luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Po tretíkrát pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre

Blatnohrad15-01

- Tak som sem predsa len prišla, - poznamenala s dojatím a úctou v hlase bývalá profesorka budapeštianskej slovenskej školy Hana Kollárová, keď sa zastavila pred súsoším sv. Cyrila a Metoda, dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.

Na vysvetlenie dodala: pred dlhými desaťročiami profesor Péter Király svojim poslucháčom kládol na srdce, aby určite zašli do Blatnohradu (Zalaváru), na miesto, kam roku 867 zavítali na pol roka na pozvanie kniežaťa Koceľa Konštantín – Cyril a Metod. Teraz sa jej konečne naskytla možnosť a spolu s budapeštianskymi slovenskými pútnikmi, ktorých bol plný autobus, prišla na toto posvätné miesto.

Blatnohrad15-02

V nedeľu 21. júna už po tretí raz usporiadala Slovenská samospráva Budapešti slávnostné kladenie vencov k pamätníku slovanských vierozvestcov v niekdajšom Blatnohrade, dnešnom Zalaváre. Predsedníčka zboru Edita Hortiová po slovenskej a maďarskej hymne v podaní Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena pod taktovkou Ákosa Somogyváryho privítala medzi pútnikmi významných hostí – starostku obce Ildikó Horváthovú, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a predsedníčku Náboženského a sociálneho výboru CSSM Ildiku Klauszovú Fúzikovú. V slávnostnom prejave pripomenula záslužný čin Slovenskej samosprávy Budapešti, ktorej sa s pomocou Slovenskej republiky pred dvoma rokmi podarilo inštalovať v spomienkovom areáli pri obci Zalavár súsošie sv. Cyrila a Metoda. Hovorila o misijnej činnosti solúnskych bratov na území Veľkej Moravy, o ich diele a dedičstve, ktoré nám zanechali, a ktoré máme chrániť a odovzdávať ďalším generáciám.

Blatnohrad15-03

Predseda MS Marián Tkáč priniesol našim pútnikom pozdrav všetkých členov Matice slovenskej. Poďakoval iniciátorom postavenia pamätníka i vedeniu obce, ktoré sa o spomienkový park stará. Uviedol, že priateľská spolupráca Slovákov a Maďarov vedie k upevňovaniu mieru v tejto časti kontinentu. Je dôležité brániť mier a kresťanstvo. My všetci, ktorí sme tu, urobíme všetko pre to, aby sme sa tu stretli nielen o rok, ale aj o desať rokov.

Po príhovoroch položili k súsošiu vence úcty a vďaky predstavitelia Matice slovenskej, CSSM, SSB, obce Zalavár a slovenských volených zborov II. a XIII. obvodu.

Slávnosť pokračovala v miestnom kostole, kde slúžil svätú omšu v slovenskom jazyku farár Vince Bengyák. Čítala I. Klauszová Fúziková a počas obradu spieval náboženské skladby zbor Ozvena. Pán farár sa v kázni sústredil na odkaz diela svätého Cyrila a svätého Metoda pre dnešok a budúcnosť. Oni sem pred viac ako 1150 rokmi prišli, aby priniesli našim predkom kresťanstvo v jazyku im blízkom. Je veľmi dôležité, aby sme my toto dedičstvo odovzdávali našim deťom. V deťoch je totiž naša budúcnosť. Len tak zabezpečíme, aby tu po nás zostala viera, ale aj náš materinský jazyk.

Blatnohrad15-04

Po slávnostnej svätej omši sa v záhrade farnosti konalo agapé, na ktorom sa mohli účastníci pútnického zájazdu posilniť a osviežiť sa, ale najmä do vôle sa pozhovárať.

V. Zsákaiová Držíková

Foto: E. Fábiánová