielen tí, ktorí študujú na dvoch slovenských gymnáziách, ale aj tí, ktorí po skončení základnej školy sa už nevenujú štúdiu slovenského jazyka v školských laviciach, ale sú a chcú byť aktérmi národnostného života. V týchto mesiacoch sa v plnom prúde zaoberajú organizovaním slávnostného programu na počesť 30. výročia založenia OSMM, ktorý sa uskutoční 16. novembra v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe za účasti bývalých aj terajších členov. Už teraz môžeme konštatovať, že OSMM splnila jeden dôležitý cieľ: väčšina vedúcich a pracovníkov slovenských organizácií, samospráv a inštitúcií tvorila členskú základňu OSMM, čo svedčí o tom, že organizácii sa darilo združovať a aktivizovať našu mládež, upevňovať jej slovenskú identitu. Veríme, že našim mládežníkom vydrží elán minimálne ďalších 30 rokov!

(kan)

Foto: archív

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=333206203445029&__tn__=-UKH-R

 

https://www.facebook.com/maszfisz/