luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Alžbeta Hollerová Račková novou predsedníčkou CSSM

UstanVZ14-01

Ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo 5. novembra v budapeštianskom sídle CSSM na Fadruszovej ulici. Do zvolenia predsedu CSSM ju viedla najstaršia zvolená poslankyňa zboru Mária Nagyová. Ako je známe, na základe výsledkov volieb do národnostných samospráv v novom 23-člennom VZ CSSM má volebné zoskupenie Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku 16 poslancov a spolok Identita 7 poslancov. Z nich boli na ustanovujúcom VZ prítomní dvadsiati, čiže zbor bol uznášaniaschopný.

Po hymnách Maďarska a Slovenskej republiky prítomní poslanci zložili sľub, následne zvolili trojčlenný Mandátový výbor na kontrolu platnosti mandátov (Etelka Rybová, Marta Papucsková Glücková, dr. Zoltán Szabó), ktorý uznal mandáty všetkých prítomných poslancov za platné. Zároveň informoval o písomnom vzdaní sa mandátov troch neprítomných poslancov – bývalého predsedu CSSM Jána Fuzika a poslancov Zuzany Medveďovej a Juraja Anda. VZ ich zrieknutie akceptovalo. Po schválení programu ustanovujúceho zasadnutia, ktorý pozostával zo zákonom predpísaných povinných bodov, nasledovala voľba predsedu CSSM. Vedúca zasadnutia navrhla za kandidátku poslankyňu Alžbetu Hollerovú Račkovú a poslanec Z. Szabó navrhol poslankyňu Martu Demjénovú. V hlasovaní poslanci prijali za kandidátku prvú menovanú, ktorú následne pätnástimi hlasmi zvolili za predsedníčku CSSM. Piati sa hlasovania zdržali.

UstanVZ14-02

Novozvolená predsedníčka po prevzatí predsedania zasadnutiu VZ vo svojom príhovore vyjadrila nádej, že VZ bude počas nasledujúcich piatich rokov pôsobiť v duchu spolupráce, snahy o dialóg a hľadania kompromisov. Poďakovala sa doterajšiemu predsedovi CSSM J. Fuzikovi za jeho 16-ročnú prácu na čele zboru, bývalému podpredsedovi CSSM Ondrejovi Csabovi Aszódimu a všetkým bývalým poslancom VZ, ktorí v novom cykle už nie sú členmi zboru. „Považujem za dôležité, aby nasledujúce päťročné obdobie bolo organickým pokračovaním smeru, ktorým sme sa spoločne vydali pred šestnástimi až dvadsiatimi rokmi a prosím vás, aby ste ma v tomto podporili a boli partnermi, aby sme toto naše predsavzatie dokázali uskutočniť,“ ukončila svoj úvodný príhovor predsedníčka VZ a po odhlasovaní jej finančného ohodnotenia, vychádzajúceho z platného zákona, zasadnutie pokračovalo ďalším rokovacím bodom.

Zákon síce povoľuje štyroch zástupcov predsedu, platný organizačný poriadok CSSM však hovorí iba o dvoch. Preto do ďalšieho zasadnutia VZ, na ktorom sa zmenou organizačného poriadku môže tento počet zvýšiť, poslanci zvolili zatiaľ iba dvoch: Tomáša NagyaFrantiška Zelmana.

UstanVZ14-03

Tretím povinným rokovacím bodom bola voľba predsedu a členov Finančno-kontrolného výboru CSSM, keďže ten je kompetentný o. i. aj vo veci aktuálnych majetkových priznaní. Zákon umožňuje založenie päťčlenných výborov, platný organizačný poriadok CSSM však povoľuje iba troch členov – ich počet sa taktiež plánuje modifikáciou zvýšiť na päť. Predsedníčkou zatiaľ trojčlenného Finančno-kontrolného výboru sa stala jej doterajšia predsedníčka Zuzana Szabová, členmi Mária Nagyová a Matej Kešjár.

Na záver ustanovujúceho zasadnutia predsedníčka CSSM informovala prítomných poslancov o plánovanom neformálnom stretnutí novozvoleného zboru s vítanou účasťou zamestnancov Úradu CSSM ešte v priebehu novembra na Zemplíne, kde by sa okrem miestnej slovenskej školy, čakajúcej na rekonštrukciu, mohli zoznámiť aj navzájom, porozprávať sa o dôležitých otázkach tak organizačného charakteru, ako aj o svojich predstavách na nadchádzajúci cyklus. Na nadchádzajúcom VZ, ktoré sa uskutoční koncom novembra, alebo začiatkom decembra, by sa tak poslanci mohli už plne venovať činnostiam vyplývajúcim zo zákonov a právnych predpisov. Vedúci úradu CSSM Ondrej Horváth dodal informácie o povinnosti poslancov podať majetkové priznanie, prihlásiť sa do databázy pre daňovníkov bez verejných dlhov (KOMA) a vyriešiť prípadnú nezlučiteľnosť funkcií striktne do 11. novembra.

UstanVZ14-04

Poslankyňa M. Demjénová využila možnosť prihovoriť sa v záverečnom rokovacom bode. Vyjadrila svoju nádej, že spoločný cieľ (práca v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku, zachovanie ich identity, materinskej reči, kultúry, tradícií) spojí poslancov bez ohľadu na organizácie, ktoré za nimi stoja, a že pri voľbe ďalších podpredsedov CSSM i členov odborných výborov sa bude rátať so zástupcami všetkých strán zastúpených vo VZ. A. Hollerová Račková vo svojej reakcii pripomenula, že počas celej predvolebnej kampane i pred ňou hovorila o dôležitosti spolupracovať a ubezpečila prítomných, že počíta sa aj s poslancami Identity, s odbornými skúsenosťami a osobnými vkladmi všetkých členov VZ v zboroch CSSM.

Zlatko Papuček

Foto: autor