luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zväz Slovákov v Maďarsku 70-ročný

ZvazSlav18-01

Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku bol založený 19. decembra 1948. Za ten čas sa vryl do pamäti nielen Slovákom v Maďarsku, ale sa dostal do povedomia ľudí široko ďaleko za hranicami štátu.

Najstaršia celoštátna občianska organizácia má v súčasnosti 65 pobočiek a viactisícovú členskú základňu. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) zohráva aj dnes dôležitú funkciu v národnostnom živote. Stál aj pri zakladaní Ľudových novín, pomáhal pri zrode ústavov, inštitúcií, sekcií, a roky pomáha tanečným súborom a speváckym zborom. V neposlednom rade sa svojou unikátnou, rozmanitou činnosťou pričinil o to, aby sa slovenčina nevytratila zo škôl a z občianskej sféry. Týmto sa ZSM stal pre ľudí akousi nezlomnou pomocnou silou, ktorú v erbe stelesňuje lipa ako symbol dlhovekosti, dôvery, pokoja a šťastia.

„Sme a budeme, pretrváme, sľubujeme“

Oslava 70. výročia založenia sa konala 10. novembra v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v XIII. obvode Budapešti. Záštitu nad jubilejným podujatím prevzali ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a vicepremiér Maďarska Zsolt Semjén. Predstavitelia a aktivisti z každého kúta Maďarska sa zhromaždili v aule budovy. Dobrovoľníci napomáhajúci dlhoročné fungovanie ZSM dostali od jeho predsedníčky Ruženky Egyedovej Baránekovej fotoalbum s názvom Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku a odznak s nápisom „Áno, sme a budeme, pretrváme, sľubujeme, 70“ v strede s logom občianskej organizácie. V tento prekrásny slnečnými lúčmi spestrený deň nechýbala rodinná atmosféra a neopísateľný pocit z toho, že byť Slovákom v Maďarsku je výnimočné a úžasné. K tomuto prežívaniu dozaista pomohli folklórne telesá zo Slovenska, ako aj z Maďarska.

ZvazSlav18-02

„Ozveny zvonov sa silno vrezali do sŕdc“

V preplnenej divadelnej sále po hymnách nasledoval folklórno-umelecký program „Ozveny slovenských zvonov,“ ktorý bol o sťahovaní Slovákov na územie dnešného Maďarska, či už s vierou slobodného vierovyznania alebo v lepší život. Program režíroval Martin Urban spolu s Katarínou BagľašovouTatianou Urbanovou. Okrem Univerzitného folklórneho súboru Mladosť Banská Bystrica na javisku vystúpili aj telesá z radov Slovákov v Maďarsku ako Ľudová hudba Svrčkovci zo Šalgótarjánu, rodina Csasztvanovcov zo Sarvaša, sestry Komjáthiové z Veňarca a Folklórny súbor Dúha z Malého Kereša. Medzi vystúpeniami boli prozaické vstupy v podaní riaditeľky Divadla Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku (CSSM) Daniely Onodiovej. „Pro veselých vesele hrám, pro trúchliacich smútny hlas mám, v neštestí strašne hučím, zbožných do chrámu svolávam, všem k modlení čas udávam, mŕtvych Bohu poručím,“ sprostredkovala hlas čabianskych zvonov na záver.

„Nadšenie, trpezlivosť a vytrvalosť“ sú príznačné pre Slovákov v Maďarsku

Ako prvá sa obecenstvu slávnostne prihovorila R. Egyedová Baráneková. „Tristo rokov žijú Slováci v cudzom jazykovom prostredí. Postavili dediny, mestá, kostoly, školy a po 300 rokoch sú stále tu, stále hovoria po slovensky, stále majú svoje spolky, svoje súbory. Národnostný život ešte stále žije, a treba povedať, že všetkým tým, ktorí sa o to zaslúžili alebo k tomu prispeli, patrí hlboká úcta a vďaka. Tristo rokov je veľmi veľa, ale ešte stále sme tu,“ povedala. Vyjadrila poďakovanie tým, ktorí každodenne na pohľad s maličkými vecami prispievajú k zachovaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícii. ZSM prirovnala k domu, ktorý má mať nielen pevné základy, ale aj ponúkať pocit spolupatričnosti a vzájomnej podpory. Občianske organizácie sú podľa nej akýmsi svedomím národnosti, a upozorňujú zodpovedných ľudí, že je tu a treba jej venovať pozornosť, pomáhať jej, lebo neprežije. Vyzvala prítomných, aby každý deň používali slovenčinu všade, kde sa dá. „S našimi mladými musíme hovoriť po slovensky a hovoriť o našej histórii, o našich krásnych slovenských piesňach, o nádhernej slovenskej prírode, o krásnom Slovensku, teraz o úspešnom Slovensku. Hovorme o tom, že teraz je dobre byť Slovákom, treba sa hlásiť k slovenskej národnosti. Viem, že je to niekedy veľmi náročné byť dobrým štátnym občanom Maďarska a zároveň byť dobrým príslušníkom slovenskej národnosti,“ dodala, veriac, že takto si mládež možno uvedomí, že by si mala ctiť nielen rodičov, ale aj ich jazyk a kultúru.

Program pokračoval premietnutím filmového dokumentu Zuzany Antalovej o histórii ZSM z produkcie Domovina s názvom Silný ako lipa a vystúpením žiakov školy v prírode Poznaj svoje korene, ktorí zaspievali jej hymnu.

Ako prvý všetko najlepšie poprial Zväzu štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó. „V poslednom čase bilaterálne vzťahy Slovenska a Maďarska sú najlepšie, a preto vidíme aj rozvoj slovenskej kultúry v Maďarsku. [...] Myslím si, že vyspelosť národa sa odzrkadľuje v tom, ako sa správa k svojim krajanom a ako sa správa k ľuďom, ktorí žijú mimo územia domovskej krajiny. [...] Musíme sa vždy sústrediť na aktívnych členov, aktérov kultúry v tejto krajine, veď poznáte asi klasický žart od Gézu Hofiho, že keď človek nepodá žreb, nemôže vyhrať lotériu. Preto som presvedčený, že najdôležitejšími kľúčovými prvkami sú spoločenské organizácie, ako je Zväz Slovákov v Maďarsku, lebo ony sú iniciátormi rozvoja, spájajú a motivujú,“ povedal a vyjadril hrdosť na Slovákov v Maďarsku. Zdôraznil, že ako člen maďarskej minority v domácej krajine vie, aké dôležité je mať podobné organizácie, ktoré sú elementárnymi prvkami národnostnej komunity vytvárajúce celok.

Ku gratulantom sa pripojil aj veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík. „ZSM si dnes pripomína 70. narodeniny. Patrí mu vďaka za viaceré jedinečné projekty. Zrod týždenníka Ľudové noviny, divadelné súbory, spevácke a recitačné súťaže detí, odborné konferencie o Slovákoch v Maďarsku. Zvlášť by som chcel vydvihnúť projekt školy v prírode na Slovensku, organizovaný každý rok pre deti z Maďarska učiace sa po slovensky, ktorý sa realizuje v rámci vykonávania kultúrnej dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom,“ dodal a zdôraznil, že považuje za veľmi dôležité venovať sa vo zvýšenej miere práve mladým ľuďom. Ďalej uistil, že trvalým záujmom SR je podporovať aktivity Slovákov v Maďarsku a pomáhať krajanom v susednej krajine. Jeho osobnou ambíciou je nadviazať na doterajšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Veľvyslanectvom SR v Maďarsku a Slovákmi v Maďarsku. Poznamenal, že slovenské veľvyslanectvo v Budapešti je otvorené pre iniciatívy, podnety a návrhy.

ZvazSlav18-03

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vo svojom príhovore spomenula zložité obdobia v histórií Zväzu. „Treba povedať, že pred 70 rokmi, keď bol ZSM založený, vznikol v historickom období, keď sa slovenská národnosť v Maďarsku spamätávala z výmeny obyvateľstva, v rámci ktorej odišlo mnoho Slovákov z Maďarska. Zmeny priniesol až zákon o spolčovaní, vznik takzvaných alternatívnych slovenských organizácií, ktoré sa objavili vedľa Zväzu. Ťažké a vzrušujúce obdobie bolo zakladanie národnostných samospráv, hľadanie ciest. Nebolo to ľahké obdobie,“ povedala. Podľa nej, postavenie ZSM sa najmarkantnejšie zmenilo vtedy, keď sa občianske organizácie zúčastnili na národnostných voľbách spolu s tými, ktoré sa zapájajú do volebného procesu so svojimi kandidátmi. Podotkla, že situácia, postavenie organizácie sa priebežne mení aj v meniacej sa spoločnosti v Maďarsku a preto je potrebné neustále sa prispôsobovať. Úlohou volených predstaviteľov slovenskej národnosti v Maďarsku je to, aby vytvárali čo najlepšie podmienky na fungovanie organizácií, ktoré sú budované na základe dobrovoľnej činnosti členov. „Pri tejto príležitosti sa vám chcem poďakovať za nezištne vykonávanú prácu v prospech slovenskej národnosti a mladej generácie Slovákov, ktorá po nás prevezmú štafetu. Myslím si, že sa netreba toho báť, je samozrejmá vec, že po nás prídu mladí ľudia, ktorí sa na svet pozerajú trochu inak, sú iní ako my, ale sú schopní prispôsobiť sa novým podmienkam,“ zakončila svoj slávnostný príhovor a R. Egyedovej Baránekovej odovzdala kyticu kvetov spolu s Pamätným listom.

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Ján Varšo najprv zablahoželal vystupujúcim a vyjadril potešenie z toho, že do programu pozvali aj Folklórny súbor Železiar z Košíc. „Je úplne v poriadku, pokiaľ štát berie zákonnú garanciu nad starostlivosťou o menšinu a že popritom existujú aj mimovládne, záujmové organizácie, ktoré združujú ľudí rovnakého jazyka a kultúry, profesijných záujmov a môžu túto činnosť vykonávať,“ spomenul a apeloval na trojuholník vzťahov, podľa ktorého môže veľa urobiť domovský štát pre národnostnú menšinu ako aj materská krajina, ale pokiaľ rodina neurobí niečo preto, aby sa národné povedomie bez ohľadu na národnosť udržalo, tak úsilie je márne. „Národnostná menšina obohacuje väčšinové obyvateľstvo v danej spoločnosti, a je jedno v akej oblasti, či v kultúre, tradícii, zvykoch, gastronómii a v remeslách.“ Pokračujúc v tejto myšlienke pán predseda vyzdvihol dve zásady, a to skutočnosť, že národnostná menšina obohacuje a preto si zaslúži podporu štátu, po druhé národnostná menšina je súčasťou štátneho celku spoločenstva a očakáva akúsi lojalitu, ktorá spočíva v občianskej zodpovednosti. Na záver odovzdal predsedníčke ZSM Pamätnú medailu, ktorú ÚSZŽ udelil v rámci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018.

ZvazSlav18-04

„Silný ako lipa“

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní Za našu národnosť. Pamätný list, vázu a kyticu kvetov si od predsedníčky ZSM R. Egyedovej Baránekovej a podpredsedníčky Judity Fábryovejprevzali vedúca Regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vo Veňarci Terézia Nedeliczká, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni a predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy Alžbeta Szabová, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Novej Hute Alžbeta Telekešová, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Pálháze, zakladajúca členka Speváckeho zboru Kvety hút a predsedníčka Občianskej organizácie Za Zemplín – Kvety hút Katarína Bacsóová Lukácsová, predsedníčka Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku Júlia Borguľová, vedúca Slovenského ochotníckeho divadla v Slovenskom Komlóši Ernestína Lauková, básnik Anton Drevenka z Pilíšskej Čaby, básnik a konateľ neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. SlovakUm Imrich Fuhl a riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci Mária Ambrušová.

Najdojímavejším momentom bol akt, ktorý R. Egyedovú Baránekovú tiež dojal až k slzám, keď si prevzala od svojej rodiny kyticu ruží ako symbol lásky a vďaky.

70. oslava ZSM vyvrcholila v kultúrnom bloku nazvanom Slováci Slovákom, v ktorom vystúpil Folklórny súbor Železiar z Košíc.

„Kto má rád život a radosť, oveľa ľahšie sa mu žije“

„Želám vám, aby ste žili v láske a porozumení, a aby doma nechýbala slovenčina. Keď túto podporu a porozumenie budete mať doma, budete mať silu aj energiu v dedine, v meste, kdekoľvek, či pre blaho maďarského štátu, či pre blaho slovenskej národnosti. Vážime si, že sme v Maďarsku a všetci chceme, aby sa Maďarsku darilo, ale chceme aj to, aby si nás ako slovenskú národnosť v Maďarsku vážili,“ rozlúčila sa nezlomná žena, ktorá už 22 rokov je na čele najväčšej občianskej organizácie v Maďarsku, R. Egyedová Baráneková, zároveň popriala všetkým veľa lásky, porozumenia, zdravia, energie a optimizmu, lebo kto má rád život a radosť, oveľa ľahšie sa mu žije, a pozvala prítomných na pohostenie.

Hlavnými podporovateľmi podujatia boli Ministerstvo ľudských zdrojov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničíMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky.

AR

Foto: autor

Fotogaléria

Video – TASR

Video – Domovina