luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Od septembra s novým kolégiom

VZCSSM18-05-01

Z májového zasadnutia Valného zhromaždenia CSSM

Tretie tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo na tradičnom mieste – v zasadačke sídla CSSM na Fadruszovej ulici – v netradičnom, štvrtkovom termíne. Až na jednu poslankyňu všetci členovia zboru boli prítomní, a po odsúhlasení sa pustili do osemnásťbodového programu.

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková ústne doplnila svoju písomne rozoslanú správu o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM o svoju účasť na oslavách 300. výročia založenia Malého Kereša v spoločnosti predsedov parlamentov Maďarska a Slovenskej republiky, ďalej na súťaži miešaných klobás v Gerendáši, na turíčnej slávnosti a na premietaní filmu o miestnom ženskom speváckom zbore v Kerestúre, na zasadnutí kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM), či na mimoriadnom zasadnutí Finančného výboru CSSM tesne pred zasadnutím VZ. Po prijatí správy prišli na rad finančné záležitosti. Poslanci najprv schválili ročnú finančnú uzávierku CSSM a jej inštitúcií za celkovo úspešný finančný rok 2017, aby následne prijali modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2018, v ktorom príjmy a výdavky činia 2 430 372 000 forintov.

Príjmy samosprávy môže prechodne zvýšiť predaj opotrebovaného služobného auta, ktoré so súhlasom poslancov CSSM vymení za modernejšie vozidlo. Nielen hnuteľný, ale aj nehnuteľný majetok tvoril tému májového zasadnutia VZ. Čabianska organizácia Slovákov sa totiž rozhodla predať v meste kompletne vybavený byt o veľkosti 38 m2 za osem miliónov forintov aj s nábytkom. Je v ňom potenciál na získanie hosťujúceho učiteľa do čabianskej školy, navyše CSSM má v meste aj ďalšie inštitúcie, preto poslanci usúdili, že by mohlo ísť o dobrú investíciu. Kúpa by sa mala realizovať zo všeobecnej rezervy CSSM. Čo sa týka už vlastnených resp. prevádzkovaných nehnuteľností, zbor sa rozhodol upraviť nájomné hosťovských izieb v sídle CSSM a priestorov v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch.

Poslanci ako členovia členského zhromaždenia obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. schválili jej ročnú finančnú uzávierku za rok 2017 s poznámkou, že hospodárenie spoločnosti je celkovo v poriadku, ide v zásade správnym smerom. (O rozhodnutí o založení Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia, ktoré bolo témou ďalšieho rokovacieho bodu, sa dočítate na konci príspevku.)

VZCSSM18-05-02

Po prerokovaní 9. a 10. bodu sa CSSM môže pochváliť novými pravidlami zužitkovania majetku ako aj pravidlami verejných obstarávaní. Zmenu v druhom prípade si vyžiadala modifikácia zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého od 15. apríla tohto roku je možné vykonať verejné obstarávanie iba elektronickou formou, cez tzv. elektronický systém obstarávania (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer – EKR). Papierová forma úplne zaniká, výzvy na predkladanie ponúk, cenové ponuky, zápisnice a všetky s tým spojené dokumenty budú mať elektronickú podobu.

S osobou doterajšej audítorky prevládala v kruhoch poslancov maximálna spokojnosť, a preto sa v ďalšom rokovacom bode jednohlasne zhodli na predĺžení jej zmluvy o ďalších päť rokov.

Školský blok rokovania mal dva body. Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši požiadala o modifikáciu uznesenia o počte skupín a tried v školskom roku 2018/2019 po tom, ako sa v apríli zapísalo do prvej triedy inštitúcie až 50 detí. Na základe novoprijatej modifikácie CSSM povoľuje inštitúcii v školskom roku 2018/2019 v základnej škole 21 tried (tri triedy v prvom ročníku namiesto pôvodných dvoch) a 20 skupín v školskej družine (namiesto skôr prijatých 21). Po tejto reorganizácii prišiel rad na vymenovanie riaditeľa ďalšej dolnozemskej pedagogickej ustanovizne, Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe na základe konkurzného konania. Jedinou uchádzačkou bola doterajšia riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová. S jej konkurznou i riaditeľskou prácou poslanci vyjadrili spokojnosť a aj na odporučenie Výchovno-vzdelávacieho výboru ju poverili riadením inštitúcie na ďalší cyklus, do 31. júla 2023. „Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za dôveru, ktorú dostávam od VZ CSSM už od roku 2005,“ prihovorila sa novozvolená riaditeľka dolnozemského gymnázia. „Viac ako dvadsať rokov vykonávam túto veľmi ťažkú prácu a nebola by som úprimná, keby som sa nepriznala, že som si položila otázku, či to naozaj chcem, či mám dostatok síl, aby som pokračovala v tejto činnosti. Mám však šťastie, že ma v práci riaditeľky podporuje celá moja rodina a mám za sebou dobrých ľudí, skvelý pracovný kolektív. Mám ešte motiváciu, vidím ešte ďalšie inšpirácie – za najdôležitejšie pokladám rozšírenie slovenskej duchovnej činnosti našej inštitúcie zapojením do výučby jazyka či do návštev slovenských kultúrnych podujatí tých mladých ľudí, ktorí nechodili do našich škôl, a dosiahnuť, aby sa v našom župnom meste slovenskosť možno novými formami obohatila a rozvíjala. Ešte raz ďakujem a aj v mene môjho kolektívu počítam s vašou morálnou, finančnou i osobnou podporou i naďalej.“

VZCSSM18-05-03

Rozdeliť 6,5 miliónov forintov medzi 92 žiadateľov o vyše 14 miliónov nie je ľahká matematická úloha, aj preto je každoročným cieľom Kultúrneho a mládežníckeho výboru i VZ, aby sa v konečnom dôsledku viacerí radovali ako smútili. Pri rozhodovaní boli uprednostnené predovšetkým také detské podujatia, tábory, projekty, pri ktorých sa prítomnosť slovenčiny dala postrehnúť v čo najväčšej miere. Zoznam udelených podpôr čoskoro nájdete aj na našej webovej stránke.

Nesporným znakom blížiaceho sa Dňa Slovákov v Maďarsku je rozhodovanie poslancov o udelení vyznamenania CSSM Za našu národnosť. Tento akt, ako vždy, sa aj tentoraz odohrával za zatvorenými dverami, mená vyznamenaných sa dozvieme 7. júla v Békešskej Čabe.

Na tohtoročnú predvolebnú kampaň sa CSSM ušlo menej peňazí ako pred štyrmi rokmi, s čím však jej vedenie rátalo. Zo správy o použití tejto podpory vyplýva, že bola použitá v prvom rade na mobilizovanie voličov aj prostredníctvom kultúrnych podujatí, na skromný honorár pre účinkujúcich, či pohostenie. V rámci modifikácie registrácie CSSM v Maďarskej štátnej pokladnici došlo k doplneniu jej funkcií o spravovanie výučby, keďže CSSM spravuje až päť výchovno-vzdelávacích inštitúcií.

V predposlednom bode sa poslanci venovali preberaniu predmetného majetku zaniknutej Slovenskej samosprávy v Huti a jeho odovzdaniu do užívania miestnej nadácii. Národnostný zákon predpisuje, že v prípade zaniknutia miestnej národnostnej samosprávy sa majiteľom jej majetku stáva dotyčná celoštátna samospráva. Keď sa Huťania v tejto veci obrátili na predsedníčku CSSM, tá ich požiadala, aby navrhli nejakú miestnu občiansku organizáciu alebo nadáciu, ktorá je aktívna na slovenskom poli, aby im mohla CSSM odovzdať do užívania majetok zaniknutej samosprávy s tým, že ak v nasledujúcich voľbách opäť vznikne v Huti slovenská samospráva, majetok sa jej vráti. So súhlasom poslancov sa používateľom tohto majetku stala Nadácia mier a spravodlivosť v Huti, na čele kuratória ktorej stojí Ladislav Kiss-Malý.

VZCSSM18-05-04

V záverečnom bode „rôzne“ sa najprv prihovoril prítomný slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa zapojili do kampane a ktorí v parlamentných voľbách odovzdali svoj hlas na slovenskú listinu, ďalej vyjadril svoj zámer byť prítomný na každom zasadnutí VZ CSSM. Ako povedal, plánuje na nich informovať o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti – o jeho prvom zasadnutí hneď aj informoval –, aby poslanci dostali ucelený obraz o práci výboru. Poslanci sa následne podelili o rôzne informácie, ktoré sa týkali pripravovaných podujatí, aj Dňa Slovákov v Maďarsku, od ktorého nás delí už len poldruha mesiaca.

Zlatko Papuček

Foto: autor

 

V súlade s Koncepciou rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku VZ ešte vlani poverilo predsedníčku CSSM, aby pripravila právnu dokumentáciu Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia, ktoré by malo spájať vysokoškolských poslucháčov z Budapešti a okolia z rôznych odborov a tým „spojivom“ by mala byť práve slovenčina. Cieľom kolégia je realizácia odborného rozvoja založeného na princípoch sebavzdelávania a samosprávnosti jeho členov, zabezpečenie kvalitného vzdelávania v oblasti slovenského verejného života, odbornej a jazykovej prípravy prostredníctvom vlastných kurzov a prispenie k výchove zodpovednej, samostatnej slovenskej inteligencie v Maďarsku. Zakladateľom kolégia bude Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) a jeho zakladajúcu listinu musí schváliť kuratórium VPN ZSM. Ide o „virtuálnu inštitúciu“, o odborný program, ku ktorému je potrebný odborný partner. Ako predsedníčka CSSM Valnému zhromaždeniu referovala, 22. mája už absolvovala rokovania na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (ELTE) s doktorandom slovenského jazyka Jurajom Rágyanszkim – ktorý sa aktívne podieľal aj na vytvorení základných téz kolégia – a s riaditeľom Ústavu slavistiky a baltských jazykov ELTE Istvánom Lukácsom o plánovaných úlohách súvisiacich s odštartovaním kolégia, resp. o spolupráci pri jeho zrode, o čo univerzita prejavila záujem. Vecné podmienky fungovania kolégia budú zabezpečené využitím súčasných a neskôr vytvorených hosťovských izieb internátneho krídla Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Potrebné zmeny budú realizované počas leta z financií získaných na tento účel od Ministerstva ľudských zdrojov. O finančné zdroje potrebné k realizácii odborného programu prvého školského roka sa CSSM obracia na kanceláriu štátneho tajomníka zodpovedného za národnostnú oblasť, na VPN ZSM a po zaregistrovaní kolégia aj na Ministerstvo ľudských zdrojov. Na spustenie jesenného semestra môžu byť preskupené financie aj z rozpočtu CSSM a jej inštitúcií. Kolégium plánuje zabezpečiť pre svojich členov odbornú a finančnú podporu na individuálne i skupinové výskumné programy, podporu ich účasti na vedeckých konkurzoch a konferenciách, napomáhať pri publikačnej činnosti, organizovať kultúrne podujatia, prednášky či kurzy, organizovať študijné zájazdy, iniciovať výmenné programy a kolégium zabezpečí aj bezplatnú jazykovú výučbu.