luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Bodka za rokom 2017, plány do budúcnosti

VZCSSM18-02-01

Už druhé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) malo mimoriadne bohatý program.

V zasadačke na Fadruszovej ulici v Budapešti čakalo na prítomných 27. februára pôvodne 27 rokovacích bodov, tie však na návrh Ondreja Horvátha poslanci rozšírili o ďalší, týkajúci sa uznesenia vo veci podpory iniciatívy Federatívnej únie európskych národnostní (FUEN) s názvom Minority SafePack – Milión podpisov za európsku mnohorakosť. Poďme však po poradí.

Hoci svoju neúčasť oznámilo vopred až deväť poslancov a pre nepriaznivé počasie niektorí meškali, zbor bol uznášaniaschopný. O to viac, že svoje majetkové priznanie odovzdali všetci, čo bolo predpokladom toho, aby svoje poslanecké práva a povinnosti mohli naďalej vykonávať. Po prijatí rozšíreného rokovacieho programu zasadanie otvoril tradičný referát predsedníčky CSSM o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Svoju písomne rozoslanú správu Alžbeta Hollerová Račková ústne doplnila o účasť na dvoch zastávkach kultúrneho zájazdu CSSM – ktorý prebieha v rámci kampane pred parlamentnými voľbami – v Maglóde a vo Veňarci, o účasť na Slovenskom párovom plese maglódskych Slovákov a o rokovanie s predsedom Slovenskej samosprávy XII. obvodu Budapešti Michalom Hrivnákom a predsedníčkou Pamiatkového výboru Ondreja Áchima Eszterou M. Molnárovou o kladení vencov pri buste O. Áchima a o spolupráci pri tejto akcii. Poslanci správu prijali.

V poradí štvrtá, v definitívnej podobe prijatá modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií za rok 2017 potom stanovila príjmy a výdavky zboru vo výške 2 426 743 000 forintov. Na prebiehajúci rok schválili poslanci rozpočet CSSM a jej inštitúcií zatiaľ vo výške 1 956 100 000 forintov. Ako predsedníčka prezradila, suma dotácií na fungovanie inštitúcií ostala rovnaká ako v roku 2017, výrazné zmeny oproti minulému roku preto nenastali. Došlo iba k menšej reorganizácii vnútornej štruktúry rozpočtu – najmä k zvýšeniu finančných prostriedkov pre školské ustanovizne a rozpočtu niektorých inštitúcií.

V zmysle novely národnostného zákona z konca roka 2017 miestne samosprávy sú povinné do 6 mesiacov presunúť všetky právomoci spojené so spravovaním hnuteľného majetku škôl (nateraz iba prevádzkovaných CSSM) na CSSM. Modifikácia zakladajúcich listín škôl s uvedením tejto zmeny sa však považuje za reorganizáciu a tá sa môže urobiť iba do 31. mája. Preto CSSM musí pristúpiť k príprave týchto zmlúv, v záujme čoho boli pred VZ predložené návrhy uznesení. Ako povedal právny zástupca CSSM Dénes Nemes, dlhoročné spory s miestnymi samosprávami sa môžu konečne uzavrieť a v inštitúciách bude možné vykonávať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnej výučbe bez obmedzení. Poslanci preto bez váhania splnomocnili predsedníčku na prípravu zmlúv so samosprávami Békešskej Čaby, Nového Mesta pod Šiatrom, Sarvaša a Slovenského Komlóša.

VZCSSM18-02-02

So zmenou národnostného zákona súvisel aj ďalší rokovací bod – modifikácia uznesenia a pravidiel odmeňovania predsedníčky CSSM. Mesačná mzda predsedníčky zostáva rovnaká, jej štruktúru bolo treba v dôsledku legislatívnych zmien pozmeniť, k čomu poslanci dali svoj súhlas. Po schválení plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2018 sa VZ pretransformovalo na členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti SlovakUm s.r.o. V rámci štvorbodového bloku prítomní postupne schválili obchodný plán spoločnosti (ktorá bude mať k dispozícii približne rovnaké finančné prostriedky ako v roku 2017) a správu o činnosti za rok 2017, rozhodli o tom, že dodávateľom tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny zostáva spoločnosť Croatica, ktorá predložila spomedzi troch ponúk najvýhodnejšiu ponuku a na záver, keďže zakladateľom Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku je spoločnosť SlovakUm, ešte v tomto bloku schválili členovia zhromaždenia aj referát o vlaňajšej činnosti nadácie, ktorá sa úspešne rozvíja. Do Programu pre nadaných sa vlani zapojilo osem škôl – 22 mentorov a 32 žiakov –, čo svedčí o jeho popularite. Chybičkou krásy je iba to, že nie všetci zúčastnení žiaci pokračujú napokon vo svojich štúdiách na slovenských gymnáziách, ale celkovo sa činnosť nadácie dá hodnotiť pozitívne.

Prítomní, už opäť ako poslanci VZ, v ďalšom bode schválili správy odborných výborov CSSM o ich činnosti v roku 2017. Podľa slov predsedníčky CSSM materiály veľmi dobre odrážajú, aká činnosť prebieha vo výboroch, všetky aktívne pracujú a podieľajú sa na tom, aby sa darilo úspešne plniť predsavzatia CSSM. Aj preto poslanci rad radom prijali správy Finančného, Výchovno-vzdelávacieho, Kultúrneho a mládežníckeho, Náboženského a sociálneho výboru, resp. Výboru pre verejné obstarávanie. Rovnako pochodili aj inštitúcie CSSM: Úrad CSSM, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku a Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku. Poslanci vyjadrili spokojnosť s prácou delegáta CSSM pri Správe fondov Ministerstva ľudských zdrojov Ondreja Csabu Aszódiho, ako aj delegátky CSSM v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve ľudských zdrojov Marty Papučkovej, ktorých referáty o vlaňajšej činnosti takisto schválili.

Valnému zhromaždeniu nášho najvyššieho voleného zboru o svojej minuloročnej činnosti úspešne referovali aj slovenská evanjelická a katolícka služba. Na rokovaní odznelo, že CSSM pracuje na tom, aby na slovenských svätých omšiach opäť bol prítomný kantor. Napokon posledný referát, ktorý v rámci svojho druhého tohtoročného zasadnutia poslanci VZ schválili, pripravila Redakčná rada Ľudových novín. Jej obnovenie a činnosť poslanci hodnotili veľmi pozitívne.

V rámci školského „minibloku“ poslanci prikývli na plánovaný počet skupín a tried v školskom roku 2018/2019 v školách prevádzkovaných CSSM, resp. schválili termíny zápisu do materských škôl prevádzkovaných zborom, ktoré z praktických dôvodov už tradične v každom prípade prispôsobili miestnym termínom zápisu do ostatných škôlok. Zvlášť školského roku 2019/2020 sa týkalo odsúhlasenie otvorenia jazykového prípravného ročníka na gymnáziu (aj) ako formy doplnkového vyučovania slovenského jazyka.

VZCSSM18-02-03

Vzhľadom na fakt, že ÚKSM dostal do užívania nehnuteľnosť na Ulici Ulászló a k vyúčtovaniu bude v budúcnosti potrebné, aby tam mal ústav svoje sídlo, poslanci museli odsúhlasiť modifikáciu jeho zakladajúcej listiny. Ďalšia príčina zmeny zakladajúcich listín, okrem ÚKSM aj ostatných inštitúcií CSSM, bola potreba uviesť formy zamestnávania v týchto základných dokumentoch. Všetky boli jednohlasne schválené rovnako ako aj modifikácia štatútu súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédií. V jej prípade došlo k niekoľkým zmenám: v záujme urýchlenia a zjednodušenia procesu udeľovania dotácií bude CSSM odteraz namiesto podpisovania zmlúv vydávať podporné listiny (podobne ako Správca podpôr Ministerstva ľudských zdrojov), v prípade poskytnutia podpory na vydanie publikácie bude treba k vyúčtovaniu dodať jej tri exempláre, či k faktúre vzťahujúcej sa na cestovné bude treba dodať zoznam cestujúcich. Zmeny smerujú okrem zrýchlenia vyplácania aj k tomu, aby sa finančné prostriedky využívali na to, čo pomáha pri zachovaní slovenskej komunity. Zmeny vo vypísaní súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti nastali následne v súlade so schválenou modifikáciou. Tohto roku sa bude možné uchádzať dovedna o 6,5 milióna forintov.

Bohatý program pokračoval nie príliš ťažkým rozhodovaním o dejisku Dňa Slovákov v Maďarsku (DSM), ktorý sa uskutoční dňa 7. júla 2018. O usporiadanie nášho najväčšieho sviatku sa prihlásil jediný uchádzač – Békešská Čaba, ktorá si v rámci veľkolepých osláv pripomína 300. výročie opätovného založenia mesta. Historicky prvý DSM, ktorý sa uskutoční po druhý raz na rovnakom mieste (po prvýkrát ho hostila metropola Dolnej zeme v roku 2004), má byť organickou súčasťou týchto osláv.

V rámci DSM sa už tradične odovzdáva vyznamenanie Za našu národnosť, ktoré však doposiaľ nemalo svoj vlastný štatút. Keďže je potrebné podrobne regulovať pravidlá, resp. aby VZ malo v odôvodnenom prípade možnosť v niektorej kategórii udeliť ešte jednu cenu, poslanci prijali novovzniknutý štatút a zároveň odsúhlasili aj vypísanie výzvy na udelenie tohtoročného vyznamenania. V rokovacom programe nechýbala ani Cena Štefana Lamiho: do jej poroty sa VZ rozhodlo za CSSM delegovať poslankyne Zuzanu HollósyovúMoniku Szelényiovú – druhú menovanú ako predsedníčku poroty.

Ako je známe, CSSM sa dlhodobo usiluje o získanie budovy, v ktorej by mohli sídliť jej inštitúcie, kultúrne ustanovizne. V tejto súvislosti sa najnovšie vynorila budova niekdajšieho kostola slovenských evanjelikov v Pešti na Rákócziho triede 57/A. Keďže kedysi bola budova kultúrnym a duchovným centrom budapeštianskych Slovákov, VZ ho po schválení 26. rokovacieho bodu navrhuje vyhlásiť za „Slovenské pamätné miesto celoštátneho významu“ a zároveň iniciuje jeho zaradenie medzi „Národné pamätné miesta“. Zároveň, keďže budova bola súčasným majiteľom vypísaná na zužitkovanie, VZ dalo predsedníčke CSSM všeobecné splnomocnenie, aby urobila kroky v záujme získania jeho vlastníckeho práva na náboženské a kultúrne účely.

VZCSSM18-02-04

Pred záverečným bodom „rôzne“ sa poslanci venovali spomínanému dodatočne vsunutému rokovaciemu bodu. Ako je známe, CSSM je členom organizácie, ktorá rozbehla iniciatívu Minority SafePack – Milión podpisov za európsku mnohorakosť, A. Hollerová Račková bola prítomná v Kluži na kongrese FUEN-u, kde sa pod iniciatívu podpísala ako súkromná osoba, informovalo sa o nej tak v Ľudových novinách, ako aj na stránke CSSM, predsedníčka CSSM o nej ďalej informovala na rôznych podujatiach, presviedčala ľudí, aby sa pridali k iniciatíve, dokonca návrh o podpore európskej občianskej iniciatívy prediskutovalo a prijalo maďarské Národné zhromaždenie ako bod rokovacieho poriadku predložený parlamentným Výborom pre národnosti. Napriek týmto skutočnostiam v poslednom čase v maďarských médiách beží kampaň, ktorá kladie dôraz inde. Poslanci sa preto zhodli na potrebe vyjadriť sa formou uznesenia (viď nižšie), dajúc najavo, že v prípade iniciatívy nejde o čisto maďarskú vec, ale o vec všetkých národností v Európe, ktorá je dôležitá aj pre nás.

Zlatko Papuček

Foto: autor

  

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku prehlasuje, že existenciu a pretrvanie autochtónnych národností ako jednej sedminy z pol miliardového obyvateľstva Európskej únie, a nimi vytvorené špecifické jazykové a kultúrne bohatstvo považuje za základnú a ochrániteľnú hodnotu.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku podporuje občiansku iniciatívu s názvom Minority SafePack – milión podpisov za mnohofarebnosť Európy, ktorá má za cieľ chrániť autochtónne národnostné a jazykové menšiny Európy, ako aj vytvorenie právneho zázemia na zachovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti nášho kontinentu.

Vzhľadom na vyššie uvedené Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyzýva Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj svojich sympatizantov, aby svojím podpisom podporovali iniciatívu Minority SafePack – milión podpisov za mnohofarebnosť Európy.