luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Komlóšska matrika

KomlMatrika-01

Spravidla každé mesto, mestečko či obec, resp. farnosť má jednu osobitnú, nesmierne vzácnu, priam unikátnu historickú pamiatku z minulosti, uchovávajúcu menné záznamy o jeho predkoch, ktorí sa tam narodili a žili v dávnej či nedávnej minulosti, ktorí svojím spôsobom prispeli k rozvoju a budovaniu tejto lokality a nakoniec v nej neraz aj ukončili svoju pozemskú púť.

Takouto unikátnou pamiatkou je miestna matrika. Matrika mestečka Slovenský Komlóš, presnejšie povedané cirkevná matrika miestneho evanjelického cirkevného zboru, ktorá bola založená spolu so vznikom cirkevného zboru a vtedy obce Slovenský Komlóš v roku 1746, rozhodne patrí medzi takéto vzácne historické pamiatky. Aj keď nepatrí medzi úplne najstaršie dochované evanjelické pamiatky v Uhorsku (kam patrí evanjelická matrika v Košiciach, založená a vedená od roku 1587, v Bardejove 1592, v Banskej Štiavnici 1594, v Spišskej Sobote 1599 či v Šoproni 1656), v každom prípade patrí svojím „vekom“ medzi úctyhodné a veľmi vzácne staré kultúrne pamiatky, na ktoré môžu byť nielen miestni evanjelici (bez ohľadu, či sú to Maďari, či Slováci), ale aj všetci obyvatelia Slovenského Komlóša právom hrdí. Spolu s dnešnými Komlóšanmi môžu byť na ňu hrdí aj všetci bývalí obyvatelia, resp. ich dnešní potomkovia, ktorí sa v minulosti, ba aj v súčasnosti sťahovali z neho za prácou, lepším živobytím, či z iných dôvodov do bližšieho či vzdialenejšieho okolia, ba aj do cudziny – a to nielen do okolitých krajín – na Slovensko, krajín dnešného Balkánu, ale aj do krajín západnej Európy, Severnej a Južnej Ameriky, či do Austrálie.

KomlMatrika-02

Matrika je vzácna pamiatka, ktorá v istom zmysle významne uchováva kolektívnu pamäť konkrétnej obce či mestečka tým, že písomne, a dá sa povedať „navždy“ zaznamenáva každého obyvateľa, človeka, ktorý sa tam v minulosti narodil, vyrástol, sobášil sa so svojím životným partnerom, ktorému sa tam narodili deti a nakoniec ktorý neraz aj zomrel v danom mestečku. Matrika tak, obrazne povedané, „trvale spája“ všetkých žijúcich súčasníkov, či už priamo obyvateľov mesta alebo ich potomkov, bez ohľadu, či sú jeho obyvateľmi, resp. či už bývajú niekde inde, s ich predkami v dávnejšej aj menej dávnej minulosti. Spája ich natrvalo bez ohľadu na ich sociálne postavenie, profesiu, či ekonomický status, národnosť, či kultúrne a historické povedomie.

Sú sídla – mestá a obce v našich stredoeurópskych krajinách (a nie je ich málo), ktoré vinou najrôznejších katastrof v minulosti (vojny, požiare) nemajú šťastie vlastniť takéto pamiatky, uchovávajúce svoju kolektívnu pamäť v podobe matrík, ktoré boli vtedy zničené, resp. zhoreli pri požiaroch. Našťastie, komlóšska evanjelická cirkevná matrika odolala nástrahám minulosti, aj zubu času a dnes je pripravená poskytnúť svoje vzácne informačné poklady o dávnych osobnostiach aj bežných ľuďoch, obyvateľoch Slovenského Komlóša. O bádanie v matričných záznamoch, resp. o matričné informácie majú záujem okrem súčasných obyvateľov mesta najmä miestni, ale aj zahraniční bádatelia, pracujúci na svojich rodokmeňoch, pátrajúci po svojich predkoch. Matričné záznamy sú pre nich pramenné materiály prvoradého významu. Práve početní potomkovia bývalých povojnových presídlencov zo Slovenského Komlóša, žijúci na Slovensku, ale aj v iných krajinách, prejavujú eminentný záujem o štúdium komlóšskej matriky. Na Slovensku, konkrétne v Galante, sa v lete roku 2017 sformovala skupina dobrovoľníkov najmä z radov potomkov presídlencov z Komlóša, resp. ich manželských partnerov, ktorá sa podujala na náročnú a neľahkú úlohu pripraviť elektronický prepis fotokópií, resp. skenov komlóšskej cirkevnej matriky.

KomlMatrika-03

Prepisovanie, spojené s prekladom z pôvodných latinských, resp. maďarských, ručne písaných starých matričných záznamov do slovenského jazyka pri ponechaní aj pôvodných latinských a maďarských matričných textov na kontrolu, sa uskutočňuje do špeciálneho počítačového programu, vytvoreného len pre tento účel vedúcim tejto skupinky Ing. Ľubomírom Kmeťom. Skupinka (ktorá svoju činnosť prezentuje na webovej stránke www.komlos-rodokmene.eu) sa od svojho vzniku postupne rozrástla v súčasnosti už na 16 ľudí (z rôznych oblastí Slovenska, ba aj z Maďarska), ktorí na úkor svojho voľného času a na dobrovoľnej báze postupne prepísali celú matriku Slovenského Komlóša od jej vzniku v roku 1746 až po rok 1950 (do ukončenia presídlenia veľkej časti slovenského obyvateľstva mestečka na Slovensko) do elektronickej podoby. Zároveň od vzniku tzv. civilnej, resp. štátnej matriky v Uhorsku v roku 1895 po rok 1950 sú matričné záznamy evanjelickej matriky konfrontované a porovnané so záznamami z tejto štátnej matriky mesta v záujme zachovania maximálnej objektivity. V súčasnosti, keď sa blíži tretí rok vzniku a fungovania tejto prekladateľskej skupiny, práce na elektronickom prepise – transkripcii – komlóšskej matriky sú už vo finále. Prepis matričných textov je ukončený a dokončené sú aj prepisy matričných cirkevných záznamov s menami presídlencov z Komlóša, usadených v rámci niektorých obcí na západnom Slovensku. Vzhľadom na to, že pôvodné staré latinské aj maďarské matričné záznamy obsahujú neraz nezrovnalosti, nepresnosti aj chyby, týkajúce sa matričných záznamov krstov, sobášov aj úmrtí konkrétnych zapísaných osôb, v súčasnosti na ich postupnom odstraňovaní a tým aj maximálnej objektivizácii matričných údajov ešte pracuje špeciálna menšia skupina z radov pôvodných prekladateľov. Ich úlohou je porovnať matričné údaje o osobách uvedených v matrike krstov s údajmi o týchto osobách, resp. ich rodinných príslušníkoch, uvedenými v matrike sobášov a matrike zomrelých. Porovnaním týchto údajov – tzv. párovaním, sa objektivizujú neraz nepresné pôvodné matričné údaje o rodinných vzťahoch či väzbách osôb uvedených v matrike – t. j. vzťahoch manželských, rodičovských, súrodeneckých a iných. Takýmto spôsobom potom vznikajú väzby medzi osobami, teda rodiny a z nich rodokmene.

KomlMatrika-04

V mnohých prípadoch sa podarilo zdokumentovať prepojenie až do prvopočiatkov Slovenského Komlóša cez niekedy až 11 generácií. Výsledná elektronická podoba komlóšskej matriky bude po definitívnom ukončení tejto náročnej, neľahkej, mnohokrát priam detektívnej práce, vyžadujúcej značné vedomosti a skúsenosti v matričnej aj v genealogickej oblasti, oveľa presnejšia, objektívnejšia, než pôvodné staré matričné záznamy. Touto odbornou predprípravou bude elektronická verzia komlóšskej matriky ešte lepšie slúžiť bádateľom z radov genealógov a širokej laickej verejnosti v Maďarsku, na Slovensku a inde vo svete, pátrajúcich po koreňoch svojich rodov, nevraviac už o tom, že vzhľadom na slovenský prepis starých latinských a maďarských záznamov bude prístupnejšia aj laickým výskumníkom zo Slovenska, neovládajúcim tieto dva jazyky. Vďaka perspektívnemu sprístupneniu na webovej stránke a uvedenému špeciálnemu programu bádatelia sa budú môcť pomerne jednoducho orientovať v inak neraz zložitých matričných textoch a rýchlo sa dopátrať mien a priezvisk svojich predkov. Program taktiež umožní po zadaní potrebných vstupných údajov rýchle a efektívne vytvorenie konkrétneho rodokmeňa záujemcu o túto službu. Vzhľadom na náročnosť párovania matričných údajov je predpoklad definitívneho ukončenia prác na komlóšskej matrike do jesene tohto roku, keď by mala byť už k dispozícii širokej verejnosti. Spolu s elektronickou verziou matriky sa súbežne pripravuje aj publikácia, venovaná komlóšskej matrike, ktorá bude obsahovať bližšie informácie pre bádateľov o obsahu danej matriky aj „manuál" s radami a odporúčaniami pre bádateľov, ktorí siahnu pri pátraní po svojich predkoch okrem elektronickej podoby matriky aj po jej origináli, resp. fotokópiách, obsahujúcich pôvodné, staré matričné záznamy. Pre bádateľov, ktorých predkovia žili aj v okolitých lokalitách mimo Slovenského Komlóša, máme tiež potešiteľnú správu. Webová verzia komlóšskej matriky sprístupní zároveň aj staršie matričné údaje, resp. cirkevné matriky niektorých ďalších blízkych lokalít – napr. Veľkého Bánhedeša (už sú spracované), alebo Nadlaku (pripravuje sa ich spracovanie). Veríme, že elektronická forma spracovania matričných údajov evanjelickej matriky Slovenského Komlóša po svojom dokončení účinne poslúži všetkým bádateľom, skúmajúcim svoje korene, bez ohľadu na to, či žijú v Maďarsku, na Slovensku, či kdekoľvek inde vo svete. Zároveň chceme poďakovať všetkým osobám a inštitúciám v Maďarsku aj na Slovensku, ktoré nám boli nápomocné pri príprave tohto spoločného diela.

Ján Hovorka,
EVANJELICKÉ LISTY, Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši

Foto: vzs