luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/16)

LuNoCo16-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 59 rokmi

Mladí roľníci a baníci v Kestúci znovu založili ľudový súbor

V programe mladými roľníkmi a baníkmi v Kestúci znovu založeného ľudového súboru je málo slovenských čísel. Okrem krátkeho výstupu a tanca v ničom sa neprejavuje, že sme v slovenskej dedine, kde väčšina členov kultúrnej skupiny sú deti slovenských rodičov, ktoré majú rady svoj materinský jazyk. Dokazuje to aj skutočnosť, že väčšina hercov-ochotníkov rozprávala po maďarsky len na javisku počas jednotlivých výstupov, ale za kulisami, cez prestávky, alebo pri zábave po predstavení sme ich počuli medzi sebou rozprávať len po slovensky. (16/1959)

LuNoCo16-02

Pred 20 rokmi

Antológia Výhonky – medzník, podnet a výzva do budúcnosti

Skupina autorov združených okolo týždenníka Ľudové noviny v roku 1978 kolektívne vystúpila pred verejnosťou na stránkach antológie príznačne nazvanej Výhonky. V ďalších rokoch sa rozšíril nielen počet autorov, ale i tematický a žánrový okruh tvorby našich literátov. Toto obohacovanie sa prejavilo v zbierkach básní a poviedok, dramatických dielach, ako aj v literárnej publicistike a prekladovej tvorbe. V ostatnom čase však tento pomerne dynamický proces ochabol. Niektorí autori sa odmlčali a úbytok tvorivých síl dosiaľ nebol nahradený novým potenciálom. (16/1998)

LuNoCo16-03

Pred 15 rokmi

Pastorácia v materinskom jazyku v Pilíši ako vzkriesenie

Ildika Fúziková: – Bolo by nesprávne nevidieť a nechápať význam pastorácie v materinskom jazyku. Preto chcem apelovať na vás, milí veriaci, slovenskí katolíci žijúci v pilíšskej oblasti. Zaujmite zodpovedný postoj. Vy rozhodnete o tom, či sa vaše dieťa naučí aj po slovensky základné modlitby, liturgiu sv. omše, čím sa prehĺbi jeho náboženská, ale aj národná identita. (16/2003)

LuNoCo16-04

Pred 10 rokmi

Dunaj ako symbol – Alexander Kormoš na Deň poézie v Číve

Čo sa týka slovenskej literárnej tvorby v Maďarsku, Alexander Kormoš v knižnici pilíšskej obce Čív pri príležitosti Dňa poézie hovoril najmä o spoločnom úsilí slovenských literátov žijúcich v Maďarsku v posledných troch desaťročiach minulého storočia. Čívske obecenstvo sa takto mohlo dozvedieť o almanachu Zrod, ako aj o spoločensko-kultúrnom časopise SME, ktorý mal slúžiť dialógu medzi dvoma národmi oproti samoúčelným monológom. V tejto súvislosti je nesmierne dôležitá úloha rieky Dunaj ako symbolu, ktorý nepredstavuje iba kontinuitu medzi jednotlivými generáciami, ale spája a zároveň rozdeľuje naše dva národy. (16/2008)

LuNoCo16-05

Pred 5 rokmi

Knižka o legendárnom sedliackom kráľovi Ondrejovi L. Áchimovi

V posledných rokoch sa záujem historickej verejnosti v širšom slova zmysle o Ondreja L. Áchima (1871-1911), túto legendárnu postavu uhorských dejín v značnej miere zvýšil. K rozšíreniu aktivít v tomto smere prispeli predovšetkým oslavy jeho okrúhlych životných jubileí, ktorým venovala výnimočnú pozornosť naša slovenská národnostná verejnosť. Nie náhodou. Výsledky bádania totiž dokazujú, že Áchim bol nie iba slovenského pôvodu, ale – v rozpore s postojmi iných – on túto skutočnosť nikdy nepoprel. Naopak, k slovenskej národnosti sa hlásil smelo a sebavedome. (16/2013)

LuNoCo16-06