luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Po konferencii „Ako ďalej…”

AkoDalej14-01

Koncom decembra sa v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch konala najväčšia a najznámejšia konferencia Slovákov v Maďarsku organizovaná ZSM s názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku”. Napriek výstrahám šírených v televízii a rozhlase, počasie bolo „mrazivo slnečné”, cestovanie bolo bez kalamity a iných nežiaducich prekážok.

Spomínané stretnutie je jedinečné svojho druhu, lebo ani jedna národnosť neuskutočňuje podujatie takéhoto typu. Zúčastnení každoročne získajú informácie o problematických sférach národnostného bytia, prípadne sa dozvedia o možnostiach ich riešenia. Okrem toho majú príležitosť na otvorenú výmenu názorov, na živú diskusiu.

Pred konferenciou si účastníci pozreli viacgeneračný kultúrny program Vitajte u nás..., ktorý vznikol v spolupráci žiakov miestnej základnej školy a Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch.

AkoDalej14-02

Úvodné slová patrili predsedníčke ZSM Ruženke Egyedovej Baránekovej: „Uvedomujeme si, že sa musíme opierať o legislatívu, ale v prvom rade sa musíme spoliehať na seba. […] Nie je férové vždy žiadať pomoc zvonka. Je čas na spoločenskú a samosprávnu obrodu“. Ďalej dodala, že národnostne uvedomelý človek by mal z vlastného presvedčenia konať, aby svoje pocity zviditeľnil pred maďarskou národnosťou a Slovenskou republikou.

V nasledujúcej časti moderátor konferencie, predseda Kultúrneho výboru CSSM Imrich Fuhl požiadal predsedu Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Mateja Šipického o príspevok. Šipický dospel k názoru, že napriek doterajším činom predchádzajúceho vedenia CSSM, obe strany, t. j. verejné aj občianske, by mali spolupracovať, vypracovať spoločné možnosti s rozumnou deľbou práce.

AkoDalej14-03

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vo svojej prednáške vymenovala oblasti, ktoré by sa v budúcnosti mali rozvíjať. Okrem riešenia problematiky prípravy kvalitných slovenských pedagógov v spektre pohľadu je aj kultúrna oblasť. Cieľom je rozvíjať inštitúcie za predpokladu skvalitnenia výkonu, resp. činnosti. K voľbám podotkla, že po prvýkrát v histórii Ľudových novín neboli predstavení kandidáti. V sociálnej oblasti treba zlepšiť, podchytiť školstvo, starostlivosť o seniorov a pomoc sociálne slabším rodinám. Pravidelné dialógy budú prostriedkom pomoci a spoluprácou je možné nedostatky riešiť, resp. eliminovať.

AkoDalej14-04

V nasledujúcej časti sa slova ujali reprezentanti srbskej a nemeckej národnosti. Ich skúsenosti a názory pomohli porovnať a prehodnotiť, všimnúť si slabé a silné články politickej a spoločenskej sféry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Tento rok pozvanie prijal riaditeľ Srbského inštitútu v Budapešti Pero Lastić a prodekan FF Univerzity ELTE v Budapešti, poslanec Celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku Koloman Brenner. Obaja zdôraznili, že takáto národnostná konferencia je jedinečná v Maďarsku, a podelili sa so svojimi vzácnymi skúsenosťami, či už o voľbách alebo o kultúrnej autonómii.

AkoDalej14-05

Prvý deň uzatvoril sociológ a publicista Jozef Schwarz. Hovoril o pozícii slovenských komunít vo svete a o ich asimilácii. Podľa jeho slov „je našou povinnosťou zlepšiť pozíciu aj tých slovenských komunít, ktoré sú doma odjakživa tam, kde žijú aj dnes!”

Po ukončení prvého pracovného dňa nasledovala voľná diskusia. Večer spríjemnila posedenie účastníkov živá hudba.

Nasledujúci deň patril mládeži a školstvu. Ako prvý sa prihovoril politológ a prekladateľ Pavol Beňo. V prednáške sa zaoberal otázkou, načo by mali ľudia zamerať hlavnú pozornosť po voľbách do národnostných samospráv.

Nasledoval príspevok predsedu Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondreja Kiszelya, ktorý predstavil vznik a realizáciu projektu Maršuj Komlóš, ako aj možnosti spolupráce s ostatnými župami, mládežníckymi organizáciami v budúcnosti. Profesorka Univerzity ELTE v Budapešti Mária Žiláková hovorila o súčasnom stave slovakistiky vo vysokom školstve. Ide o veľmi krehkú oblasť národnostného školstva, ktorú alarmujúco treba obnoviť, premyslieť, riešiť. Súčasný stav nižšieho školstva predstavil pedagóg Atila Rusnák. Vo svojom príspevku o. i. apeloval aj na osobu učiteľa, na spoluprácu s OSMM, na doškoľovania, aj na vytvorenie a udržiavanie medzinárodnej spolupráce.

AkoDalej14-06

Konferencia pokračovala koreferátom predsedu Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Claude Baláž dospel k nasledujúcemu záveru: „Slováci, nech žijú kdekoľvek na svete, sú integrálnou súčasťou slovenského národa. Každý Slovák je vzácny a je ich príliš málo na to, aby sa delili, sporili a postupne strácali v prepadlisku dejín. O to je väčšia individuálna i kolektívna zodpovednosť každého z nich za svoje osudy, za svoju budúcnosť. V tomto zmysle musí Slovenská republika plniť nezastupiteľnú úlohu a prebrať plnú zodpovednosť aj za existenciu Slovákov žijúcich v zahraničí, za stav ich národného povedomia a kultúrnu identitu a za kvalitu a rozsah vzťahov s materskou krajinou.”

AkoDalej14-07

Po básni poeta Alexandra Kormoša sa prítomným prihovorila organizátorka konferencie Ruženka Egyedová Baráneková, ktorá zhrnula dvojdňové podujatie. Vyjadrila radosť z toho, že Slováci žijúci v Maďarsku otvorene hovoria o svojich problémoch. Skonštatovala, že na budúcoročnej konferencii by si rada vypočula príspevky, ktoré sa budú týkať dosiahnutých výsledkov, teda toho, do akej miery sa podarilo eliminovať načrtnuté problémy.

Dvojdňové podujatie ZSM poskytlo veľa informácií o ďalších postupoch, možnostiach Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015. Zúčastnení dozaista neoľutovali svoju prítomnosť. Veríme, že tieto poznatky uplatnia vo svojich komunitách, na pracoviskách.

Atila Rusnák

Foto: autor