luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Voľby v Čabianskej organizácii Slovákov

VolCos19-01

Čabianska organizácia Slovákov (ČOS) 12. marca zvolala volebné Valné zhromaždenie v Áchimovej sieni Oblastného domu v Békešskej Čabe.

Na popoludňajšom stretnutí po registrácii a prevzatí hlasovacej karty, ako aj zvolení zapisovateľa a overovateľa zápisnice, nasledoval druhý bod programu, správa predsedníctva a kontrolného výboru o práci za uplynulých päť rokov. Predseda regionálnej spoločenskej organizácie Michal Lásik vo svojej správe zrekapituloval činnosť sedemčlenného vedenia a výboru za uplynulú dekádu. „Čabianska organizácia Slovákov, čo sa týka jej koreňov, vyrástla po desaťročiach utlmenia slovenských spolkových aktivít zo Slovenského klubu, najprv ako pobočka Zväzu Slovákov v Maďarsku. V roku 1995 sa zaregistrovala na súde ako samostatná organizácia, osobitná inštitúcia, úlohou ktorej je podľa štatútu pestovať a chrániť slovenskú kultúru niekdajšej slovenskej komunity vo svete a šíriť osvetu,” zmienil sa o začiatkoch M. Lásik, pričom spomenul aj jej najhlavnejšie ciele, štyri prioritné oblasti právomocí. Okrem spomalenia asimilácie, rozširovania osvety, kultúrnej činnosti a zachovávania, či oživovania tradícií ČOS za ten čas nadobudla regionálnu, ba celoštátnu pôsobnosť v oblasti prevádzkovania vlastných ustanovizní, usporiadania podujatí a vydávania publikácií. Predseda ďalej hovoril o trojfunkčnom Dome slovenskej kultúry, avšak poznamenal, že už v roku 2014 motel a reštaurácia vykazovali menej zisku, koľko sa očakávalo. Rekonštrukcia spomínanej budovy prebieha pomocou projektov a hypotekárnych úverov a v súčasnosti v nej sídli regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, miestnosti si prenajíma slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik a jej priestory využíva okrem miestnej Slovače aj Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku.

VolCos19-02

Je nesporné, že nedostatočné financie na mzdy neumožnili zamestnať ľudí, ktorí svojím cítením, dušou a ľudským profilom by boli schopní slúžiť našej národnosti. Napriek tomu sa však pýtam, či je to činnosť, v ktorej sme nepokračovali? Naše kontakty sú v poriadku, čo sa týka spolupráce so školou, ČOS bola aj gestorom v dolnozemských projektoch, podporovala účasť žiakov a učiteľov na podujatiach. Sme potešení, že v dobrej spolupráci so Slovákmi v Rumunsku sa nám podarilo na vysokej úrovni viackrát prijať najvyššie vedenie vojvodinských Slovákov, čo dovtedy nebolo,” povedal M. Lásik 19 rokov zastávajúci svoju funkciu v 30-ročnej organizácii v meste, v ktorom sa podľa jeho slov v roku 2010 za človeka so slovenským materinským jazykom hlásilo len 611 ľudí. Predseda dodal, že okrem gestorstva školských projektov im ostal už len Čabiansky kalendár, keďže Dolnozemský jarmok zanikol.

VolCos19-03

Veľký význam má projekt Interreg ROHU271 so Slovákmi zo župy Bihor v Rumunsku, v rámci ktorého 19. októbra uskutočníme program. Živé múzeum, história, tradície Slovákov v pohraničnej oblasti a Zemiakový festival bihorských Slovákov,“ dodal a upriamil pozornosť na to, že v rámci projektu bude možnosť zakúpiť veľký stan približne pre 40 osôb a 50 lavíc ako aj ozvučenie, či hradiť náklady za dopravné služby za účasť troch pohraničných žúp. M. Lásik svoju správu zakončil vzdaním sa funkcie. „Mladí ľudia, nové nápady asi zachránia čabianskych Slovákov. Dovoľte mi, aby som sa týmto vzdal aj v mene predsedníctva funkcie predsedu a člena predsedníctva,” povedal.

VolCos19-04

Nasledovali voľby, na ktorých sa členmi kontrolného výboru stali Melinda Csapová Mešnikovová, Natália Lopušná Ján Tuška. Hlasovalo sa tajným hlasovaním a členmi predsedníctva sa napokon stali Ondrej Kiszely, Hajnalka Krajcsovicsová, Zsolt Lipták, Judita Molnárová Pribojszká, Ondrej Tóth, Michal TóthMartin Vozár. Predsedom ČOS podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia organizácie sa stal Michal Lásik, ktorému aj týmto gratulujeme.

AR

Foto: Magdolna Péliová