luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nový cyklus, nové výzvy – zasadalo Valné zhromaždenie CSSM

VZCSSM1911-01

Prvé riadne a zároveň posledné tohtoročné zasadnutie novozvoleného Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo 26. novembra. Vzhľadom na zvýšený počet poslancov zariadenie zasadačky sídla CSSM na Fadruszovej ulici v Budapešti preorganizovali, aby vyhovovalo potrebám VZ v novom volebnom cykle.

Pred začatím oficiálnej časti zasadnutia štyria poslanci – Zuzana Hollósyová, Tomáš Nagy, Matej ŠipickýFerdinand Egyed –, ktorí neboli prítomní na ustanovujúcom zasadnutí VZ, museli zložiť poslanecký sľub. Uskutočnilo sa tak po odznení štátnych hymien Maďarska a Slovenskej republiky. Po slávnostnom akte a konštatovaní, že všetci poslanci v poriadku odovzdali svoje majetkové priznania, čím sa splnila podmienka vykonávania ich poslaneckých práv, sa ešte noví členovia zboru a ich skúsenejší kolegovia v niekoľkých vetách navzájom predstavili. Následne sa už rokovanie mohlo začať podľa schváleného programu v prítomnosti slovenského parlamentného hovorcu Antona Paulika, vedúcich inštitúcií, pracovníkov Úradu CSSM a predstaviteľov médií.

Na úvod mali poslanci príležitosť vyjadriť sa k referátu predsedníčky CSSM o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Po jeho schválení prišiel rad na „povinný“ bod každého zasadania VZ, ktorým je modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií v dôsledku nových informácií, diania v našom národnostnom živote, či získania financií navyše. Ten aktuálny na rok 2019 obsahuje príjmy a výdavky vo výške 2 555 362 550 forintov.

Blížiac sa ku koncu kalendárneho roka, v porovnaní s úhradou nákladov poslancov v predošlom cykle nedošlo k zmenám, v treťom rokovacom bode však poslanci odhlasovali ich doplnenie o úhradu nákladov pre novovytvorenú funkciu radcov CSSM. Jej výška momentálne činí 66-tisíc forintov mesačne – rovnako, ako v prípade členov odborných výborov. K honorovaniu poslancov, pracovníkov Úradu i inštitúcií sa VZ CSSM ešte vráti, aby v nasledujúcom roku odzrkadľovalo aktuálne názory členov VZ aj v súlade so zvýšenou podporou pre zbor s vyšším počtom poslancov.

Na základe pripomienok Štátnej pokladnice došlo v nasledujúcom rokovacom bode k miernej modifikácii Organizačného a prevádzkového poriadku CSSM, ktorá zahŕňa popis práce zboru a jeho zaradenie pod systém Štátnej pokladnice, ako aj konkretizovanie funkcie radcov, ktorí spolu s parlamentným hovorcom sú prítomní na zasadnutiach VZ CSSM s plným rokovacím právom.

VZCSSM1911-02

Nové tváre v nových funkciách

Keďže ďalšia trojica rokovacích bodov, ktorými boli voľby zástupcov predsedníčky CSSM, voľby členov výborov CSSM a voľby radcov VZ CSSM sa týkali personálnych záležitostí, na základe odsúhlaseného poslaneckého návrhu ich VZ prerokovalo v rámci uzavretého zasadnutia. Ako nás A. Hollerová Račková dodatočne informovala, jej zástupcami sa stali Monika Szabová, František ZelmanOndrej Horváth. Predsedníčkou Kultúrneho výboru sa stala Katarína Szabová Tóthová, členmi Juraj Ando, Ondrej Csaba Aszódi, Zuzana HollósyováOndrej Kiszely. Predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru zostal Michal Lásik, za členov odsúhlasili poslanci Eriku Kissovú Törökovú, Tomáša Nagya, Martu Papučkovú GlückovúEriku Zemenovú Palečkovú. Nenastala zmena ani na čele Náboženského a sociálneho výboru, na čele ktorého pokračuje Ildika Klauszová Fúziková, ďalšími členmi sa stali Levente Galda, Karola KlauszováJuraj Rágyanszki, resp. Attila Szpisák ako externý člen. Novozvolený Mládežnícky výbor tvorí trio Anna Komjáthiová ako predsedníčka a Bence SzeljakErikou Tóthovou. Do Výboru pre verejné obstarávanie a právne záležitosti sa dostali predsedníčka Zuzana Szabová a členovia Ferdinand EgyedMatej Šipický. Napokon v novej funkcii radcov VZ CSSM uvidíme Katarínu Királyako radkyňu pre kultúrne vzťahy, Júliu Kuczikovú ako radkyňu pre vzťahy s európskymi organizáciami a inštitúciami a Editu Pečeňovú ako radkyňu pre koordináciu dolnozemských projektov. Pre úplnosť dodáme, že členmi už skôr zvoleného Finančného výboruJudita Lénártová Orliczká ako predsedníčka a Matej Kešjár, Melinda Csapová Mesnikovová, Etelka Rybová resp. Zsolt Szilágyi ako riadni členovia.

Po opätovnom otvorení zasadnutia poslanci splnomocnili novozvolenú zástupkyňu predsedníčky CSSM Moniku Szabovú, aby bola oprávnená zastupovať predsedníčku v otázke prijímania finančných záväzkov, čím VZ vyhovelo jednej z ďalších pripomienok Štátnej pokladnice.

VZCSSM1911-03

Prevádzkové poriadky, pracovné plány

Ďalší balík rokovacích bodov sa týkal hlavne prevádzkových poriadkov a pracovných plánov výborov a inštitúcií CSSM. Poslanci postupne schválili aktualizovaný Organizačný a prevádzkový poriadok Finančného výboru CSSM, ako aj menšie modifikácie Organizačného a prevádzkového poriadku Úradu CSSM a modifikáciu Dohody o rozdelení úloh medzi Úradom a inštitúciami CSSM, ktoré nemajú svoje hospodárske oddelenie. Ako predseda Úradu Zoltán Szabó ozrejmil, ide prevažne o aktualizáciu na žiadosť Štátnej pokladnice.

Po krátkej prestávke pokračovali poslanci prerokovaním plánu zasadnutí CSSM na rok 2020. Mohli si vybrať medzi pokračovaním v tradícii utorkových zasadnutí, alebo novými, sobotňajšími termínmi, ktoré sú zaužívané v prípade niektorých ostatných národností. VZ sa napokon rozhodlo pre prvý variant, a tak v nasledujúcom kalendárnom roku bude riadne zasadne 25. februára, 26. mája, 29. septembra a 24. novembra.

Keďže po ustanovujúcom zasadnutí malo VZ ešte len jeden výbor, tentoraz mohli poslanci schváliť iba pracovný plán Finančného výboru na rok 2020, ostatné prídu na rad počas nasledujúcich zasadnutí. Rokovanie pokračovalo schvaľovaním pracovných plánov inštitúcií CSSM (Slovenské divadlo Vertigo, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku) a spoločnosti SlovakUm s. r. o. na rok 2020. Poslanci – ako členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti SlovakUm – ďalej rozhodli aj o dodávateľovi tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny, ktorým vzhľadom na pretrvávajúcu spokojnosť ostáva vydavateľstvo Croatica aj na ďalší rok.

VZCSSM1911-04

Závažné „rôzne“ záležitosti

Záverečný bod prvého riadneho zasadnutia novozvoleného zboru s hlavičkou „Rôzne“ priniesol zaujímavé, ale nie príliš pozitívne témy. Obecné úrady obce Sejď a Dolné Peťany sa obrátili na CSSM so žiadosťou, aby prevzala hnuteľný majetok miestnych slovenských samospráv, ktoré tu, žiaľ, zanikli. Nie je potešiteľný ani list majiteľa bývalého slovenského kostola na Rákócziho triede – Obchodnej spoločnosti Budapesti Ingatlanfejlesztő Nyrt., v ktorom informuje, že má záujemcu o budovu. Ten dostal 30 dní na zistenie právnych podmienok, a v prípade, že sa rozhodne budovu kúpiť, mienia mu ju predať. Predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru, ktorý sa dlhodobo snaží o získanie tejto nehnuteľnosti, postúpila list vicepremiérovi Zsoltovi Semjénovi i štátnemu tajomníkovi Miklósovi Soltészovi, aby o tom vedeli. Dodala, že Slovenská republika je pripravená poskytnúť približne dva milióny eur na tento projekt, ale, žiaľ, nie je isté, že to bude ešte aktuálne. Po niekoľkých nepríjemných informáciách poslancov potešil aspoň skorý darček pod stromček v podobe obľúbenej ročenky našich Slovákov – Nášho kalendára na rok 2020.

Zlatko Papuček

Foto: Andrea Kiššová