luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vyšla nová publikácia o krajanoch

PubKrajProb-01

Dopyt po posilnení, lepšom plánovaní, cieľavedomejšej politike v oblasti starostlivosti SR o krajanov (nielen v zmysle činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – ÚSŽZ) je neustále prítomný a silný na všetkých oficiálnych i neoficiálnych fórach krajanov.

Na zasadaní poradného orgánu Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS, ktorú tvoria zástupcovia z Čiernej Hory, Srbska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky, Francúzska, Kanady, Maďarska, Švédska, Rumunska, Ukrajiny, ÚSŽZ a Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), odznela požiadavka na vypracovanie analýzy starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí. Po odkonzultovaní projektu a jeho účasti na ňom, prejavili záujem pripraviť čiastkové štúdie odborníci z MS a MN, PL, HRK a SRB, ktorí vytvorili výskumný tím. Projekt mal ambíciu aspoň čiastkovo analyzovať danú starostlivosť a priniesť odporúčania pre prácu subjektov so sídlom na Slovensku, ktorým zákon vymedzuje starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí. Výsledky uverejnili v publikácii Analýza starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z pohľadu Matice slovenskej a odborníkov na krajanskú problematiku z Chorvátska, Čiernej Hory, Poľska a Srbska.

Cieľom tejto analýzy bolo nielen rozoberať systém podpory Slovenskej republiky voči krajanom, ale porovnať ho aj so systémom v iných štátoch, t. j. ako v Európe zabezpečujú túto starostlivosť európske národy pre svoje komunity v zahraničí. Výstupom analýzy je súbor odporúčaní a návrhov pre činnosť SR v tejto oblasti, ktorá poskytuje bázu návrhov na zefektívnenie podpory krajanskej problematiky na základe výsledkov bádania expertov podľa zvolenej témy a ich osobnej praxe.

Na tvorbe štúdií pracovali dlhoroční odborníci na krajanskú problematiku: predseda Čiernohorsko-slovenského priateľstva (MN) Michal Spevák, ktorý sa zaoberal stavom krajanov v Čiernej Hore, projektmi zameranými na ich podporu a zhodnotil starostlivosť SR o krajanov v Čiernej Hore. Riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a šéfredaktorka krajanského periodika Prameň (HRK) Sandra Kralj Vukšić ponúkla rozsiahli rozbor inštitúcií, s ktorými krajania v Chorvátsku spolupracujú a porovnala ho s podobnými inštitúciami Chorvátskej republiky. Predsedníčka MO MS Báčsky Petrovec a predsedníčka RSŽZ pri MS (SRB) Katarína Melegová-Melichová spracovala starostlivosť o krajanov najmä z pohľadu inštitúcií, ktoré krajanov podporujú finančne a porovnala ich so systémom Srbska. Historička a redaktorka krajanského periodika Život Milica Majeriková-Molitoris ponúkla veľmi rozsiahlu a detailnú výskumnú prácu. Zamerala ju na mnohé inštitúcie, ktoré Slovákom v Poľsku pomáhajú so zhodnotením ich činnosti a odporúčaniami. Inšpiratívnym a veľmi podnetným čítaním je kapitola starostlivosti Poľska o Poliakov žijúcich v zahraničí. Riaditeľka KM MS, autorka projektu a jeho koordinátorka Zuzana Pavelcová pripravila rozbor starostlivosti SR o krajanov z pohľadu Matice slovenskej a zostavila syntetické odporúčania a závery z analýz.

Zborník vydala Matica slovenská, tlač zabezpečil Spolok Slovákov v Poľsku, grafické spracovanie pripravila Eva Koziołová, o jazykovú korektúru sa postarala Eva Čulenová z Vydavateľstva Signis, grant finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

ZP