luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nová kniha jubilantky Alžbety Uhrinovej

UhrKnih-01b

Tematická bibliografia pod názvom Slovenské publikácie v Maďarsku 1989-2018 je najnovšou publikáciou docentky Alžbety Uhrinovej. Knihu vydalo medzinárodné vydavateľstvo vedeckej literatúry GlobeEdit v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku (VÚSM) pri príležitosti okrúhleho životného jubilea autorky.

Spracovaná téma nadväzuje na autorkinu predošlú publikáciu Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989. Bibliografia slovenských a dvojjazyčných publikácií, ktorá vyšla v roku 2017 (Ľudové noviny 21/2017; http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/24985-slovenske-pisomnictvo-v-ma-darsku-po-roku-1989).

Oba zväzky spolu tvoria jednotný celok, sú v plnom súlade tak z hľadiska obsahu, ako aj štruktúry a autorskej koncepcie. Nová publikácia je dôkazom toho, že A. Uhrinová i naďalej pokračovala v skúmaní publikačnej a vydavateľskej činnosti Slovákov v Maďarsku. Jej bádanie sa v poslednom čase zameriavalo predovšetkým na beletristickú literatúru, diela publikované v rokoch 2016-2018 a dostupnosť elektronickej verzie popísaných jednotiek, aby predchádzajúce výsledky boli doplnené a skompletizované.

„Hlavným cieľom knihy bolo zmapovať, zdokumentovať a spracovať publikácie vydané celkovo, príp. sčasti v slovenčine, získať a podať prehľad o publikačnej činnosti, analyzovať vydavateľský záujem slovenskej národnosti v Maďarsku v rokoch 1989-2018 a na základe skúseností uplynulých rokov prispieť všeobecnejším záverom k danej problematike,” uvádza autorka vo svojej podrobne rozpracovanej úvodnej štúdii venovanej okrem iného otázkam výskumného projektu a kritériám spracovania, typov a druhov bibliografického materiálu, ako i výskumných postrehov.

Po úvodnej štúdii nasledujú informácie pre používateľov bibliografie, edičné poznámky a zoznam použitých skratiek.

Nosnú časť knihy tvorí bibliografický súpis titulov zatriedených do siedmich skupín: Dejiny – Kultúrne dejiny; Jazykoveda; Národopis; Krásna literatúra – Literárna veda; Školstvo; Bibliografie – Repertórium; Periodiká – Časopisy – Noviny. Odborný súpis zahrňuje popisy, krátke bibliografické záznamy spracované podľa bibliografických noriem vzhľadom na typ dokumentu a druh, či žáner titulu (umelecké diela, vedecké monografie a odborné práce, národopisné a jazykové atlasy, zborníky štúdií, národopisné zbierky, jubilejné publikácie, pamätnice, bibliografie, albumy, učebné pomôcky, žiacke práce, slovníky, kuchárske knihy).

Podľa autorkiných výskumov za obdobie 1989-2018 v predmetnej oblasti vyšlo vyše 600 titulov. Na základe výsledkov konštatuje, že „slovenská národnosť v Maďarsku disponuje tvorivou inteligenciou, ktorá je schopná a ochotná písať a tvoriť umelecké a vedecké, odborné diela v slovenskom jazyku a tým vo veľkej miere prispievať k zachovaniu a zachráneniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií pre budúcnosť, resp. k šíreniu poznatkov a informácií o Slovákoch v Maďarsku a v neposlednom rade k posilneniu ich vedomia pôvodu a identity, národnej/národnostnej hrdosti.”

Údaje a informácie o autoroch, resp. redaktoroch spracovaných titulov sú zaradené do osobitnej kapitoly.

Kniha obsahuje rozsiahle resumé v maďarčine a angličtine.

Poslednú časť publikácie tvoria prílohy s menným registrom autorov, resp. redaktorov a názvový register uvedených titulov v bibliografii.

Knihu odborne recenzovali: Alžbeta Árgyelánová, Miroslav Kmeť a Tünde Tusková. Názvy kapitol i obsiahnutých titulov a resumé do angličtiny preložila Rita Hornoková.

Vydanie zväzku finančne podporili Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku.

Najnovšia publikácia Alžbety Uhrinovej je už dostupná v knižnici VÚSM v Békešskej Čabe a – ako nás informovala riaditeľka KDCSM Anna Szabadosová bude čoskoro dostupná aj v Knižnici a dokumentačnom centre Slovákov v Maďarsku v Budapešti.

Knihu si záujemcovia môžu zakúpiť cez internet na stránke: https://www.globeedit.com/#

(árgy)