luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Bez nároku na odmenu, obetavo a dôstojne

VzZsmA19-01

Takmer tradične zasadalo Valné zhromaždenie našej najväčšej občianskej organizácie, Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

Rokovanie sa uskutočnilo v strede týždňa, 24. Apríla, preto sa predsedníčka 71-ročného ZSM Ruženka Egyedová Baráneková obávala, že vzhľadom na dopoludnie pracovného dňa budú musieť opakovane zvolať delegátov organizácie, ktorí sa pre pracovné povinnosti nebudú môcť zúčastniť zasadania. Boli to zbytočné pocity znepokojenia, veď spomedzi 82 delegátov 75 prišlo včas a rokovanie bolo uznášaniaschopné. Po hymne Slovákov v Maďarsku, ktorá opäť zaznela ako v podaní profesionálneho speváckeho telesa, pozdravil prítomných parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik.

Účastníci VZ schválili návrh, aby volebné zasadanie viedla Mária Nagyová, zapisovateľkou bola Mária Menczerováa overovateľmi zápisnice Ruženka KomjáthiováFerdinand Egyed. Podobne jednohlasne prijali návrh programu, keďže tentoraz nemalo zasadanie za úlohu voliť kandidátov, ani meniť stanovy, preto mali účastníci menej povinností na daný deň.

Úlohou delegátov bolo prerokovať a následne schváliť správu o činnosti organizácie a jej hospodárení v roku 2018, plán činnosti a rozpočet na tento rok, prijať správu Verejnoprospešnej nadácie ZSM za minulý rok a schváliť plány tohtoročnej činnosti. Všetky podkladové materiály si mohli delegáti preštudovať vopred, takže práca prebiehala plynulo, v zmysle platných predpisov.

VzZsmA19-02

Bez aparátu, na báze dobrovoľnosti

O vyhodnotení činnosti ústne nepadlo veľa slov, lebo každý dostal referát v písomnej forme. Počas osláv sedemdesiatky organizácie sa hovorilo o uplynulých sedemdesiatich rokoch. Teraz skôr predsedníčka pripomenula, že organizácia ani naďalej nemá aparát. Kanceláriu síce má, ale tú používajú na stretávanie pred rokovaniami. ZSM funguje na báze dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a dôvery. Aj doposiaľ, i odteraz je charakteristické pre členov spolku navzájom si pomáhať. Ako inak, aj členovia tohto zoskupenia majú svoje starosti, ale navzájom si chcú pomáhať v práci na národnostnom poli v obciach, mestách, v rôznych záujmových spolkoch, folklórnych, speváckych skupinách. Vyslovila vďaku za obetavosť ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase bez akéhokoľvek očakávania finančnej alebo inej materiálnej odmeny pracujú v záujme zachovania slovenského jazyka a kultúry, prehlbovania národnostného povedomia. Sú obce a mestá, kde vyvíjajú bohatú a mnohostrannú činnosť v tesnej spolupráci s miestnymi orgánmi, ale sú aj také, kde sa nemá kto postaviť na čelo slovenskej komunity. R. Egyedová Baráneková pokladá za veľmi dôležitú úlohu aktivizovať mladšie generácie, čo však vonkoncom nie je ľahké či jednoduché. Mnohým pracovné povinnosti bránia v tom, aby boli činní v občianskej sfére.– Mimoriadne dobrá je spolupráca s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM), – povedala Ruženka Egyedová Baráneková a odovzdala slovo predsedníčke CSSM.

VzZsmA19-03

Dôraz je na národnostnom školstve

Alžbeta Hollerová Račková potvrdila svoje nadšenie, že sa v strede týždňa dokázalo vedenie ZSM zmobilizovať a vyjadrila radosť nad dobre fungujúcou komunikáciou. Vzhľadom na to, že Zväz je nielen najpočetnejšou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku, ale je aj najvýznamnejšou nominujúcou organizáciou do volených samosprávnych organizácií Slovákov v Maďarsku. Predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru povedala, že za ostatných päť rokov sa snažila byť v každej obci, v každom meste obývaných Slovákmi, kde sa konali slovenské podujatia. Všade sa snažila byť nielen prítomná, ale aj počúvať, s čím sa musia miestne samosprávy, miestne organizácie, pobočky ZSM popasovať. V každom prípade sa snaží pomôcť, keď sa na ňu i aparát CSSM obrátia. Najmä, ak je potrebné sprostredkovať kontakty s miestnymi úrovňami štátnych i samosprávnych orgánov. – Kto chce pracovať pre komunitu, môže, – povedala Alžbeta Hollerová Račková. – Ak dostaneme počas jesenných volieb ďalšiu dôveru, budeme v podobnom duchu pokračovať, – dodala. Predsedníčka CSSM informovala Valné zhromaždenie o výsledkoch práce za uplynulých 5 rokov, pričom zdôraznila, že urobili kroky najmä v oblasti školstva. Priznala, že neverí v rýchlo dosiahnuteľné výsledky, ale drobnými krôčikmi sa dopracujeme k žiaducim cieľom, aby rodičia svoje deti zapisovali do slovenských škôl. CSSM robí všetko v záujme toho, aby vytvorila priaznivé podmienky pre zamestnávanie po slovensky hovoriacich mladých ľudí vo svojich inštitúciách. Preto považuje za dobrú iniciatívu parlamentného národnostného výboru, ktorý založil štipendiá pre učiteľky materských škôl, rozdelenie ktorých koordinujú celoštátne národnostné samosprávy.

VzZsmA19-04

Na Veľvyslanectve SR sa opäť stretnú slovenské gazdinky

Spomedzi tohtoročných programov s celoštátnou pôsobnosťou predsedníčka ZSM spomenula, že Medzinárodný festival v Banke sa koná od 25. júla a bude trvať 4 dni, prechádzajúc hore-dolu maďarsko-slovenskými štátnymi hranicami. Škola v prírode sa začne 1. septembra na novom mieste, v Jasení. Tento rok bude hosťovať v Detve Kétšoproň a Telekgerendáš. A vyjadrila pevnú vieru, že 29.-30. októbra budeme oslavovať výsledok volieb do národnostných samospráv. Na regionálne kolo Spievaniek a veršovaniek 27. apríla v Békešskej Čabe sa prihlásilo 154 detí a na podobnú súťaž v Čemeri, ktorá bude 7. mája, došli prihlášky aj od detí, ktoré sa v škole neučia slovenčinu. Radosť môže pokaziť len organizačný problém – meškanie grantov. Hoci súťaž prebehla, vlaňajšie finančné prostriedky už museli byť vyúčtované a tohtoročné ešte neboli rozdelené. Po piatich rokoch Veľvyslanectvo Slovenskej republiky opäť privíta vo svojich priestoroch slovenské gazdinky. Napriek dvom desaťročiam trvajúcej obrovskej popularite podujatia slovenských žien z Maďarska na pôde Slovenskej republiky v Budapešti kontinuitu prerušila päťročná prestávka a na zastupiteľstve v súčasnosti niet nikoho, kto by si akciu pamätal. V minulosti bola pravidelným hosťom manželka práve aktuálneho slovenského prezidenta. Teraz, keď bude mať Slovensko na čele krajiny prvý raz ženu, pozvanie je ešte zložitejšie. Ako povedala predsedníčka ZSM, pokúsime sa pozvať hlavu štátu budúci rok.

Správu o činnosti Verejnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku predniesol len v skratke jej tajomník Imrich Fuhl, lebo aj tento materiál dostali delegáti v písomnej podobe, aby si ho mohli dôkladne preštudovať. Vlani mala nadácia k dispozícii 99 581 eur, podobne, ako aj za ostatné roky.

Zasadanie Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku pozdravila vo svojom krátkom príhovore riaditeľka Slovenského inštitútu Ildikó Siposová, ktorá vyslovila radosť nad vytvorením tradície hosťovania zasadania VZ ZSM v priestoroch SIB a popriala delegátom organizácie veľa úspechov v nasledujúcej práci.

Erika Trenková

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria

Správa o činnosti VPN ZSM