luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Bodka za rokom 2018. Rok 2019 o 10 % krajší

VZCSSM1902-01

Z Valného zhromaždenia CSSM

Prvé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa 26. Februára začalo gratuláciami podpredsedovi Tomášovi Nagyovi, ktorý oslavuje okrúhle životné jubileum. Slávnostne naladený zbor sa následne pustil do prerokovania bohatého, 24-bodového programu, z ktorého sme sa dozvedeli o. i. aj to, že Deň Slovákov v Maďarsku bude 6. Júla v Jači.

V tradičnom referáte predsedníčky CSSM o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM najviac rezonovala účasť Alžbety Hollerovej Račkovej na zasadnutí Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre záležitosti menšín v Bratislave, na ktorom strany riešili možnosť získania bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede. K naďalej aktuálnym odporúčaniam pribudlo, že obe vlády sa dohodnú, ako budú pristupovať k financovaniu projektu, výsledkom ktorého by CSSM mohla získať priestory emblematickej budovy postavenej našimi slovenskými predkami pre svoje inštitúcie.

VZCSSM1902-02

Finančné záležitosti

Nasledovali body finančného charakteru. Poslednou, štvrtou modifikáciou rozpočtu CSSM a jej inštitúcií za rok 2018 zbor uzavrel vlaňajšie finančné obdobie, v ktorom výdavky a príjmy činili dovedna 2 557 177 000 forintov. Ako povedala audítorka, ide o 30,7 %-né zvýšenie financií oproti predbežnému rozpočtu, čo je významný nárast a patrí zaň kompetentným veľké uznanie. Tohtoročný prvý rozpočet CSSM a jej inštitúcií ráta zatiaľ s výdavkami a príjmami vo výške 2 081 862 958 forintov, pričom je doň zarátané aj priemerne 10 %-né navýšenie miezd pracovníkov CSSM a jej inštitúcií, resp. 20 %-né v prípade Úradu CSSM, ako aj zlepšenie podmienok ich fungovania po finančnej i personálnej stránke zriadením nového postu referenta pre mládež na Úrade CSMM, ktorý bude mať na starosti väčšinu úloh vyplývajúcich zo školskej koncepcie zboru, resp. záležitosti spojené s mládežou, ďalej archivára na polovičný úväzok v Knižnici a dokumentačnom centre Slovákov v Maďarsku (KDCSM) na zmapovanie veľkého množstva archívnych materiálov a prijatím nového kolegu sa ráta aj v Ústave kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM). Predsedníčka CSSM informovala poslancov, že po vlaňajšom preradení pracovníkov Úradu CSSM do kategórie štátnych zamestnancov od 1. Marca pracovníci troch inštitúcií (ÚKSM, Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku /VÚSM/ a KDCSM) sa stanú verejnými zamestnancami, z čoho pre Úrad CSSM vyplynú ďalšie povinnosti. Dodala ďalej, že v rozpočte je naplánovaná aj značná rezerva pre prípad výskytu neočakávaných situácií. Rozpočet všetky výbory navrhli schváliť a poslanci ho jednohlasne prijali.

V duchu 10 %-ného zvýšenia miezd VZ postupne odhlasovalo aj modifikáciu uznesenia o náhradách nákladov podpredsedov CSSM, členov VZ, predsedov a členov výborov VZ, uznesenie o zvýšení miezd vedúcich inštitúcií CSSM, či modifikáciu uznesenia o pravidlách odmeňovania predsedníčky CSSM. Po schválení plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2019 sa VZ pretransformovalo na Členské zhromaždenie Obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o., keďže prišiel rad na balík uznesení vo veci vydavateľa nášho týždenníka. Zvýšenie prostriedkov v obchodnom pláne spoločnosti na rok 2019 na sumu 68 188 000 forintov odôvodnil zámer výrazného zvýšenia mzdy niektorých pracovníkov Ľudových novín, ktoré vo veľkej miere zaostávali za mzdami v inštitúciách CSSM, ako aj v podobných pracovných zaradeniach. Po jeho prijatí poslanci schválili správu spoločnosti SlovakUm s. r. o. o činnosti v roku 2018 a VZ rozhodlo aj o tom, že dodávateľom tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny zostáva naďalej Nezisková s. r. o. Croatica, s ktorej cenami a dlhoročnou prácou prevláda spokojnosť. Novou položkou v činnosti Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku je fungovanie Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia, v súvislosti s ktorým je dobrá správa, že rektor Univerzity Loránda Eötvösa podpísal dohodu o spolupráci pri jeho prevádzkovaní a kolégium tak môže byť zaregistrované na Školskom úrade. Aj preto poslanci jednohlasne prijali referát o činnosti nadácie v roku 2018.

Ďalšie referáty

Logickou novoročnou povinnosťou rôznych orgánov CSSM je referovať o svojej minuloročnej činnosti, a tak ďalšiu skupinu rokovacích bodov tvorili správy – v prvom kole odborných výborov CSSM o svojej činnosti v roku 2018. Zelenú dostali postupne referáty Finančného, Výchovno-vzdelávacieho, Kultúrneho a mládežníckehoNáboženského a sociálneho výboru, resp. Výboru pre verejné obstarávanie. Poslanci v ďalšom balíku schválili správy inštitúcií CSSM, konkrétne Úradu CSSM, ÚKSM, VÚSM, Slovenského divadla Vertigo, KDCSM a Pedagogického metodické centra Slovákov v Maďarsku. Poslanci schválili aj správu delegáta CSSM pri Fonde Gábora Bethlena Ondreja Csabu Aszódiho o činnosti v roku 2018 a dohodli sa, že mu budú adresovať svoje pripomienky v súvislosti so súbehmi – z ktorých v poslednej dobe mnohé odmietli –, aby ich mohol sprostredkovať fondu. Poslanci ďalej schválili referát delegátky CSSM v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve ľudských zdrojov Marty Papučkovej Glückovej o činnosti v roku 2018, ako aj správy o činnosti slovenskej evanjelickej a katolíckej služby v roku 2018. Predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru Ildika Klauszová Fúziková upriamila pozornosť poslancov na fakt, že kým putovnú farárku Hildu Gulácsiovú Fabuľovú často pozývajú v prvom rade do evanjelických obcí a miest, jej katolícky kolega Attila Kónya sotva dostáva pozvania, pričom kapacity by mal. Ako povedala, A. Kónya s radosťou prijme pozvania na národnostné podujatia spojené s bohoslužbou, čo aj touto cestou tlmočíme záujemcom.

VZCSSM1902-03

Školstvo

Pestrý program poslancov pokračoval rozhodovaním o počte skupín a tried v školskom roku 2019/2020 v školách prevádzkovaných CSSM. Podľa prijatých uznesení budú v novom školskom roku v Sarvaši 4 skupiny v materskej škole (MŠ), 21 tried v základnej škole (ZŠ), 21 skupín v družine a jedna v kolégiu, VZ ďalej dalo súhlas, aby inštitúcia mohla zákonom určený maximálny počet detí prekročiť o 20 %. V Novom Meste pod Šiatrom plánujú 8 tried v ZŠ, 6 skupín v družine a jednu na internáte. V Békešskej Čabe budú 4 skupiny v MŠ, 8 tried v ZŠ, 4 triedy na gymnáziu a 9 skupín v internáte, resp. zákonom určený maximálny počet detí v skupinách MŠ so súhlasom VZ CSSM aj tu budú môcť prekročiť o 20 %. V Slovenskom Komlóši sa pre ďalší školský rok ráta s 3 skupinami v MŠ, 9 triedami v ZŠ a 6 skupinami v družine s tým, že v skupine najmladších budú môcť maximálny počet detí prekročiť o 20 %. A na záver v Budapešti by mal školský rok odštartovať s 3 skupinami v MŠ, 8 triedami v ZŠ, 4 triedami na gymnáziu, 6 skupinami v školskej družine a 5 skupinami v internáte. VZ ďalej vyjadrilo súhlas s otvorením jazykovo-prípravného ročníka na gymnáziu ako aj triedy na gymnáziu vo forme doplnkového vyučovania slovenského jazyka. Čo sa týka schválenia termínu zápisu do materských škôl prevádzkovaných CSSM, VZ ostalo pri zaužívanej praxi, teda aby v každom meste bol termín v súlade so všeobecným zápisom v danej lokalite.

Modifikácie, súbehy a iné

Schválenie modifikácie organizačného a prevádzkového poriadku ÚKSM a Úradu CSSM si vyžiadali už spomínané vytvorenie miesta pre mládežníckeho referenta a ďalšia racionalizácia poriadku, resp. zmeny v súvislosti so zákonom o verejných zamestnancoch.

Poslanci ďalej schválili modifikáciu štatútu súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti a po jeho spresnení sa rozhodli aj o jeho vypísaní. Rovnako súhlasili aj s vypísaním výzvy na udelenie vyznamenania CSSM Za našu národnosť, predtým však rozhodli o dejisku tohtoročného Dňa Slovákov v Maďarsku. Ten sa 6. júla uskutoční po prvý raz v regióne Povodia Galgy – v Jači. Na záver rokovania poslanci rozhodli o tom, že poveria Výchovno-vzdelávací výbor, aby založil a vypracoval pravidlá nového morálneho ocenenia Pedagóg roka, ktorým chce CSSM každoročne uznať činnosť niektorého učiteľa pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov.

Zlatko Papuček

Foto: autor

VZCSSM1902-04

Verejný zamestnanec

Štátny zamestnanec, ktorý je zamestnancom inštitúcie, orgánu štátnej moci, verejnej správy, súdnictva alebo prokuratúry spravovanej štátnym alebo samosprávnym rozpočtom a za svoju prácu dostáva pravidelnú mzdu. Verejný zamestnanec musí byť plnoletý a nesmie mať záznam vo výpise z registra trestov. Pracovné oblasti verejných zamestnancov sú rozdelené do platových tried založených na zákonom požadovanej vzdelanostnej kvalifikácii alebo štátom uznávaných odborných kvalifikáciách, doktorskom či akademickom titule resp. akademickom členstve. Mzdovú úroveň štátneho zamestnanca treba stanoviť na základe času stráveného vo verejnej službe.