luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nové vedenie v Kultúrnom spolku sarvašských Slovákov Vernosť

NovVedVernost18-01

Kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť hodnotil 19. februára svoju celoročnú činnosť v roku 2017.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 62 členov spolku. Dva týždne pred VZ mali členovia spolku možnosť navrhnúť kandidátov. Predsedníčka spolku Zlatica Lišková všetkých prítomných privítala a poďakovala sa za hojnú účasť na VZ. Podpredsedníčka spolku Margita Kmotriczová po voľbe zapisovateľky Evy Janšíkovej dala odhlasovať rokovací poriadok. Predsedníčka spolku pomocou premietaných záberov zhodnotila činnosť spolku v uplynulom roku. Podľa plánu každý mesiac organizovali podujatia pre členov. Každé podujatie malo veľký úspech. V marci sa na oslavách pri príležitosti MDŽ zúčastnil aj primátor mesta Michal Babák. V apríli predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková predstavila novú publikáciu Klenoty sarvašských Slovákov. Začiatkom mája medzi členov zavítali z Bratislavy Ján Kačala a Ondrej Sliacky. Členovia spolku boli povďační za prednášky, ktoré boli na vysokej úrovni. Koncom júla národopisný tábor v spolupráci so žiakmi a pedagógmi slovenskej školy počas celého týždňa poskytol hodnotné programy. V Kétšoproni sa spriatelili s členmi Spolku Horenka, v Strieborných Viniciach mali možnosť spoznať tradičné pečenie chleba a koláčov v peci. Najväčšie zážitky mali členovia z výletu vo Vysokých Tatrách, v partnerskom meste Poprad. Bohaté programy boli nezabudnuteľné.

NovVedVernost18-02

Mesiac september si nevie nikto predstaviť bez varenia slivkového lekváru. Lekvár sme varili v troch kotloch v spolupráci so žiakmi slovenskej školy. Na haluškovom dni v Kondoroši sa zúčastnili aj naše dve družstvá a obidve obsadili prvé miesto.

Výstava olejomalieb a grafík Márie Mravíkovej mala veľký ohlas medzi členmi spolku. V novembri sa uskutočnili ľudové hry, ktoré sú z roka na rok obľúbenejšie. Členovia spolku boli prítomní na každom podujatí, ktoré sa konalo nielen v Békešskej župe, ale aj za hranicami, na Slovensku.

Predsedníčka spolku sa poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspešnému roku a vyzdvihla najmä Ministerstvo ľudských zdrojov, Celoštátnu slovenskú samosprávu, Sarvašský región Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Slovenskú národnostnú samosprávu ako aj mestskú samosprávu mesta Sarvaš a všetky občianske organizácie.

O plnení minuloročného rozpočtu prítomných členov podrobne informovala podpredsedníčka M. Kmotriczová. Okrem členských príspevkov vyzdvihla zdroje z úspešných konkurzov, ktoré umožnili organizovanie viacerých akcií a nebolo ich málo. Vedúca kontrolnej komisie Zuzana Szitová skonštatovala, že členovia komisie nenašli žiadne nedostatky. Pri plánovanom rozpočte na rok 2018 sa podpredsedníčka spolku vyjadrila, že záleží na tom, v akej výške sa podarí spolku získať financie z rôznych zdrojov na dané aktivity.

NovVedVernost18-03

Po predstavení plánovaných programov na rok 2018 nasledovala voľba nového vedenia. Za predsedu bol zvolený Pavle Kunovac, podpredsedníčkou sa stala Anna Somogyváriová Hunyová, funkciu pokladníčky bude vykonávať Ágneša Csicselyová a za kultúrnu referentku zvolili Martu Dekrétovú.

Členovia nového vedenia sa predstavili a vo svojich príhovoroch sľúbili, že sa budú snažiť pokračovať v stopách predošlého vedenia.

NovVedVernost18-04

Nasledovala diskusia a o slovo sa prihlásila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Anna Franková, ktorá informovala početných prítomných o blížiacich sa voľbách a o registrovaní sa za národnostného voliča. Vo svojom príhovore sa zmienila aj o Slovenskom pamiatkovom dome, ktorý plánujú v júli slávnostne otvoriť.

Zlatica Lišková

Foto: autorka