luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Medzníky, míľniky a my

BRUvodNR-01b

V živote človeka sú sviatky istými medzníkmi, ktoré oddeľujú od seba všedné dni a zároveň vytvárajú príležitosť na hodnotenie obdobia, ktoré nechal za sebou a prípravu na dni plné práce, stojace pred ním. V živote národa či národností sú takýmito medzníkmi historické udalosti, ktoré rozhodujúcou mierou zasahujú do ich osudu.

Naša slovenská komunita začala písať svoju najnovšiu históriu po ukončení procesu, ktorý sa začal pred 70 rokmi. Výmena obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom síce nebol proces, ktorý rovnako poznačil všetky naše obce a regióny, ale rozhodne vytvoril nové podmienky, v ktorých bolo treba začať budovať náš život znovu od základov. Piliermi tohto nového života boli v prvom rade štátne školy a Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, ktorý do roku 1989 v podmienkach tzv. socialistického zriadenia bol jedinou slovenskou organizáciou v Maďarsku. Ďalšími míľnikmi v našom živote boli zmena spoločenského zriadenia, možnosť zakladať samostatne registrované spolky a schválenie národnostného zákona v roku 1993, ktorý umožnil vznik slovenských samospráv. Odvtedy sme prešli veľký kus cesty.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), ako „parlament“ našej národnosti, v priebehu vyše dvadsiatich rokov svojej existencie prevzala a založila inštitúcie, ktoré vzali na seba úlohu zabezpečovania podmienok pre slovenskú národnostnú výučbu a kultúru. V uplynulých dvoch rokoch sa aj vďaka úspešnej činnosti národnostných parlamentných hovorcov podmienky fungovania slovenských samospráv, ako aj podmienky pôsobenia spolkov, výrazne zlepšili. Čoraz aktívnejšie a smelšie na poli udržiavania slovenského života sú miestne slovenské samosprávy. Zákon im zabezpečuje možnosť preberať prevádzku škôl, čo doteraz využili volené zbory v Alkári a v Níži. Miestne slovenské samosprávy čoraz úspešnejšie nachádzajú svoje miesto i v oblasti kultúry. Slovenská samospráva v Sarvaši napríklad odkúpila do svojho vlastníctva miestny oblastný dom, kým slovenské samosprávy v Poľnom Berinčoku a v Telekgerendáši kúpili budovy, ktoré budú slúžiť ako slovenské spoločenské domy. Samozrejme, boli na to potrebné aj finančné zdroje, ktoré sú v posledných rokoch k dispozícii v štátnom rozpočte na investičné projekty národnostných samospráv.

Cieľom ďalšieho rozvíjania inštitucionálneho systému Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a plánovaných krokov na poli školstva je pokrytie ďalších oblastí nášho slovenského života. V živote našej národnosti je otázkou života a smrti riešenie problémov slovenského národnostného školstva počnúc materskými školami až po úroveň vysokých škôl. Na základe návrhu odborných tímov pre tieto oblasti vznikla pracovná verzia strategického dokumentu, ktorý sa bude volať Koncepcia slovenského národnostného školstva v Maďarsku a ktorý po spoločenskej diskusii prerokuje a schváli Valné zhromaždenie CSSM na začiatku nového roka. Aj touto cestou vás vyzývame, aby ste sa zapojili do tejto diskusie. Naším cieľom je prijať dokument, ktorý obsahuje našu spoločnú víziu slovenského školstva a následne zostaviť akčné plány, ktoré nás krok za krokom povedú k realizácii tejto predstavy.

Pre naše kultúrne inštitúcie a slovenské podujatia v hlavnom meste by CSSM chcela v nasledujúcom roku zakúpiť v Budapešti budovu, ktorá prijme pod svoju strechu náš Ústav kultúry, Knižnicu a dokumentačné centrum a Slovenské divadlo Vertigo. Bude zároveň aj domovom našej budúcej Galérie výtvarného umenia, ktorú plánujeme zriadiť v rámci Ústavu kultúry, a jedným zo sídiel budúceho Múzea Slovákov v Maďarsku. Ďalším pilierom múzea by mala byť plánovaná nová budova v Békešskej Čabe, ktorá poskytne lepšie podmienky aj pre náš Výskumný ústav pôsobiaci v tomto dolnozemskom meste.

Takto, v čase sviatočnom, máme všetci otvorené oči a duše aj pre problémy ľudí v hmotnej núdzi. Chcela by som využiť príležitosť, aby som sa s vami podelila aj o náš perspektívny plán založenia domova, alebo domovov pre slovenských dôchodcov. V našom uponáhľanom živote čoraz menej možností majú ľudia v aktívnom veku na to, aby sa uspokojivo postarali o svojich starších rodinných príslušníkov. Sú nútení hľadať ustanovizne, ktorým s čistým svedomím zveria starostlivosť o svojich milovaných rodičov, starých rodičov. Na základe týchto podnetov sa CSSM rozhodla zmapovať, či je v našich obciach a mestách záujem o takúto inštitúciu. Náboženský a sociálny výbor našej samosprávy zostavil dotazník, ktorým budeme mapovať záujem o tieto služby v každej Slovákmi obývanej lokalite. Pomôžte nám, prosím, pri vypĺňaní dotazníkov, aby sme pri rozhodovaní o vykročení na túto pre nás novú cestu mali k dispozícii dôveryhodné údaje.

Naša celoštátna samospráva, samozrejme, nepôsobí vo vzduchoprázdne. Máme živé kontakty s miestnymi a regionálnymi slovenskými samosprávami, spolkami a inštitúciami, s ktorými komunikujeme a, keď treba, aj pomáhame. Túto spoluprácu by sme chceli v budúcom roku ešte viac posilniť a vytvoriť v našom úrade podmienky na poskytovanie praktickej pomoci samosprávam a spoločenským organizáciám. Naším cieľom je vyťažiť maximum z podmienok poskytovaných právnymi rámcami a finančnými zdrojmi na národnostné účely. Len spolu budeme silní a úspešní a tak budeme môcť úspešne slúžiť komunite, ktorá nás tým v národnostných voľbách poverila. K tomu želám do nového roka nám všetkým veľa vytrvalosti, otvorenosti a iniciatívnosti!

Alžbeta Hollerová Račková,

predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku