luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Konferencia o slovenských národopisných zbierkach v Maďarsku

 

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. Legatum, Celoštátna slovenská samospráva (CSS), slovenský volený zbor v Šámšonháze a tamojšia obecná samospráva usporiadali 16. apríla XI. Celoštátnu konferenciu vedúcich slovenských pamätných ľudových domov.

Veľký záujem o podujatie usporiadané v miestnom Obecnom dome na Rákócziho ulici dokazuje sedemdesiat účastníkov z deviatich žúp a fakt, že zastúpená bola približne polovica z 57 slovenských národopisných domov v Maďarsku.

Konferenciu otvoril a moderoval riaditeľ spoločnosti Legatum Juraj Ando. V otváracom bloku sa prítomným prihovoril evanjelický farár Atila Spišák, ktorý po spoločnej modlitbe a Otčenáši požehnal prítomných. Potom nasledovalo vystúpenie miestnych detí, ktoré pod taktovkou starostky obce Gyöngyi Bajnokovej Képešovej predniesli krátky hudobný program.

Referentka Oddelenia stykov s materskými krajinami Odboru národnostných vzťahov ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Zsófia Égerová vo svojom príhovore zdôraznila, že pre maďarskú vládu je dôležité zachovanie pestrofarebnosti, ktorá charakterizuje štát už od jeho založenia. Preto je potrebný aj kvalitný systém národnostných inštitúcií. Zvlášť upozornila na nedávno vzniknutú Správu fondov Sándora Wekerleho a jeho webovú stránku (http://www.wekerle.gov.hu/), na ktorej je možné nájsť aktuálne súbehy. Ich cieľom je napomáhanie fungovania týchto inštitúcií, ako aj finančne podporovať činnosti slúžiace zachovaniu identity, materinského jazyka, tradícií, nehmotných a hmotných pamiatok národných a etnických menšín.

V mene CSS sa prítomným prihovoril zástupca predsedu František Zelman. Po tlmočení pozdravu predsedu CSS Jána Fuzika vyzdvihol význam pamätných ľudových domov, ktoré sú rovnako vzácne ako samotný jazyk, piesne, či tance národnosti - sú výrazom jej identity. Vyjadril svoju hrdosť, že prvý takýto pamätný dom vznikol práve v jeho rodisku, v Slovenskom Komlóši.

 

V mene obce prívetivými slovami privítala účastníkov konferencie starostka Gy. Bajnoková Képešová a v mene Slovenskej samosprávy Novohradskej župy predseda jej Finančno-kontrolného výboru Ondrej Agárdi.

Naposledy, ale nie v poslednom rade, sa prihovoril hosťom predseda Slovenskej samosprávy v Šámšonháze Pavol Bukrán, ktorý vyrozprával svoj zážitok z detstva. Ako malý chlapec žil v presvedčení, že všetkým deťom sa mamičky doma prihovárajú po slovensky, ale napr. na jarmoku sa už hovorí po maďarsky. Mal približne tri roky, keď s prekvapením zistil, že nie všade je tomu tak. Vtedy si uvedomil, že je Slovák. Vyjadril svoje presvedčenie, že či už má niekto tri roky, alebo šesťdesiattri, skôr či neskôr si všetci uvedomia svoj pôvod.

Na záver privítacieho bloku P. Bukrán a miestni folkloristi s husľovým a čelovým sprievodom zaspievali najprv „regrútsku oplakávanku“, po nej „čúvanku“, následne „banovačku“ a na záver „ešte väčšiu banovačku“, ako ich nazval predseda miestneho slovenského zboru, ktorý sa veľkou mierou pričinil o veselú náladu prítomných.

Odborná časť konferencie sa začala prednáškou vedúcej Muzeálneho kolégia Národného kultúrneho fondu (NKA) a zástupkyne generálneho riaditeľa Národopisného skanzenu v Senondreji Dr. Ibolyi Bereczkej. V prednáške Zdroje a možnosti - súbehy Muzeálneho kolégia Národného kultúrneho fondu predstavila jeho štruktúru, fungovanie, prezradila zaujímavé údaje o udelených podporách z predošlých rokov a poskytla užitočné rady tým, ktorí sa chcú uchádzať o podporu. Ako povedala, cieľom NKA je vytvorenie, zachovanie a šírenie národných a univerzálnych hodnôt doma a v zahraničí, medzi ktoré patria aj národnostné pamätné domy. V Maďarsku majú najväčšie zastúpenie popri nemeckých práve slovenské. Zdôraznila, že NKA poskytuje podporu, a nie kompletné financovanie projektov, takže je potrebné, aby uchádzači disponovali aj vlastnými zdrojmi na uskutočnenie daného podujatia. Zároveň podotkla, že ide výlučne o podporu konkrétnych programov a nie na opravu strechy a podobných technických záležitostí – tie patria skôr do kompetencie Neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. Legatum. Dr. I. Bereczká prezradila, že tohto roku má NKA k dispozícii ešte 230 miliónov forintov na podporu programov a upozornila na webovú stránku http://www2.nka.hu, na ktorej sú okrem ďalších informácií dostupné aj aktuálne súbehy NKA.

 

Prvá prestávka konferencie bola načasovaná po tejto prednáške. Po nej nasledovalo milé intermezzo, keď členka miestnej slovenskej samosprávy Annamária Matušová zarecitovala báseň v obecenstve prítomného Juraja Dolnozemského s názvom Šámšonház. Z vďaky starostka odovzdala básnikovi darček.

S ďalšou prednáškou nazvanou Od predstavy k vyúčtovaniu vystúpila riaditeľka Petőfiho rodného domu a pamätného múzea v Malom Kereši Dr. Ilona Lucaová Kispálová. Aj ona poskytla účastníkom konferencie množstvo dobrých rád, ako sa úspešne uchádzať o podporu a realizovať podporovanú akciu. Zvlášť sa zamerala na administratívne úlohy a upozornila na potrebu dôsledne dokumentovať každý jeden krok, podrobne pripraviť rozpočet, pozbierať všetky potrebné prílohy a pod. Hlavný dôraz kládala na dôslednú dokumentáciu. Ako dodala, najčastejšie sa stáva, že žiadateľ uspeje, ale dostane nižšiu podporu ako žiadal. Preto navrhla už pri plánovaní myslieť na položky, ktoré sa budú môcť v prípade potreby anulovať bez ujmy na kultúrnej hodnote podujatia.

Prednáška odborného riaditeľa Národopisného skanzenu v Senondreji Dr. Lajosa Kemecsiho bola zameraná na praktické uskutočnenie národopisných a miestno-historických výstav. Hneď na úvod upozornil na rôzne aspekty, ktoré treba mať na zreteli pri plánovaní projektu. Napr. či sa na sprostredkovanie danej témy hodí výstava, alebo iný spôsob prezentácie; ak výstava, či má byť stála, alebo dočasná; či bude možné zabezpečiť jej prevádzkovanie a udržiavanie; či bude o ňu záujem zo strany verejnosti. Za ideálny pritom označil ročný plán - tento čas považuje za potrebný na vykonanie kvalitných príprav. Za dôležitý označil aj výber budovy, v prípade pamätných ľudových domov aj usporiadanie záhrady, aby už prostredím vyčnievali z moderného okolia. Odznelo množstvo ďalších osožných rád ohľadom zháňania exponátov a ich zužitkovania v národopisných zbierkach. Vyzdvihol pozitívny prínos interaktivity výstavy - napr. sprístupnenie „nadbytočných“ predmetov pre návštevníkov na vyskúšanie. Prítomní vedúci a pracovníci oblastných domov sa obohatili o množstvo osožných podnetov a informácií.

 

Prednáškový blok uzavrel riaditeľ spoločnosti Legatum J. Ando prednáškou Úlohy obchodnej spoločnosti Legatum v roku 2011. Na úvod odovzdal figuríny prítomným zástupcom národopisných domov v Šámšonháze, Číve a Mlynkoch, ktorí ich budú môcť využiť na prezentovanie miestnych krojov. Vzápätí informoval, že finančnú podporu tohto roku dostali, resp. dostanú obce Tardoš, Išaseg, Veňarec a kvôli škodám spôsobeným povrchovou vodou aj jedna obec v Békešskej župe. Po päťtisíc kusov leporela vyrobia tohto roku obciam Šárišáp, OrosláňBaňačka, v ktorej bude Legatum investovať aj do javiska. Pripomenul, že spoločnosť už druhý rok vydáva Ľudové noviny a vyjadril snahu vydávať ich ako moderné médium vyhovujúce kritériám 21. storočia. Svoj príhovor uzavrel krátkym kvízom, v ktorom odzneli otázky týkajúce sa prezentovaných prednášok. Prvá správna odpoveď na jednotlivé otázky bola ohodnotená tričkom s logom Neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. Legatum.

Blok prednášok sa tým uzavrel a účastníci konferencie mali možnosť využiť hodinovú prestávku na prehliadku Múzea slovenskej kuchynesúkromnej národopisnej zbierky A. Spišáka. Organizátori za tento čas preskupili nábytok v konferenčnej sále. Po prestávke v nej čakali hostí prestreté stoly. Po obede sa účastníci konferencie voľne porozprávali a po skupinkách opúšťali Šámšonházu obohatení o množstvo užitočných informácií.

(zp)