luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Valné zhromaždenie CSSM sa rozlúčilo s rokom 2018

VZCSSM18-11-01

Posledné tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo 27. novembra v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici v Budapešti.

Na úvod si prítomní vypočuli správu slovenského parlamentného hovorcu Antona Paulika o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. V záujme pestovania priamych vzťahov s CSSM vyjadril hovorca vôľu pravidelne informovať poslancov na zasadnutiach zboru. A nielen ich, veď ako si naši pravidelní čitatelia mohli všimnúť, na základe dohody so šéfredaktorkou nášho týždenníka A. Paulik každý druhý týždeň publikuje svoje úvahy na tretej strane Ľudových novín v rubrike Zápisky hovorcu – na ktorú tiež upriamil pozornosť členov VZ –, v rámci ktorých referuje aj o aktualitách zo života výboru. Aj preto si slová hovorcu na tomto mieste zhrnieme iba heslovite. Ako povedal A. Paulik, výbor mal doposiaľ 12 zasadnutí, na ktorých mali medzi hosťami o. i. vicepremiéra Zsolta Semjéna, štátneho tajomníka Miklósa Soltésza, zástupkyňu národnostného ombudsmana Erzsébet Szalayovú Sándorovú, zastupujúceho štátneho tajomníka pre otázky verejného školstva Zoltána Maruzsu či vedúcu Štátneho správcu základných škôl (KLIK) Gabriellu Hajnalovú. Informoval ďalej o založení podvýborov v rámci Výboru pre národnosti: kontrolného, kultúrneho, školského a cirkevného, resp. finančno-rozpočtového, pričom sám je členom prvého a tretieho. Záujmy národností presadzuje ďalej v Zákonodarnom výbore, v Slovensko-maďarskom, Česko-maďarskomČínsko-maďarskom medziparlamentnom podvýbore, a ako vedúci aj v Pracovnej skupine pre prípravu modifikácie národnostného zákona a prípadných iných zákonov. Hovorca ďalej informoval o tom, že národnostné položky v budúcoročnom rozpočte sa zvýšili o 45 %, z toho pre celoštátne samosprávy sa rozpočet zvýši o 20 %, na fungovanie miestnych samospráv pôjde o 10 % viac peňazí, rovnako pre inštitúcie celoštátnych národnostných samospráv, ďalej sa zvýšia hlavne položky, ktoré sa týkajú konkurzov, ako aj obnovy resp. rozšírenia infraštruktúry prevzatých inštitúcií v prevádzke miestnych a celoštátnych samospráv. Ďalej informoval o podpísaní zmluvy o používaní kancelárskej miestnosti v sídle CSSM, ktorá by od januára mala byť raz v mesiaci k dispozícii pre voličov v rámci konzultačných hodín, rovnako, ako aj v Békešskej Čabe – o presných termínoch budeme našich čitateľov včas informovať.

VZCSSM18-11-02

Rok 2019 v znamení národnostných volieb

Po správe hovorcu pokračovalo zasadnutie klasickou správou predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Ústne doplnenie vopred rozoslaného materiálu obsahovalo účasť predsedníčky na národnostnej kavalkáde v VI. obvode Budapešti, kde je poslankyňou miestnej slovenskej samosprávy, a kde s veľkým úspechom vystúpili Pišpečania, ako aj na prípravnom rokovaní maďarskej sekcie Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, ktorej zasadnutie sa plánuje na začiatok budúceho roka. Po prijatí správy došlo k tretej modifikácii rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2018, ktorá, ako vždy, aj tentoraz odzrkadľovala dianie po poslednom zasadnutí VZ CSSM. Suma príjmov a výdavkov po jednohlasnom odsúhlasení poslancami činí 2 524 992 000 forintov.

Prípravu plánu zasadnutí CSSM na rok 2019 v značnej miere ovplyvnil fakt, že v októbri sa uskutočnia národnostné voľby. Štvrté riadne zasadnutie VZ CSSM v tomto volebnom cykle sa preto uskutoční už v septembri, pričom v novembri by sa malo konať ustanovujúce zasadnutie nového zboru. Vzhľadom na to, že zasadnutia výborov CSSM sa viažu k zasadnutiam VZ, aj pracovné plány Kultúrneho a mládežníckeho, Náboženského a sociálneho, Výchovno-vzdelávaciehoFinančného výboru, ako aj Výboru pre verejné obstarávanie sa prispôsobili jeho harmonogramu. To však už neplatí pre inštitúcie CSSM a spoločnosť SlovakUm s. r. o., ktoré fungujú permanentne bez ohľadu na voľby. Po poslednom tohtoročnom zasadnutí VZ CSSM majú teda okrem zboru a jej výborov schválený pracovný plán aj Slovenské divadlo Vertigo – ktorému zablahoželali prítomní k nedávno získanému významnému oceneniu Pro Cultura Minoritatum Hungariae –, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a už spomínaná spoločnosť SlovakUm s. r. o. vrátane redakcie Ľudových novín.

Hektickosť budúceho roku sa odzrkadlila aj na fakte, že poslanci už teraz, s takmer ročným predstihom odsúhlasili vypísanie konkurzu na miesto riaditeľa Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komlóši, aby nič neohrozilo priebeh beztak dlhého procesu vymenovania vedúceho inštitúcie.

VZCSSM18-11-03

Financie pre študentov a viac pre vyznamenaných

Založenie štipendia pre slovenských národnostných poslucháčov predprimárneho vzdelávania, t. j. pre budúce učiteľky národnostných materských škôl na vysokých školách v Maďarsku (a perspektívne pre všetky stupne nášho národnostného školstva) poslanci VZ v elektronickom hlasovaní už raz schválili, odvtedy sa však Úrad štátneho tajomníka pre národnostné záležitosti dožadoval určitých zmien. Preto sa do rokovacieho programu dostalo zrušenie starých a prijatie nových dokumentov. Celý balík má mať na starosti Celoštátna samospráva Nemcov v Maďarsku (CSNM), pri ktorej bola vytvorená expertná skupina poskytujúca právnu a ďalšiu technickú pomoc v prvom rade školám, ktoré prevádzkujú miestne národnostné samosprávy. Preto sa zrodil návrh, aby sa o tento štipendijný systém starali nemeckí kolegovia, pričom finančné prostriedky na štipendijný systém budú odovzdané formou dotácie pre CSNM. Balík z tohto dôvodu pripravila CSNM a experti pre školstvo, pričom sa do procesu, samozrejme, zapojili aj odborníci CSSM. Poslanci VZ informovaní o okolnostiach teda odvolali pôvodné uznesenia, aby následne postupne odhlasovali súhlas CSSM, aby CSNM v záujme zabezpečenia dorastu pedagógov pre materské školy predložila žiadosť o dotáciu na tento účel, ďalej založenie národnostného štipendijného programu podľa popísaného návrhu, pravidlá štipendijného systému, schválenie zmluvy o poskytnutí štipendia, ktorá bude podpísaná so študentmi, uzavretie dohody o vykonaní úlohy s CSNM a na záver splnomocnenie predsedníčky CSSM, aby mohla popodpisovať všetky dokumenty vzťahujúce sa na tento program.

Nasledujúce dva rokovacie body boli venované modifikáciám štatútu vyznamenania Za našu národnosť a Ceny Štefana Lamiho. Poslanci odsúhlasili zvýšenie súm, ktoré sa udeľujú ich držiteľom. V prípade individuálneho držiteľa vyznamenania Za našu národnosť ide o zvýšenie zo 100-tisíc na 150-tisíc forintov, kým vyznamenaný kolektív dostane od budúceho roku oproti doterajším 200-tisíc 300-tisíc forintov. Individuálny držiteľ Ceny Štefana Lamiho dostane namiesto doterajších 80-tisíc od budúceho roku 100-tisíc forintov a v prípade kolektívu sa táto suma zvýši zo 180-tisíc na 200-tisíc forintov.

Blížiac sa k záveru rokovania posledné hlasovanie čakalo na poslancov vo veci návrhu Náboženského a sociálneho výboru na iniciovanie založenia sociálneho fondu v rámci národnostných súbehov pri Fonde Gábora Bethlena. Vďaka kladnému hlasovaniu predsedníčka CSSM získala podporu zboru, aby pomocou kompetentných výborov mohla lobovať za dosiahnutie takejto zmeny.

VZCSSM18-11-04

V rámci posledného bodu „rôzne“ odznelo ešte niekoľko užitočných informácií, avíz na nadchádzajúce podujatia, a prítomní dostali skorý vianočný darček v podobe kalendárov, diárov a hlavne exempláru obľúbenej ročenky našich Slovákov: Nášho kalendára na rok 2019.

Zlatko Papuček

Foto: autor