luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vedeli ste? Všetko o národnostnom zákone

NarZak1936-01

Vzhľadom na blížiace sa národnostné samosprávne voľby, ale aj pre všeobecné zvýšenie informovanosti našich čitateľov najmä z radov členov našich miestnych volených zborov a inštitúcií, organizácií o ich národnostných právach spúšťame v Ľudových novinách sériu informačných príspevkov o jednotlivých bodoch zákona č. CLXXIX z roku 2011 o právach národností. Na úvod sme pre vás pripravili preklad úvodných ustanovení zákona.

Maďarský parlament

stavajúc na najušľachtilejšie tradície maďarskej histórie,

v záujme zachovania svojráznej kultúry, starostlivosti a rozvíjania materinského jazyka a rozsiahleho zabezpečenia individuálnych a kolektívnych práv národností žijúcich v tejto vlasti spoločne s maďarským národom, berúc do ohľadu záväzok zodpovednosti za vec národností v Maďarsku v Základnom zákone Maďarska, ďalej

s ohľadom na obsah medzinárodných dokumentov na ochranu národností vytvorených aktívnou účasťou Maďarska, obzvlášť na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach Organizácie spojených národov, na prácu vykonávanú v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, na Kodanský dokument, na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Európskej rady, taktiež na rozsiahle uplatňovanie noriem zakotvených v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov a Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, majúc na zreteli, že

Maďarsko rešpektuje rôzne náboženské tradície krajiny, slobodu a kultúru iných národov, ďalej to, že individuálna sloboda sa môže rozvinúť iba v spolupráci s inými,

každý občan Maďarska patriaci k niektorej národnosti má právo slobodne sa hlásiť k svojej identite a zachovať si ju,

národnosti sú súčasťou maďarskej politickej komunity, sú štátotvornými činiteľmi,

kultúrna rozmanitosť, jazyková rozdielnosť sú zdrojom nie nejednotnosti, ale obohatenia,

kultúrne hodnoty vytvorené národnosťami sú organickou súčasťou kultúrneho dedičstva Maďarska,

špecifické individuálne a kolektívne práva národností sú elementárne občianske slobody,

Maďarsko chráni národnosti, zabezpečuje pestovanie ich kultúry, používanie ich materinského jazyka, vyučovanie v materinskom jazyku, právo používania mena vo vlastnom jazyku, ich kolektívnu účasť vo verejnom živote, napomáha splnenie ich kultúrnej autonómie, zaručuje právo samosprávnosti ich aktívnych komunít,

vytvára nasledujúci zákon:

I. kapitola

Všeobecné ustanovenia

Elementárne ustanovenia

1. § (1) V zmysle tohto zákona tvorí národnosť každá taká etnická skupina – aspoň sto rokov usídlená na území Maďarska –, ktorá je v rámci obyvateľstva štátu v číselnej menšine, od ostatnej časti obyvateľstva ju odlišujú vlastný jazyk, kultúra a tradície, zároveň svedčí o takom pocite spolupatričnosti, ktorý smeruje k jej zachovaniu, na vyjadrenie a ochranu záujmov jej historicky sformovaných komunít.

(2) V súvislosti s národnostnými právami a povinnosťami k národnosti podľa odseku (1) patrí osoba, ktorá má bydlisko na území Maďarska, ktorá sa považuje za patriacu k niektorej národnosti a túto svoju príslušnosť vyjadrí v prípadoch a spôsobmi určenými v tomto zákone.

(3) Národnosti podľa odseku (1) určuje príloha č. 1.

II. kapitola

Základné práva národností

3. § Každá národnosť má právo, aby existovala a pretrvala ako národnostná komunita.

4. § (1) Každá národnostná komunita a osoba patriaca k národnosti má právo

(a) bez obmedzenia sa uplatniť vo svojom rodisku, slobodne sa hlásiť ku kultúre a tradíciám seba samého, svojich rodičov, predkov, svojho rodiska alebo bydliska a na ich ochranu;

b) na udržiavanie nerušených stykov so svojou materskou krajinou;

c) zúčastňovať sa na zákonodarnej práci parlamentu týkajúcej sa záujmov a práv národností prostredníctvom zástupcu – poslanca.

(2) Osoba patriaca k národnosti má právo udržiavať styky tak so štátnymi a spoločenskými inštitúciami materskej krajiny a jazykového národa, ako aj s národnosťami v iných krajinách.

5. § (1) Podmienky používania jazyka národnostných menšín – v osobitných, zákonom stanovených prípadoch – je štát povinný zabezpečiť.

(2) Počas občianskeho, trestného, resp. administratívneho konania používanie materinského jazyka zabezpečujú príslušné procedurálne zákony.

(3) Poslanec patriaci k národnosti a národnostný hovorca môže v parlamente používať svoj materinský jazyk.

(4) V zastupiteľskom orgáne miestnej samosprávy národnostný poslanec môže používať svoj materinský jazyk. Pokiaľ prejav zaznel výlučne v jazyku niektorej národnosti, k zápisnici zasadnutia treba pripojiť maďarský preklad prejavu, alebo výťah jeho obsahu.

(5) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne dvadsať percent, na žiadosť národnostnej samosprávy dotyčnej obce miestny zastupiteľský orgán je povinný svoje zápisnice a uznesenia viesť a sformulovať aj v jazyku danej národnosti. V prípade sporného výkladu je dôveryhodná maďarská verzia.

6. § (1) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne desať percent, miestna samospráva na žiadosť obecnej národnostnej samosprávy pôsobiacej v oblasti jej jurisdikcie je povinná zabezpečiť, aby

a) vyhlásenie jej predpisov resp. uverejnenie jej oznámení – popri zverejnení v maďarčine – sa uskutočnilo aj v materinskom jazyku národnosti,

b) tlačivá používané počas správneho konania boli k dispozícii aj v materinskom jazyku národnosti,

c) nápisy tabúľ uvádzajúce názov verejných úradov a orgánov vykonávajúcich verejnú službu, alebo oznamy vzťahujúce sa na ich fungovanie – popri formulácii a spôsobu písania v maďarskom jazyku, s identickým obsahom a formou – boli uvedené aj v materinskom jazyku národnosti,

d) nápisy tabúľ označujúce názvy obce a ulíc popri formulácii a spôsobu písania v maďarskom jazyku boli uvedené aj v materinskom jazyku národnosti buď v podobe tradičného národnostného pomenovania, resp. v prípade jeho absencie pomenovaním obsahovo a formálne identickým s maďarským pomenovaním.

 

Podľa údajov sčítania obyvateľstva roku 2011 v nasledujúcich obciach presahoval počet Slovákov 20 % miestneho obyvateľstva:

Békešská župa: Kardoš, Irminčok, Kétšoproň, Čabasabadi, Slovenský Komlóš

Boršodská župa: Répášska Huta, Vágašská Huta, Malá Huta, Dolný Regmec, Veľká Huta, Nová Huta, Fizér

Hevešská župa: Alkár

Komárňasko-ostrihomská župa: Kestúc, Čív, Tardoš

Novohradská župa: Agárd, Banka, Šámšonház, Gengelag, Kirť, Níža, Horné Peťany, Lucina, Bír, Legínd, Bokor

Peštianska župa: Čuvár, Senváclav, Mlynky, Santov

To znamená, že v týchto obciach na žiadosť miestnej slovenskej samosprávy by mohli viesť zápisnice zasadnutí „veľkej“ samosprávy aj v slovenčine, mali by v nej mať tlačivá, ale rovnako všeobecné vyhlásenia by mohli byť aj v slovenčine.

 

(2) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne dvadsať percent, na žiadosť príslušnej obecnej národnostnej samosprávy počas obsadzovania pracovných pozícií verejných úradníkov a zamestnancov, resp. verejných notárskych a súdnych zamestnaní – popri zachovaní všeobecných odborných požiadaviek – treba zabezpečiť zamestnanie osoby, ktorá ovláda aj materinský jazyk danej národnosti.

(3) V tých obciach, kde počas sčítania ľudu registrovaný pomer niektorej národnosti dosiahne desať percent a v obci funguje národnostná samospráva alebo národnostný spolok, na žiadosť príslušnej obecnej národnostnej samosprávy alebo národnostného spolku poskytovateľ mediálnych služieb prevádzkovaný alebo financovaný obecnou samosprávou zabezpečí pravidelný národnostný verejnoprávny program v záujme informovania národnostnej komunity danej obce v materinskom jazyku. Nariadenie sa vzťahuje aj na tlačoviny vydávané alebo financované miestnou samosprávou.

(4) V otázkach súvisiacich s mediálnymi službami realizovanými podľa odseku č. (3) je potrebné požiadať o stanovisklo príslušnej obecnej národnostnej samosprávy, v prípade jej absencie národnostného spolku so sídlom v obci.

(5) Ak v obci žijú občania patriaci k národnosti – z iniciatívy obecnej národnostnej samosprávy danej národnosti, v prípade jej absencie národnostného spolku, inštitúcie sídliacej v obci, alebo občanov patriacich k národnosti – zastupiteľský orgán môže zabezpečiť jazykové práva uvedené v odsekoch (1)-(4).

7. § Akékoľvek porušenie požiadavky rovnakého zaobchádzania pre príslušnosť k národnosti sa zakazuje.

8. § Zástupca komisára pre základné práva dohliadajúci na ochranu práv národností žijúcich v Maďarsku sleduje uplatňovanie práv národností žijúcich v Maďarsku a podniká potrebné kroky podľa osobitného zákona.

 

Podľa údajov sčítania obyvateľstva roku 2011 v nasledujúcich obciach bol počet Slovákov medzi 10 – 20 % miestneho obyvateľstva:

Békešská župa: Veľký Bánhedeš, Gerendáš, Telekgerendáš, Čabačud, Sarvaš

Boršodská župa: Fiškalitáš Huta, Hollóház

Hevešská župa: Malá Nána

Komárňansko-ostrihomská župa: Moďoróš, Šárišáp

Novohradská župa: Dolné Peťany, Terany, Veňarec, Galgaguta, Šápov

Peštianska župa: Čomád, Vácegreš, Ďurka, Pišpek

***

Príloha č. 1 k zákonu č. CLXXIX z roku 2011

„V zmysle tohto zákona sa za národnosť považuje: bulharská, grécka, chorvátska, poľská, nemecká, arménska, rómska, rumunská, rusínska, srbská, slovenská, slovinská a ukrajinská.

Sprac. ef, zp

Zdroj: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100179.TV#lbj0id5c6e

Príspevok z týždňa na týždeň aktualizujeme.