luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenské rozprávky aj z Maďarska

SlovRozBp19-01

V priestoroch slovenského kultúrneho centra v Užhorode, sídliaceho vo 4. Všeobecno-vzdelávacej škole s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským, sa koncom septembra uskutočnilo vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta.

Na základe prác žiakov vznikla krásna rozprávková kniha, ktorú pokrstili na slávnostnom vyhodnotení. Medzi najlepších sa dostali aj žiaci slovenských škôl v Maďarsku. Tým budapeštianskym odovzdali ceny v aule školy 4. novembra. V literárnej časti získala Hanka Popovicsová Zlaté pásmo, Sophie Vargová Strieborné pásmo. Inštitúcia mala zastúpenie aj vo výtvarnej súťaži, kde Zlaté pásmo získal Beni KoszorusBronzové Laci Tar – všetci zo štvrtej triedy. Všetkým bola udelená pochvala za reprezentáciu školy.

O akú súťaž vlastne šlo? Cieľom celosvetovej literárno-výtvarnej súťaže detí a žiakov, Slovákov žijúcich v zahraničí, bolo podľa výpisu „nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Veď od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameranie súťaže sa usiluje o to, aby čítanie, ilustrovanie plnili poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržiavať a rozvíjať národné povedomie a kultúrnu identitu u detí a žiakov Slovákov – vzbudiť záujem o živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania.“ Do súťaže sa zapojilo viac ako 500 žiakov a detí z rôznych krajín: od Kuvajtu cez Belgicko až po Rumunsko. Okrem dobrého pocitu účastníci boli obdarení diplomami, propagačnými materiálmi a hlavne autorskou, rozprávkovou knihou, ktorú zostavili z finálovej tvorby detí a žiakov v literárnej a výtvarnej oblasti.

SlovRozBp19-02

Súťaž mala dve fázy, literárne a výtvarné kolo. Literárne kolo bolo zamerané na vlastnú, autorskú tvorbu detí a žiakov v oblasti poézie, rozprávky, eseje, príbehov. Zo všetkých doručených prác sa do užšieho finále posunulo približne 45-50 rozprávok, príbehov, básní. Tie sa následne rozposlali na slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí. Deti a žiaci vo výtvarnom kole ilustrovali príbehy, rozprávky, básne, ktoré postúpili do užšieho finále. Takéto ilustrovanie sa mohlo realizovať i na vyučovacích hodinách. Výber techniky a samotné ilustrovanie bolo na posúdení každého dieťaťa, žiaka. Súťažilo sa v troch kategóriách 1. – 4. ročník ZŠ, 5. – 9. ročník ZŠ a triedny kolektív (resp. skupina), pričom do druhého výtvarného kola sa mohli zapojiť i deti, ktoré ešte navštevujú materskú školu. Samotná súťaž prebiehala v termíne od 10.09.2018 do 30.04.2019. O celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota v zložení Ján Pochanič (4. ZŠ Užhorod, Ukrajina, predseda), Jarmila Buchová (Slovenské vzdelávacie centrum, Mníchov, Nemecko), Sergej Biba (člen UBS, Užhorod, Ukrajina), zaslúžilý umelec Attila Kopriva (Mukačevo, Ukrajina) a Janette Gubricová (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko).

SlovRozBp19-03

Z Maďarska sa medzi víťazov dostali okrem budapeštianskych žiakov aj deti z Békešskej Čaby (Hanna Sára Kolysza, József Puskás), Nového Mesta pod Šiatrom (Dorka Blázseková, Julka Dzurišová), zo Sarvaša (Lili Csesznaková, Tamara Korimová, Krištof Kugyela, Izabella Laudayová, Dorka Szalaiová) a Slovenského Komlóša (Hanna Klementová, Anna Božena Szpisáková). Navyše Cenu riaditeľky 4. základnej všeobecnovzdelávacej školy I.-III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode získala Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši (Dóra Antalová, Lívia Kisová, Zsóka Kissová, Eszter Kondacsová, Regina Kovácsová, Izabella Laudayová, Zsófia Liptáková, Tímea Szatmáriová, Hanna Sztancsiková, Bence Tóth, Villő Varga a Petra Zahoreczová).

Blahoželáme našim žiakom za reprezentovanie našej národnosti.

Organizátormi súťaže boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 4. Všeobecno-vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode. Autorom námetu a celkového návrhu súťaže bol spisovateľ detských knižiek a slovenský učiteľ, pôsobiaci v inštitúcii Ján Pochanič.

(Sprac. zp)

Foto: facebook, mzv.sk