luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vedeli ste? Všetko o národnostnom zákone

NarZak1936-01

Vzhľadom na blížiace sa národnostné samosprávne voľby, ale aj pre všeobecné zvýšenie informovanosti našich čitateľov najmä z radov členov našich miestnych volených zborov a inštitúcií, organizácií o ich národnostných právach spúšťame v Ľudových novinách sériu informačných príspevkov o jednotlivých bodoch zákona č. CLXXIX z roku 2011 o právach národností. Na úvod sme pre vás pripravili preklad úvodných ustanovení zákona.

Maďarský parlament

stavajúc na najušľachtilejšie tradície maďarskej histórie,

v záujme zachovania svojráznej kultúry, starostlivosti a rozvíjania materinského jazyka a rozsiahleho zabezpečenia individuálnych a kolektívnych práv národností žijúcich v tejto vlasti spoločne s maďarským národom, berúc do ohľadu záväzok zodpovednosti za vec národností v Maďarsku v Základnom zákone Maďarska, ďalej

s ohľadom na obsah medzinárodných dokumentov na ochranu národností vytvorených aktívnou účasťou Maďarska, obzvlášť na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach Organizácie spojených národov, na prácu vykonávanú v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, na Kodanský dokument, na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Európskej rady, taktiež na rozsiahle uplatňovanie noriem zakotvených v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov a Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, majúc na zreteli, že

Maďarsko rešpektuje rôzne náboženské tradície krajiny, slobodu a kultúru iných národov, ďalej to, že individuálna sloboda sa môže rozvinúť iba v spolupráci s inými,

každý občan Maďarska patriaci k niektorej národnosti má právo slobodne sa hlásiť k svojej identite a zachovať si ju,

národnosti sú súčasťou maďarskej politickej komunity, sú štátotvornými činiteľmi,

kultúrna rozmanitosť, jazyková rozdielnosť sú zdrojom nie nejednotnosti, ale obohatenia,

kultúrne hodnoty vytvorené národnosťami sú organickou súčasťou kultúrneho dedičstva Maďarska,

špecifické individuálne a kolektívne práva národností sú elementárne občianske slobody,

Maďarsko chráni národnosti, zabezpečuje pestovanie ich kultúry, používanie ich materinského jazyka, vyučovanie v materinskom jazyku, právo používania mena vo vlastnom jazyku, ich kolektívnu účasť vo verejnom živote, napomáha splnenie ich kultúrnej autonómie, zaručuje právo samosprávnosti ich aktívnych komunít,

vytvára nasledujúci zákon:

I. kapitola

Všeobecné ustanovenia

Elementárne ustanovenia

1. § (1) V zmysle tohto zákona tvorí národnosť každá taká etnická skupina – aspoň sto rokov usídlená na území Maďarska –, ktorá je v rámci obyvateľstva štátu v číselnej menšine, od ostatnej časti obyvateľstva ju odlišujú vlastný jazyk, kultúra a tradície, zároveň svedčí o takom pocite spolupatričnosti, ktorý smeruje k jej zachovaniu, na vyjadrenie a ochranu záujmov jej historicky sformovaných komunít.

(2) V súvislosti s národnostnými právami a povinnosťami k národnosti podľa odseku (1) patrí osoba, ktorá má bydlisko na území Maďarska, ktorá sa považuje za patriacu k niektorej národnosti a túto svoju príslušnosť vyjadrí v prípadoch a spôsobmi určenými v tomto zákone.

(3) Národnosti podľa odseku (1) určuje príloha č. 1.

II. kapitola

Základné práva národností

3. § Každá národnosť má právo, aby existovala a pretrvala ako národnostná komunita.

4. § (1) Každá národnostná komunita a osoba patriaca k národnosti má právo

(a) bez obmedzenia sa uplatniť vo svojom rodisku, slobodne sa hlásiť ku kultúre a tradíciám seba samého, svojich rodičov, predkov, svojho rodiska alebo bydliska a na ich ochranu;

b) na udržiavanie nerušených stykov so svojou materskou krajinou;

c) zúčastňovať sa na zákonodarnej práci parlamentu týkajúcej sa záujmov a práv národností prostredníctvom zástupcu – poslanca.

(2) Osoba patriaca k národnosti má právo udržiavať styky tak so štátnymi a spoločenskými inštitúciami materskej krajiny a jazykového národa, ako aj s národnosťami v iných krajinách.

5. § (1) Podmienky používania jazyka národnostných menšín – v osobitných, zákonom stanovených prípadoch – je štát povinný zabezpečiť.

(2) Počas občianskeho, trestného, resp. administratívneho konania používanie materinského jazyka zabezpečujú príslušné procedurálne zákony.

(3) Poslanec patriaci k národnosti a národnostný hovorca môže v parlamente používať svoj materinský jazyk.

(4) V zastupiteľskom orgáne miestnej samosprávy národnostný poslanec môže používať svoj materinský jazyk. Pokiaľ prejav zaznel výlučne v jazyku niektorej národnosti, k zápisnici zasadnutia treba pripojiť maďarský preklad prejavu, alebo výťah jeho obsahu.

(5) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne dvadsať percent, na žiadosť národnostnej samosprávy dotyčnej obce miestny zastupiteľský orgán je povinný svoje zápisnice a uznesenia viesť a sformulovať aj v jazyku danej národnosti. V prípade sporného výkladu je dôveryhodná maďarská verzia.

6. § (1) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne desať percent, miestna samospráva na žiadosť obecnej národnostnej samosprávy pôsobiacej v oblasti jej jurisdikcie je povinná zabezpečiť, aby

a) vyhlásenie jej predpisov resp. uverejnenie jej oznámení – popri zverejnení v maďarčine – sa uskutočnilo aj v materinskom jazyku národnosti,

b) tlačivá používané počas správneho konania boli k dispozícii aj v materinskom jazyku národnosti,

c) nápisy tabúľ uvádzajúce názov verejných úradov a orgánov vykonávajúcich verejnú službu, alebo oznamy vzťahujúce sa na ich fungovanie – popri formulácii a spôsobu písania v maďarskom jazyku, s identickým obsahom a formou – boli uvedené aj v materinskom jazyku národnosti,

d) nápisy tabúľ označujúce názvy obce a ulíc popri formulácii a spôsobu písania v maďarskom jazyku boli uvedené aj v materinskom jazyku národnosti buď v podobe tradičného národnostného pomenovania, resp. v prípade jeho absencie pomenovaním obsahovo a formálne identickým s maďarským pomenovaním.

Podľa údajov sčítania obyvateľstva roku 2011 v nasledujúcich obciach presahoval počet Slovákov 20 % miestneho obyvateľstva:

Békešská župa: Kardoš, Irminčok, Kétšoproň, Čabasabadi, Slovenský Komlóš

Boršodská župa: Répášska Huta, Vágašská Huta, Malá Huta, Dolný Regmec, Veľká Huta, Nová Huta, Fizér

Hevešská župa: Alkár

Komárňasko-ostrihomská župa: Kestúc, Čív, Tardoš

Novohradská župa: Agárd, Banka, Šámšonház, Gengelag, Kirť, Níža, Horné Peťany, Lucina, Bír, Legínd, Bokor

Peštianska župa: Čuvár, Senváclav, Mlynky, Santov

To znamená, že v týchto obciach na žiadosť miestnej slovenskej samosprávy by mohli viesť zápisnice zasadnutí „veľkej“ samosprávy aj v slovenčine, mali by v nej mať tlačivá, ale rovnako všeobecné vyhlásenia by mohli byť aj v slovenčine.

(2) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne dvadsať percent, na žiadosť príslušnej obecnej národnostnej samosprávy počas obsadzovania pracovných pozícií verejných úradníkov a zamestnancov, resp. verejných notárskych a súdnych zamestnaní – popri zachovaní všeobecných odborných požiadaviek – treba zabezpečiť zamestnanie osoby, ktorá ovláda aj materinský jazyk danej národnosti.

(3) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne desať percent a v obci funguje národnostná samospráva alebo národnostný spolok, na žiadosť príslušnej obecnej národnostnej samosprávy alebo národnostného spolku poskytovateľ mediálnych služieb prevádzkovaný alebo financovaný obecnou samosprávou zabezpečí pravidelný národnostný verejnoprávny program v záujme informovania národnostnej komunity danej obce v materinskom jazyku. Nariadenie sa vzťahuje aj na tlačoviny vydávané alebo financované miestnou samosprávou.

(4) V otázkach súvisiacich s mediálnymi službami realizovanými podľa odseku č. (3) je potrebné požiadať o stanovisklo príslušnej obecnej národnostnej samosprávy, v prípade jej absencie národnostného spolku so sídlom v obci.

(5) Ak v obci žijú občania patriaci k národnosti – z iniciatívy obecnej národnostnej samosprávy danej národnosti, v prípade jej absencie národnostného spolku, inštitúcie sídliacej v obci, alebo občanov patriacich k národnosti – zastupiteľský orgán môže zabezpečiť jazykové práva uvedené v odsekoch (1)-(4).

7. § Akékoľvek porušenie požiadavky rovnakého zaobchádzania pre príslušnosť k národnosti sa zakazuje.

8. § Zástupca komisára pre základné práva dohliadajúci na ochranu práv národností žijúcich v Maďarsku sleduje uplatňovanie práv národností žijúcich v Maďarsku a podniká potrebné kroky podľa osobitného zákona.

Podľa údajov sčítania obyvateľstva roku 2011 v nasledujúcich obciach bol počet Slovákov medzi 10 – 20 % miestneho obyvateľstva:

Békešská župa: Veľký Bánhedeš, Gerendáš, Telekgerendáš, Čabačud, Sarvaš

Boršodská župa: Fiškalitáš Huta, Hollóház

Hevešská župa: Malá Nána

Komárňansko-ostrihomská župa: Moďoróš, Šárišáp

Novohradská župa: Dolné Peťany, Terany, Veňarec, Galgaguta, Šápov

Peštianska župa: Čomád, Vácegreš, Ďurka, Pišpek

9. § (1) Maďarsko zakazuje akúkoľvek politiku, správanie, ktoré

a) môže zapríčiniť asimilovanie národnosti do väčšinového národa alebo jeho vylúčenie, separovanie od väčšinového národa, alebo smeruje k tomu,

b) speje k zmene národných alebo etnických pomerov oblastí obývaných národnosťami,

c) prenasleduje, zastrašuje národnosti alebo osobu patriacu k národnosti, sťažuje ich životné podmienky alebo prekáža im v uplatňovaní svojich práv kvôli ich príslušnosti, alebo

d) smeruje k násilnému vysídleniu či presídleniu národnosti.

(2) Maďarsko vo svojich medzinárodných stykoch vystúpi proti každej politickej snahe, ktorá môže viesť k dôsledkom vymenovaných v odseku č. (1). Na poskytovanie ochrany voči takejto politike sa usiluje prostriedkami medzinárodného práva i pomocou medzinárodných zmlúv.

10. § (1) Elementárnou úlohou národnostných samospráv je ochrana a zastupovanie národnostných záujmov vykonávaním národnostných samosprávnych úloh a kompetencií.

(2) Zákonné vykonávanie okruhu činností a kompetencií v pôsobnosti národnostných samospráv je pod ochranou ústavného súdu a súdnictva.

(3) Národnostné samosprávy praktizujú svoje zákonom určené právomoci dobromyseľne, v znamení princípu vzájomnej spolupráce a v súlade s ich účelom.

(4) Miestna samospráva v okruhu svojej starostlivosti o národnostné záležitosti zabezpečuje uplatnenie národnostných práv, v tomto okruhu vykonáva miestne samosprávne úlohy súvisiace s kultúrnymi službami, s verejnou knižničnou starostlivosťou, s udržiavaním muzeálnych inštitúcií, s verejným vzdelávaním, s informovaním, s duchovným, architektonickým a vecným dedičstvom národnosti, s jej písanou a elektronickou tlačou, so základnou sociálnou starostlivosťou a s lokálnym verejným zamestnávaním, obzvlášť v prípade takýchto požiadaviek, ktoré vznikajú na území jurisdikcie obce, resp. župy.

(5) Počas vykonávania svojej povinnej úlohy na základe odseku (4) zastupiteľský zbor miestnej samosprávy – pokiaľ miestna samospráva zriadi organizáciu, alebo uzavrie zmluvu v zmysle zákona o miestnych samosprávach za účelom vybavovania národnostných záležitostí, alebo na vybavenie úloh týkajúcich sa príslušníkov národností ako takých – v priebehu zriadenia organizácie alebo podpisu zmluvy získa posudok dotyčnej národnostnej samosprávy. V prípade, že v obci alebo župe nepôsobí národnostná samospráva, získa posudok národnostného spolku disponujúceho sídlom na území obce alebo župy.

Je to veľmi dôležitá časť národnostného zákona. Národnostné samosprávy by totiž mali fungovať na mieste ako ozajstné zbory na zastupovanie záujmov národnostných občanov. Samozrejme, každému z nás ide o to, aby práca v samospráve prebiehala hladko, bez komplikácií. Ale poslanci samospráv si musia uvedomiť, že pracujú pre všetkých občanov danej národnosti (v našom prípade Slovákov) a musia dbať o to, aby sa im počas používania svojho materinského jazyka, alebo zachovávania vlastných etnických tradícií nedošlo k porušeniu práva. Počuli sme o prípade, keď predstavitelia väčšinovej samosprávy napríklad žiadali preklad všetkých článkov v miestnej národnostnej tlači v tom istom rozmere, čím pôsobili dvojitú prácu národnostným aktivistom. Ak miestna národnostná samospráva podporuje takéto snahy, nevykonáva svoju úlohu a nezastupuje záujmy menšiny.

(6) Organizačné a prevádzkové pravidlá miestnej samosprávy podrobne regulujú úlohy zastupiteľského zboru miestnej samosprávy počas spolupráce

a) s miestnou, teritoriálnou a celoštátnou národnostnou samosprávou,

b) resp. národnostným spolkom pôsobiacim v obci, resp. župe, vrátane zaobchádzania s návrhmi a iniciatívami, resp. podrobné pravidlá výkonu posudkového a súhlasného práva.

(7) Miestna samospráva počas vykonávania svojej povinnej úlohy vyplývajúcej z bodu (4) v záujme uplatnenia národnostných práv – z iniciatívy príslušníkov danej národnosti žijúcich v obci alebo župe – podnikne potrebné opatrenia v súvislosti so zabezpečením možnosti využitia predškolskej starostlivosti národnostným príslušníkom v materskej škole prevádzkovanej miestnou samosprávou (zorganizovaním, resp. iniciovaním poveriť osobu povinnú vykonať úlohu jej zorganizovaním).

(8) Miestna samospráva v obci resp. župe v prípade absencie obecnej resp. teritoriálnej národnostnej samosprávy vykonáva svoje úlohy súvisiace s uplatnením národnostných práv v obci resp. župe zohľadňujúc návrhy celoštátnej samosprávy danej národnosti.

(9) Poslanecký zbor miestnej samosprávy z iniciatívy poslaneckého zboru obecnej národnostnej samosprávy zriadi výbor zaoberajúci sa záležitosťami národnosti, alebo poverí niektorý zo svojich výborov vykonávaním tejto úlohy. Na zasadnutiach výboru zaoberajúceho sa národnostnými záležitosťami sa môže zúčastniť menovaný člen poslaneckého zboru obecnej národnostnej samosprávy a môže sa vyjadriť k rokovacím bodom.

Zabezpečenie výučby v materinskom jazyku je jedným zo základných práv každého občana. Avšak, samozrejme, musíme to iniciovať. Našu iniciatívu obecná samospráva musí prijať a musí podniknúť potrebné kroky k naplneniu tejto iniciatívy. Ak v našej obci (budapeštianskom obvode) nefunguje slovenská samospráva, môžeme sa obrátiť na celoštátnu samosprávu, ktorá nám vie poradiť, ako máme postupovať ďalej.

Prácu miestnych národnostných samospráv musí väčšinová samospráva podporovať. Či poskytnutím personálu (väčšinou na finančnom oddelení), alebo formou priradenia pracovníka z úradu prednostu. Založenie výboru pre záležitosti národností sme zatiaľ nevideli na žiadnom stupni samosprávneho systému.

***

Príloha č. 1 k zákonu č. CLXXIX z roku 2011

„V zmysle tohto zákona sa za národnosť považuje: bulharská, grécka, chorvátska, poľská, nemecká, arménska, rómska, rumunská, rusínska, srbská, slovenská, slovinská a ukrajinská.

Sprac. ef, zp

Zdroj: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100179.TV#lbj0id5c6e

Príspevok z týždňa na týždeň aktualizujeme.