luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vyšehradský fond na pomoc malým, mladým a rodinným farmárom

SarvGazdNitra17-01

Spolok Sarvašských gazdov, významný partner medzinárodného projektu

Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pripravil v rámci grantových ponúk Agentúry Vyšehradského fondu návrh projektu pod názvom „FarmersEduca – Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development“, ktorý bol úspešne prijatý s priznaním finančného grantu. Hlavným cieľom projektu je komplexná príprava vzdelávacieho systému, učebných pomôcok, prípadových štúdií a pilotných kurzov pre rozšírenie poznatkov malých, mladých a rodinných farmárov Zakarpatského regiónu pre zlepšenie svojho sociálno-ekonomického rozvoja pod participáciou Združenie farmárov Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Koordinátorom projektu je uvedený inštitút pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU. Partnermi projektu sú Združenie farmárov Zakarpatskej oblasti (Ukrajina), Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne (Česká republika), Arborétum a Inštitút fyziografie v Bolestraszyciach (Poľsko), Centrum pre organické poľnohospodárstvo v Selenči, (Srbsko), Národné združenie tradičných farmárov v Sarvaši (Maďarsko), reprezentované Spolkom Sarvašských gazdov a Národná Botanická záhrada M. M. Gryshka pri Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve. Na príprave a realizácii projektu sa predpokladá aktívna účasť najmenej 70 expertov z rôznych oblastí z uvedených a ďalších krajín.

SarvGazdNitra17-02

V dňoch 20. – 22. apríla 2017 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie projektového konzorcia v Užhorode (Ukrajina) za účasti 28 zástupcov partnerov a expertov. Medzi nimi nechýbal ani predseda Spolku Sarvašských gazdov, poľnohospodár František Závoda. Na rokovaní sa účastníci dohodli na postupe pri realizácií základných projektových aktivít. Na realizácií projektu sa okrem iných aktívne podieľa aj Centrum pre organické poľnohospodárstvo v Selenči ako oficiálny partner, v dňoch 30. mája – 1. júna 2017, vedené Jozefom Gašparovským, poskytlo účastníkom nové poznatky a informácie z problematiky aplikácie organického poľnohospodárstva v Srbsku. V dňoch 12.-13. júla sa uskutočnilo na SPU v Nitre pracovné stretnutie projektového konzorcia v zastúpení 28 zástupcov projektových partnerov, domácich a zahraničných expertov podieľajúcich sa na príprave študijných programov, prednášok, učebných pomôcok a ďalších projektových aktivít.

Pracovné rokovanie otvoril dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Peter Ondrišík a potom celý priebeh konferencie viedol riaditeľ Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri SPU v Nitre Ján Brindza.

SarvGazdNitra17-03

Hlavným cieľom rokovania bola záverečná príprava obsahového zamerania prednášok pre pripravované pilotné kurzy, výber lektorov, zhodnotenie rukopisov pre učebné texty a obsahová príprava školení farmárov v Poľsku a v Maďarsku. Na stretnutí sa zúčastnil aj František Závoda, ktorý práve dva dni pred začiatkom nitrianskej konferencie už po dvadsiaty raz pod jeho vedením v Sarvaši – Strieborných viniciach úspešne ukončil tradičný medzinárodný festival Žatevný deň. F. Závoda ako zakladajúci partner projektu a člen konzorcia uviedol na stretnutí v Nitre svoju predstavu, čo všetko účastníkom medzinárodného stretnutia, ktoré sa uskutoční 14. októbra 2017 v Sarvaši – Strieborných viniciach prednesie a na praktických ukážkach zachované a tradičné sarvašské predstaví. Podľa toho, čo spomenul, nebude tam chýbať ani tradičná zabíjačka so spracovaním mäsa, príprava jedál z kapusty, teda ľudová sarvašská strava. Projekt vyšehradského fondu obsahuje 24 okruhov, ktoré sú jeho súčasťou a budú predmetom vzdelávania. Nebudú chýbať zabudnuté, málo využívané a menej známe druhy rastlín a menej známe ovocné druhy v sociálno-ekonomickom rozvoji, netradičné druhy rastlín v programe potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti potravín, prípadová štúdia formovania sociálnoekonomického rozvoja farmárov s využitím menej známych ovocných druhov, tradičné agrosystémy ako zdroj poznatkov, technológií a inovácií, uchovávanie genofondu starých a krajových odrôd ohrozených genetickou eróziou, krajové a staré odrody v organickom poľnohospodárstve...

Ján Jančovic

Foto: autor