luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dôležitosť vzájomnej komunikácie

MalaHuta19-01

V Malej Hute o národnostných voľbách

V Malej Hute sa 3. augusta v miestnom Kultúrnom dome konalo Stretnutie slovenských národnostných samospráv Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy. Stretnutie sa nieslo v znamení príprav na blížiace sa komunálne a národnostné voľby, ktoré vypísal prezident Maďarska János Áder na 13. október.

Predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy Agneša Repková po tom, ako privítala na stretnutí slovenského národnostného hovorcu Antona Paulika a predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú Račkovú, v krátkosti oboznámila prítomných s činnosťou slovenskej regionálnej samosprávy za uplynulé mesiace. Informovala prítomných o tom, že župná samospráva už poukázala na účty miestnym samosprávam podpory na rok 2019. Predsedníčka povedala, že regionálna samospráva sa vždy snaží reprezentovať Slovákov žijúcich na tomto území aj na celoštátnych podujatiach, a nebolo to inak ani v týchto mesiacoch: na kultúrnom galaprograme na Dni Slovákov v Maďarsku sa predstavili členovia formácie Kvety hút z Pálházy, v gastronomických stánkoch Slováci z Medzihoria, na Novohradskom národnostnom stretnutí a Celoštátnom folklórnom festivale v Maďarsku sa predstavila Répášska Huta, a zišli sa v hojnom počte Slováci zo župy aj na predvolebnom fóre 31. mája v Novom Meste pod Šiatrom.

MalaHuta19-02

Slovenský národnostný parlamentný hovorca Anton Paulik priniesol informácie o prípravách na národnostné voľby a spomenul konkrétne dátumy, ktoré treba dodržať. Znovu upriamil pozornosť na to, že postup je ten istý ako v roku 2014. Miestne národnostné voľby sa vypíšu tam, kde sa k danej národnosti pri poslednom sčítaní obyvateľstva prihlásilo aspoň 25 voličov. V Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe sa to týka 15 obcí. Momentálne tu funguje 11 miestnych národnostných samospráv, konkrétne v Mikóháze, Nižnom Redmeci, Fizéri, Holovke, Malej Hute, Miškovci, Pálháze, Répášskej Hute, Novom Meste pod Šiatrom, Novej Hute, Vágašskej Hute, popri nich sa vypíšu voľby aj v obciach Hidasnémeti, Tornyosnémeti, Sajóbábony a Ózd. V prípade obce Hidasnémeti sa napr. prihlásilo k slovenskej národnosti 55 občanov, čo je podľa hovorcu relatívne veľa a odporúčal miestnym, aby nadviazali kontakt s týmito obcami. Celkovo v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe je 913 registrovaných slovenských voličov. Presné údaje o tom, v ktorých obciach sa vypíšu slovenské voľby, koľko ľudí sa tam prihlásilo pri poslednom sčítaní ľudu k slovenskej národnosti, koľko je registrovaných voličov v čase vyhlásenia volieb a koľko odporúčaní je potrebných pre jednotlivých kandidátov, je možné nájsť aj na webovej stránke valasztas.hu, dodal A. Paulik. V tých obciach, v ktorých pri vyhlásení termínu volieb bolo menej ako 100 registrovaných národnostných voličov na volebnom zozname, zvolia si 3 poslancov, keď viac, samospráva bude 5-členná. Kandidačnú listinu môže zostaviť len národnostná organizácia, ktorá je registrovaná už tri roky a v zakladajúcej listine má zahrnuté aj národnostné kompetencie. Na vytvorenie župnej samosprávy, ktorá je 7-členná, je potrebné vypísať národnostné voľby v 10 obciach. Keďže počet registrovaných národnostných voličov na celoštátnej úrovni je 11 400, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v nasledujúcom cykle bude mať 31 členov, oproti terajšiemu počtu 21. V miestnych voľbách treba odovzdať podporné podpisy 5 % v obci registrovaných voličov, na zostavenie župnej listiny 2 % v župe registrovaných voličov a na zostavenie celoštátnej listiny potrebuje organizácia podporu 2 % z registrovaných voličov v celej krajine.

Parlamentný hovorca informoval účastníkov stretnutia aj o tom, že v porovnaní s predošlými voľbami teraz voliči hlasujú v tom istom volebnom okrsku, kde volia aj miestnu samosprávu.

Parlamentný hovorca oboznámil prítomných aj s dôležitými termínmi. Do 23. augusta by mal dostať každý registrovaný národnostný volič od Národného volebného úradu informácie o tom, kde môže hlasovať. Do 8. septembra majú dostať kandidačné organizácie zoznam registrovaných voličov, aby ich mohli kontaktovať počas kampane. Hárky pre podporujúce podpisy je možné žiadať od dňa vypísania volieb od Národného volebného úradu. Odporúčanie môžu dať iba tí voliči, ktorí sú na národnostnom volebnom zozname, jeden volič môže dať viacero odporúčaní. Zoznam kandidátov na miestnych listinách s podporujúcimi podpismi treba odovzdať do 9. septembra, župné a celoštátne listiny do 10. septembra – v ten deň sa stávajú definitívnymi listiny kandidačných organizácií. Ak chce niekto voliť na tohtoročných národnostných voľbách, a ešte nie je zaregistrovaný ako národnostný volič, môže sa registrovať na zoznam ešte do 27. septembra. Parlamentný hovorca upozornil aj na to, že podpisy nie je možné zbierať na verejnom priestranstve.

MalaHuta19-03

Predsedníčka CSSM informovala prítomných o tom, že Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita podpísali dohodu o založení volebnej koalície, čo je podľa slov predsedníčky historickým momentom. Podľa nej CSSM uzavrie úspešný cyklus, aj v tom zmysle, že urobili veľký krok na ceste k zmiereniu. Snahy o to, aby vznikla jedna celoštátna listina, boli aj pred piatimi rokmi, prezradila A. Hollerová Račková, lebo je ťažké udržať pokoj v takom Valnom zhromaždení, v ktorom jeho členovia počas volieb robili kampaň proti sebe. Preto predsedníčka vysoko rešpektuje všetky strany, ktoré sa snažia prekonať krivdy a konflikty z minulosti v záujme spolupráce a jednotného konania. Poznamenala, že momentálne prebiehajú rokovania o tom, ktorá kandidačná organizácia v ktorých obciach a mestách vyhlasuje kandidátov. Na to, aby tri organizácie mohli zostaviť spoločnú celoštátnu listinu, je potrebné, aby v 20 percentách miestnych volieb vyhlásili spoločných kandidátov, to sa týka menej ako tridsať samospráv, a podľa predpokladu predsedníčky ide o také obce a mestá, kde bol aj doteraz prítomný Slovenský spolok Identita.

Predsedníčka CSSM hovorila aj o tom, že na voľbách pre národnostné hlasy bude zriadená osobitná urna zelenej farby, a aj národnostné hlasovacie hárky budú zelené, teda aj vizuálne sa budú líšiť od ostatných – bielych. Vzhľadom na to, že tieto hárky po uzavretí volebných miestností prevezú na sčítanie do centrály, aby nemohlo dôjsť k manipulácii, všetky vyplnené hlasovacie hárky musia skončiť v zalepenej obálke (tiež zelenej farby). Hárky v nezalepených obálkach nebudú platné! A. Hollerová Račková dodala, že s predsedníčkou Národného volebného úradu Ilonou Pálffyovou prebiehajú konzultácie o tom, aby sa predišlo možným chybám, ku ktorým došlo pre nepripravenosť aj počas parlamentných volieb. Navrhnú, aby bol ku každej sčítacej komisii so zoznamom národnostných voličov ako pozorovateľ delegovaný národnostný zástupca, ktorý by dohliadal na bezproblémový priebeh národnostných volieb. Na záver sa predsedníčka poďakovala Slovákom z Baňačky za to, že úspešne reprezentovali slovenskú komunitu v Maďarsku na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a Júlii Kuczikovej za usilovnú a plodnú prácu, ktorú vykonala v našom najvyššom volenom zbore.

MalaHuta19-04

Júlia Kucziková, ktorá v tomto cykle reprezentovala vo Valnom zhromaždení CSSM túto oblasť, poďakovala prítomným za dôveru. Zdôraznila, že považuje za dôležité spoločnú listinu a vychovávanie dorastu, aby aj v samosprávach boli zastúpené mladšie generácie. Vyzdvihla, že v tomto prípade ide o celoeurópsky jav, o ktorom sa diskutovalo aj na májovej konferencii organizovanej Federálnou úniou európskych menšín (FUEN) v Bruseli, na ktorej J. Kucziková zastupovala CSSM na európskej úrovni. J. Kucziková poznamenala, že čo sa týka možností a podpôr v národnostnom živote, prežívame dobré obdobie, ale administratívna práca znamená ešte stále príliš veľkú záťaž pre národnostné samosprávy.

Starosta dediny Malá Huta Sándor Kurtos vyzdvihol, že je veľmi dôležité, aby miestna a národnostná samospráva spolupracovali a miestna poskytovala národnostnej samospráve pomoc a podporu. Podľa neho založenie a práca národnostných samospráv nie je o tom, aké sumy môžeme získať a investovať do nich, ale o tom, že ak v obci neexistuje národnostná samospráva, národnostné zvyky a kultúra postupne upadnú do zabudnutia.

Po oficiálnych vystúpeniach sa rozprúdila debata o ďalších otázkach, ktoré sa vynorili vo veci národnostných volieb. Imre Novák z Fizéru upozornil, že pre tesné termíny je potrebná dobrá koordinácia a organizácia zo všetkých strán, preto je dôležité, aby boli všetci neustále v kontakte. Tam, kde sa založia trojčlenné samosprávy, navrhol, aby mali aj náhradníka, aby v prípade odchodu jedného člena nebola ohrozená existencia samosprávy a nebolo potrebné vypísať doplňujúce voľby. A. Paulik uistil účastníkov stretnutia, že kandidačné organizácie sú si vedomé svojich úloh a komunikácia bude dvojsmerná. V záujme dobrej koordinovanej spolupráce bola založená aj koaličná rada.

kan

Foto: autorka

„Pred našimi voľbami“

Koordinačná porada v Budapešti aj o voľbách

Predvolebné forúm v Tatabáni-Bánhide

Regionálne stretnutie s kultúrnou prehliadkou v Kóšpallagu

Lep, Slovač!