luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Muzeálna pedagogika v národopisných zbierkach


Verejnoprospešná spoločnosť služieb a zužitkovania nehnuteľností Legatum, Celoštátna slovenská samospráva, obecná a Slovenská samospráva v Pišpeku usporiadali v tejto obci ležiacej v severovýchodnom cípe Peštianskej župy, odborný regionálny seminár o muzeálnej pedagogike v národopisných zbierkach.

Odborný seminár v Pišpeku

Prítomných v mene organizátorov privítal výkonný riaditeľ Legata Juraj Ando a poprosil evanjelickú farárku Hildu Guláčiovú Fabuľovú, aby požehnala stretnutie. Zástupkyňa predsedu CSS Etelka Rybová taktiež srdečne pozdravila účastníkov akcie. Ako povedala, semináre, ktoré organizuje Legatum sú dôležité preto, lebo národopisné zbierky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v procese odovzdávania dedičstva po našich predkoch našim potomkom. Prítomných privítali aj predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Emese Sokolová a starosta Pišpeku József Bátyi. - V našej obci žijú okrem Maďarov aj Slováci a Nemci, - začal svoj príhovor J. Bátyi. - Pomenovanie dostala podľa toho, že bola biskupským majetkom, ktorý osídlili šesťdesiatimi slovenskými, maďarskými a nemeckými rodinami. Vplyv Slovákov bol veľmi silný, o tom svedčia nielen chotárne názvy (Chotárka, Kopanica, Hlava, Močiarka atď.), ale aj pomenovanie ulíc, napr. Slovácka ulica. Dnes slovenčinu vyučujú len v materskej škole, ktorá od začiatku minulého roku funguje aj ako jasle. V osemtriednej základnej škole, žiaľ, vyučovanie slovenčiny neprebieha, ale v nižších ročníkoch zachovávajú slovenské tradície. V obci existuje aj folklórna skupina, ktorá sa čiastočne zaoberá aj slovenskou kultúrou, - informoval účastníkov seminára starosta obce.

Po jeho príhovore nasledovala prednáška Dory Egyháziovej na tému „Tu hrkotajú...“ o využívaní pamätných domov v muzeálnej pedagogike. Archeologička, muzeologička a učiteľka dejepisu priblížila účastníkom seminára možnosti využitia národopisných zbierok a pamätných domov. Dora Egyháziová prednášala o tom, ako sa vytvorili národopisné zbierky v Maďarsku, ako ich rozlišujeme, aké je ich právne pozadie a pod. Ako povedala, národopisné zbierky zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v školskej výučbe. Deti totiž inde nemajú možnosť stretnúť sa s autentickými predmetmi, ktoré tvoria expozíciu múzea a priestory zbierky sú ideálnym miestom na vyučovanie. Prednášateľka priblížila prítomným rôzne spôsoby zapojenia inštitúcií do výučby napr. architektúry, poľnohospodárstva, dejepisu, vlastivedy, dramatickej pedagogiky atď.

Keďže 28. novembra sa začne obdobie adventu, po krátkej prestávke osvetárka Rita Richweiszová ukázala štyrom miestnym žiakom a účastníkov seminára výrobu adventných vencov z prírodného materiálu a sviečky zo včelieho vosku. Prítomní s radosťou pripravili pre svojich blízkych sviatočné rekvizity. Po príjemných chvíľach Juraj Ando predstavil záujemcom činnosť verejnoprospešnej spoločnosti služieb a zužitkovania nehnuteľností Legatum.

Andrea Szabová Mataiszová