luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O metodickom vzdelávacom podujatí v hlavnom meste

MetDosBp19-01

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo 7. novembra v priestoroch Materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti metodicko-vzdelávacie podujatie pre učiteľov zo slovenských národnostných výchovno-vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku.

Na celodňové akreditované doškoľovanie prišlo veľa záujemcov zo všetkých kútov našej krajiny a po ukončení dostali účastníci osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cieľom vzdelávania bolo pomôcť učiteľom pri rozvíjaní zručnosti v hovorení a posilňovať komunikačné kompetencie vo vyučovaní slovenského jazyka, ale tiež prostredníctvom zážitkového učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy, s možnosťou začleniť tieto prierezové témy do vyučovania. Pre vychovávateľky z materských škôl prednášala Oľga Syrová o aktivizujúcich metódach nácviku správnej výslovnosti u detí predškolského veku, o medzipredmetových vzťahoch v hre so slovom a obrázkom, o stimulácii rozprávania a správnej výslovnosti prostredníctvom modelov KO-SE-TO, o tvorivej dramatike, integrovaním umelecko-výchovných činností modelom Anne van Kleeckovej a v neposlednom rade o rolovej hre a jej technike ako stimulu k slovnému vyjadreniu. Desať hodín bolo zadelených do päť 90 minútových vyučovacích blokov a posledná časť vybočila aj na krátke útvary detskej ľudovej slovesnosti, na ich literárno-dramatické a hudobno-dramatické spracovanie. Učitelia nižšieho stupňa sa vďaka Ľudmile Lašákovej oboznámili s možnosťami projektového vyučovania slovenčiny v spojení s reáliami Slovenska. Pre vyšší stupeň a pre učiteľov stredných škôl o projektovom vyučovaní slovenčiny hovorila Mária Onušková. Náplň bola podobná, ale s dôrazom na vekové rozdiely žiakov, ako aj na ich záujmovú činnosť.

MetDosBp19-02

Na zhodnotenie prednášok, ktoré prebiehali v troch oddelených učebniach, sme oslovili „poslucháčov“, lebo oni boli celý deň v danej skupine a najvierohodnejšie vedia zhrnúť hodiny, a tým aj stretnutie. Zo škôlok sa nám podarilo skontaktovať s jednou vychovávateľkou, z nižšieho a vyššieho stupňa základnej školy vám prinesieme dojmy a názory viacerých respondentov.

„Školenie bolo veľmi užitočné, som rada, že som sa ho mohla zúčastniť. Naučila som sa veľa hier, ktoré môžem používať každý deň pri práci s deťmi. Navyše, tento deň som prežila tak, akoby som bola aj ja dieťaťom. Školiteľka bola bezprostredná a prednášala naozaj hravou formou.“

(Eva Krigelová Bálintová, Materská škola „Slnečný lúč“ Dabaš-Šára)

 

„Dozvedel som sa, ako sa dá vecné učivo hoci aj slovenčiny, či matematiky spojiť v jeden celok. V prvej časti sme mali teóriu o príprave na projektové vyučovanie, napríklad napíšeme na tabuľu slovo voda a deti majú povedať prvé slovo, čo ich napadne. Prednášateľka ukázala pracovné zošity a úlohy spojené s vodou. Páčilo sa mi to, že som si mohol prehĺbiť vedomosti a učebný repertoár. Dohodli sme sa s ňou, že nabudúce by sme sa mali venovať recitovaniu a divadelným hrám.“

 (Ákos Tarkó, Slovenské gymnázium, všeobecná škola, kolégium a materská škola v Békešskej Čabe)

MetDosBp19-03

„Som rada, že som sa aj v tomto roku mohla zúčastniť prednášok. Domov som sa vrátila s príjemnými zážitkami. Naučila som sa veľa nových metodických úloh, ktoré môžem aplikovať v škole. Témou prednášky v našej skupine bola voda ako projektové vyučovanie. Riešili sme zaujímavé úlohy od brainstormingu až po ľudové rozprávky. Prednášateľka poukázala na súvislosti medzi ostatnými predmetmi, ako napríklad prírodopis, literatúra, chémia, výtvarná výchova alebo biológia. Tieto medzipredmetové vzťahy sú pre mňa dôležité, lebo ako učiteľka aj maďarčiny ich tiež viem zužitkovať. Myslím si, že to, čo tu odznelo, zapracujem do učebnej osnovy slovenskej vzdelanosti. Verím, že aj pre žiakov bude vyučovacia hodina zaujímavá. Chystám sa spracovať «vodné témy» – príslovia a porekadlá týkajúce sa vody, zdravia a hygieny. Zoznámila som sa s mnohými povesťami a ľudovými rozprávkami o vode a prameni, ktoré by som tiež chcela využiť na zefektívnenie hodiny. Na domácu úlohu žiakom plánujem dať vyhľadanie termálnych kúpeľov na Slovensku, a tým by sa sčasti zaoberali aj chémiou a geografiou, potom by sme spoločne diskutovali o vyhotovených prezentáciách a prípadne by sme si pozreli aj nejaký dokument o nich. Dúfam, že študentov táto téma osloví, a budú ju považovať za zaujímavú a objavujúcu hru.“

(Viktória Gerstmárová Ecseriová, Súkromná základná a stredná škola, základná umelecká škola a kolégium pre rozvoj schopností a nadaných detí v Jášči)

 

„Doškoľovanie pedagógov je pre nás dôležitý program. V tomto roku som sa ho zúčastnila preto, aby som sa zdokonalila v projektovom vyučovaní, s ktorým pracujem so žiakmi na vyššom stupni. S prednášateľkou sme si zopakovali dejiny projektového vyučovania a zahĺbili sme sa do témy «Vodička naša slovenská». Prípravu prednášateľa a jeho postoj k našim otázkam hodnotím pozitívne, berúc do úvahy aj to, že musíme rozvíjať slovnú zásobu našich žiakov. Cez projektové vyučovanie treba využiť všetky schopnosti učiteľa, aby žiakov aktivizoval k tvorivosti, aby ich dobre motivoval, čím zvýši schopnosť žiakov komunikovať a posilní prácu s IKT u žiakov. Rozoberajúc túto tému sa vo mne nahromadili rôzne otázky, ale aj nápady, ktoré sa pokúsim vo výchovno-vzdelávacom procese odovzdať deťom. Samozrejme, musíme pracovať so zjednodušeným materiálom, ktorý je pre naše deti pochopiteľný. Kreatívni pedagógovia v slovenskom národnostnom školstve by sa istotne potešili, keby mohli vyberať už z konkrétnych, odučených projektov.“

(Monika Szabová, Slovenská národnostná škola Mlynky)

MetDosBp19-04

„Keďže projektové vyučovanie nie je u nás bežné, bolo pre mňa užitočné spoznať systém tohto vyučovania. Texty sa dajú použiť aj osobitne na hodinách buď slovenčiny, alebo skôr slovenskej vzdelanosti. Tieto materiály ponúknem na zužitkovanie kolegyniam, ale niektoré využijem na prácu s textom.“

(Erika Zemenová Palečková, Základná škola Jozefa Beneho v Pišpeku)

AR

Foto: autor