luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zvolili nových presbyterov

SlKomPres-01

Zmeny v cirkevnom zbore v Slovenskom Komlóši

V evanjelickej cirkvi v zboroch na všetkých úrovniach každých šesť rokov volia presbytériá – zastupiteľstvá pozostávajúce z laikov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na ich správe. Oni sú zodpovední za prácu, či skôr za službu v cirkevnom zbore v oblasti hospodárenia, vzdelávania, ale aj vierouky. Tohto roku sa začala ďalšia etapa funkčného obdobia presbyterov. Zmeny nastali prednedávnom aj v evanjelickom zbore v Slovenskom Komlóši. Ako povedal pre Ľudové noviny zborový farár Attila Spišák, na túto službu sa podujímajú aktívni veriaci, ktorým nie je jedno, ako funguje cirkevný zbor a jeho inštitúcie. Vykonávajú ju popri zamestnaní ako spoločenskú, dobrovoľnú prácu pre rozvoj cirkevného zboru. Podľa cirkevných zákonov môže byť presbytérium minimálne 6– a maximálne 20-členné, podľa počtu členov cirkevného zboru. Kandidátom môže byť ten, kto je zaregistrovaný v cirkevnom zbore minimálne 5 rokov a platí cirkevné dane. V Slovenskom Komlóši sa tohto roku vymenila polovica 10-členného presbytéria. Ako povedal A. Spišák, kandidátov navrhne nominačný výbor a v prípade, ak návrh prijmú, dostanú sa na kandidátsku listinu. Koho potom zvolí konvent cirkevného zboru, ten sa po ordinácii – zložení sľubu, že bude v zbore slúžiť podľa svojho najlepšieho svedomia – stane presbyterom. – Náš cirkevný zbor má viacero inštitúcií, máme preto oveľa viac povinností. Dôležité je, aby sa vykonával dozor nad fungovaním všetkých našich ustanovizní, ktoré majú svojho vedúceho, plne zodpovedného za ekonomický i administratívno-riadiaci chod, veď musia pôsobiť nielen v súlade s cirkevnými, ale aj svetskými – štátnymi orgánmi, ako napríklad daňový úrad, štátna pokladnica, hasiči, hygienici a pod. Tieto kontroly sa obyčajne konajú na jar, presbyterské zasa zvyčajne na jeseň a vtedy vidíme, v ktorých oblastiach je nutné vykonávať nejaké nápravné opatrenia, ak sme niečo neurobili stopercentne. Keď sa uzatvorí cirkevný rok, vidíme, v čom sa musíme lepšie angažovať, aby nám všetko tak vychádzalo, ako sme plánovali.

SlKomPres-02

– V akom zložení bude pôsobiť nový presbyterský zbor?

– Pred dvoma cyklami sme mali veľa presbyterov, ale nebolo jednoduché zosúladiť termíny stretnutí. Zvažovali sme možnosti a dospeli sme k rozhodnutiu, že u nás je optimálny počet desať presbyterov. Členovia cirkevného zboru zvolili do tejto funkcie Annu Cseteovú, Attilu Spišáka, Mihálya Balázsa Hrivnáka, Annu Kmetykovú, Tamása Szabóa, Pavla Benya, Zsolta Bobora, Edit Osztroluczkú Herczegovú, Árpáda Pintéra a Istvána Turcsána. Štyria sú úplne noví. A. Cseteová ako dozorkyňa a ja ako farár tvoríme predsedníctvo presbytéria. My máme aj podpisové právo, ale zároveň skladáme sľub, že všetko budeme robiť aj v zmysle svetských zákonov a predpisov. Každý, kto sa podujal pracovať v presbytériu, sa zaviazal vykonávať túto službu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ja som ešte nezažil, že by si to bol niekto počas šesťročného obdobia rozmyslel a som presvedčený o tom, že aj s terajším zastupiteľstvom budeme úspešne spolupracovať.

-etr-

Foto: Attila Spišák