luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (20/2019)

ZapHov17-01

Je síce ešte iba máj, avšak za posledné týždne sa zvyšuje záujem slovenských organizácií, ale aj samotných slovenských voličov o prípravu jesenných národnostných volieb.

A práve preto sa organizujú regionálne stretnutia, kde – obyčajne spolu s Ruženkou Egyedovou-Baránekovou, predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku a s Alžbetou Hollerovou Račkovou, predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku – informujeme prítomných o úlohách, súvisiacich s prípravami, a samozrejme aj o zmenách, ktoré nastali v právnych podmienkach od posledných volieb. Keďže po vypísaní volieb prezidentom zostane už pomerne málo času na prípravy, je namieste, aby sa naši voliči zoznámili s najpodstatnejšími novotami.

Vychádzame z predpokladu, že voľby budú v polovici októbra. To pre nás znamená, že do konca septembra sa môžu registrovať na zoznam slovenských národnostných voličov tí, ktorí pred minulými voľbami tak neurobili, a majú záujem sa zúčastniť tohtoročných volieb do slovenských národnostných samospráv. Už registrovaní voliči zostávajú na zozname až dovtedy, kým sami nepožiadajú o odstránenie svojho mena.

Zmien v právnom pozadí je pomerne málo, pritom treba oživiť spomienky na pravidlá spred minulých volieb, lebo mnohí z nás si ich nepamätajú presne, alebo – keďže uplynulo päť rokov – jednoducho na to zabudli. Sú tu predovšetkým dve základné zmeny, ktoré musíme mať na zreteli pri prípravách miestnych volieb. Ide o to, že počet členov miestnej národnostnej samosprávy sa zmenil, tam, kde je v deň vypísania volieb menej ako 100 registrovaných slovenských voličov, zostanú tieto zbory trojčlenné, kým tam, kde ich je vyše 100, od volieb majú byť päťčlenné. Miestne voľby práve preto musíme pripraviť s potrebným počtom kandidátov. Tá druhá základná zmena je v tom, že sa vrátilo pravidlo, podľa ktorého kandidačnou organizáciou môže byť len organizácia, ktorá funguje najmenej tri roky a vo svojich základných dokumentoch má uvedené zastupovanie záujmov slovenskej národnosti.

Tiež v deň vypísania volieb sa vráti do platnosti nariadenie, že na zoznam národnostných voličov sa môžu registrovať, a tak aj voliť a byť volení len občania Maďarska, čím sa môže znížiť počet našich registrovaných voličov zhruba o 5 %. A aj preto je dôležité, aby sme našli tých, ktorí buď v minulých voľbách nemali záujem sa ich zúčastniť, alebo medzičasom dovŕšili osemnásť rokov, a tak už môžu hlasovať.

Nakoniec to najdôležitejšie, čo našim voličom uľahčí účasť na voľbách do národnostných zborov. Svoje hlasy na slovenské listiny môžeme odovzdať na tom istom mieste, v tých istých volebných okrskoch, kde hlasujeme aj na miestne zastupiteľstvo. Čiže nemusíme hľadať národnostný okrsok, ako to bolo v minulých voľbách.

Teraz je predovšetkým úlohou slovenských spoločenských organizácií, aby sa rozhodli, či sa chcú stať nominujúcou organizáciou, ak áno, musia sa registrovať vo volebných kanceláriách, potom nájsť dostatočný počet vhodných kandidátov, ktorí by mohli zastupovať záujmy Slovákov na miestnej, župnej a celoštátnej úrovni. A nezabudnime pri tom ani na to, aby naši kandidáti podľa možnosti ovládali slovenčinu na dostatočnej úrovni a aby poznali naše tradície, slovenskú kultúru.

Anton Paulik