luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Referát o činnosti CSS v roku 2003

Referát o činnosti CSS v roku 2003

Referát o činnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) v roku 2003 prinášame v skrátenej a redakčne upravenej podobe.

V roku 2003 vstúpila CSS do tretieho štvorročného volebného cyklu. Schôdza elektorov, zvolaná Celoštátnou volebnou komisiou na 25. januára do Budapešti, za účasti 409 poslancov zvolila 53-členné Valné zhromaždenie CSS. Vďaka úspešným regionálnym volebným poradám prebehol tento mimoriadne dôležitý akt bez konfliktov, za konsolidovaných podmienok. Táto okolnosť si zaslúži zmienku už aj preto, lebo následkom rôznych nedostatkov nášho národnostného volebného systému to nebolo ani zďaleka tak v prípade niektorých národných a etnických menšín v Maďarsku.

Ustanovujúca schôdza Valného zhromaždenia CSS, do ktorého bolo zvolených 21 nových členov, sa konala 12. februára.

Nesporne najväčšiu možnosť roka nám ponúkla okolnosť, že parlament v rozpočtovom zákone schválil sumu 440 miliónov forintov pre účely prevádzkovania, preberania a zakladania inštitúcií celoštátnych menšinových samospráv. Podľa hodnotenia Úradu pre národné a etnické menšiny sme sa najúčinnejšie chopili tejto šance práve my, veď CSS k svojim doterajším dvom inštitúciám, redakcii Ľudových novín a Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku, prevzala Slovenský divadelný súbor Vertigo a založila tri nové ustanovizne: Slovenské osvetové centrum, Slovenské dokumentačné centrum a Slovenské metodické centrum pre materské školy. Pre tieto účely sme získali spolu 68 miliónov forintov štátnej podpory a našu pestrú sieť inštitúcií mienime ďalej rozvíjať.

Druhú, ak je to možné, ešte dôležitejšiu úlohu znamená aj pre nás novela menšinového zákona a schválenie novej normy o voľbách poslancov menšinových samospráv. Neraz extrémne zneužívanie platných predpisov si vyžaduje aj od nás rozvážne zaujatie stanoviska - už aj na tomto zasadnutí Valného zhromaždenia!

Referát, v ktorom sa podrobne vrátime k týmto témam, obsahuje prehľad činností všetkých orgánov CSS, vrátane úradu, štyroch odborných výborov, dvoch podvýborov a piatich regionálnych radcov. O svojej práci referujú tiež naše inštitúcie a kurátorka CSS pri verejnej nadácii Pre národné a etnické menšiny v Maďarsku.

Valné zhromaždenie zasadalo v roku 2003 štyrikrát. Účasť členov nikdy neklesla pod 90 percent a práca prebiehala v disciplinovanom, tvorivom duchu. Čo sa však nestalo po celý predchádzajúci volebný cyklus, to postihlo Valné zhromaždenie ihneď po jeho ustanovujúcom zasadnutí: náhle nás navždy opustil dr. Michal Antal, poslanec zo Slovenského Komlóša. Keďže podľa platného stanoviska Celoštátnej volebnej komisie, ako aj Najvyššieho súdu, členov valného zhromaždenia celoštátnej menšinovej samosprávy nemožno nahradiť, náš najvyšší zbor má v súčasnosti 52 poslancov.

Predsedníctvo CSS zasadalo tohto roku kvôli voľbám len šesťkrát, všetky rokovania boli uzneseniaschopné. Predsedovia odborných výborov a regionálni radcovia pravidelne referovali o svojej činnosti. Zbor sa sústavne zaoberal novelou menšinového zákona, raz aj za účasti predsedu Úradu pre národné a etnické menšiny Antala Heizera. Predsedníctvo vykonalo tiež záslužnú prácu v prípravnom procese vytvárania systému inštitúcií našej celoštátnej samosprávy.

Práca úradu CSS

Súčasne so štrukturálnym rozvojom našej samosprávy sme museli zabezpečiť aj priestory a vhodné pracovné podmienky pre niektoré novozaložené inštitúcie. Tak sa nám podarilo z investičnej podpory pre Slovenské dokumentačné centrum a z vlastných zdrojov obnoviť suterén sídla CSS, kde sme vytvorili veľkú zasadaciu sieň, kuchynku, ako i kanceláriu dokumentačného a osvetového centra. Zároveň sme obnovili vchod, zadný dvor a izoláciu základných múrov budovy. Spolu s rekonštrukčnými prácami sa začalo zariaďovanie služobného bytu CSS v susednom obytnom dome.

V úrade naďalej zamestnávame 9 osôb (predsedu, podpredsedníčku, tri odborné referentky, sekretárku, pokladníčku, vodiča, upratovačku). Na základe zmluvného pracovného pomeru zamestnávame právneho poradcu a účtovníčku. K užšiemu kruhu pracovníkov pribudli a pribudnú vedúci niektorých našich inštitúcií a naďalej zabezpečujeme v sídle CSS aj priestor pre kanceláriu Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Úrad sa snažil svojou odbornou prácou vyhovieť rôznorodým požiadavkám činnosti CSS: pripravovaním zasadaní jej orgánov a realizovaním ich uznesení, organizovaním vlastných akcií a účasťou na vonkajších podujatiach, pripomienkovaním návrhov zákonov, sledovaním konkurzov, úradnou korešpondenciou atď. V tomto roku sa činnosť rozšíri na vypracovanie koncepcie základných dokumentov a konkurzných materiálov jednotlivých inštitúcií, po získaní podpôr zhotovením zmlúv pre ich použitie až po vyúčtovanie. Organizačne sa nám podarilo zvládnuť nemalý nárast úloh tým, že patronát nad rôznymi inštitúciami sme rozdelili medzi odbornými referentkami, ktoré sú honorované z ich rozpočtu.

Popri značnom zvýšení práce sme sa snažili zachovať doterajšiu mobilitu úradu, čo nám napomáhala tiež podľa uznesenia Valného zhromaždenia výmena jedného ojazdeného auta za nové. Zavítali sme na rôzne podujatia do vyše 40 Slovákmi obývaných osád, do niektorých i viackrát. Naše služobné cesty viedli okrem Slovenska do Rumunska, Českej republiky, Srbska a Čiernej Hory.

Predseda Ján Fuzik sa zúčastnil okolo 180 rôznych akcií a zavítal asi do 30 Slovákmi obývaných osád. Z poverenia predsedov ostatných celoštátnych menšinových samospráv sa angažoval v mediálnej problematike a bol členom ich rokovacej komisie, ktorá pripravovala novelu menšinového zákona. Vypracoval konkurzný materiál 7 inštitúcií CSS a dohliadal na rekonštrukčné práce v sídle samosprávy. V júli bol na tri roky zvolený do Generálnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí, v ktorej usmerňuje činnosť pracovnej skupiny pre médiá.

Podpredsedníčka Etela Rybová zastupovala podľa potreby predsedu, zúčastnila sa vyše 70 akcií, riadila činnosť úradu a kontrolovala značne zvýšený finančný obrat našej samosprávy. Koordinovaním a vypracúvaním rozpočtových plánov jednotlivých inštitúcií prispela vo veľkej miere k ich úspešným konkurzom. Priamo pomáhala pri realizácii investičnej podpory pre Redakciu Ľudových novín a dohliadala na vyúčtovania všetkých našich inštitúcií, vrátane siedmich regionálnych kultúrnych stredísk v rámci Slovenského osvetového centra.

Odborná referentka Daniela Onodiová napomáha prácu Kultúrneho výboru a jeho Podvýboru pre náboženskú oblasť. Podieľala sa na organizovaní celého radu väčších či menších podujatí (napr. Dňa Slovákov v Maďarsku, detskej divadelnej prehliadky, filmového seminára a medzinárodnej konferencie FUEN). Vypracovala 36 súbehov, ktorými sme získali spolu 5 561 000 Ft. Je pritom vedúcou Slovenského divadelného súboru Vertigo.

Odborná referentka Mária Matejdesová má na starosti Výchovno-vzdelávací výbor. Organizovala regionálne a celoštátne konferencie pre slovenských pedagógov, ako aj ich účasť na doškoľovaniach. V uplynulom roku mala možnosť koordinovať už tri turnusy. Školy v prírode na Slovensku. Pracovala na vydávaní odborného pedagogického časopisu Slovenčinár, vrátane jeho finančného zabezpečenia. Pripravila spolu 9 konkurzných prác a získala 1 053 000 forintov. Spomedzi inštitúcií CSS má patronát nad Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku a Slovenským metodickým centrom pre materské školy, obe pôsobia v Békešskej Čabe.

Odborná referentka Judita Mezeiová spolupracuje s Integračným výborom i Podvýborom pre masmédiá a vydavateľskú činnosť. Udržuje kontakty s domácimi slovenskými i maďarskými médiami, sleduje články s národnostnou tematikou v tlači a na internete. Má na starosti domovú stránku CSS, ako i zabezpečenie údržby a rozvíjania počítačovej siete úradu. K rôznym akciám a publikáciám vypracovala 7 konkurzov a získala 2 700 000 forintov. Napomáha pritom prácu Slovenského osvetového centra so siedmimi regionálnymi kultúrnymi strediskami a činnosť Slovenského dokumentačného centra.

Naše odborné referentky získali v súbehoch spolu vyše 9,3 milióna forintov a ich použitie úspešne vyúčtovali. Dbali taktiež o správny účtovný výkaz im zverených inštitúcií.

V úrade CSS sa vytvorila v predchádzajúcich rokoch otvorená, kolegiálna atmosféra a na báze pravidelných pracovných porád prebiehala i v uplynulom roku systematická, efektívna činnosť.

Medzinárodné kontakty

V tejto oblasti dominujú, samozrejme, najmä vzťahy s našou materskou krajinou. Ich vyvrcholením bola návšteva prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ministra kultúry a štátneho tajomníka ministerstva školstva 20. októbra. Pánovi prezidentovi sme pripomenuli potrebu obnovy slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši, dobudovanie Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, ako aj pretrvávajúci problém so zabezpečovaním hosťujúcich učiteľov pre naše školy. Na druhý deň prezident Rudolf Schuster so svojim maďarským kolegom Ferencom Mádlom zavítali do zrekonštruovanej a rozšírenej Slovenskej základnej, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši.

3. apríla zavítal do nášho sídla podpredseda vlády SR Pál Csáky, ktorý 12. decembra navštívil čabianskych Slovákov a oboznámil sa s ich postavením. Pán podpredseda vlády sa začiatkom mája stretol v Bratislave aj s delegáciou Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktorej členom bol i predseda CSS.

V uplynulom roku zasadali slovensko-maďarské zmiešané komisie pre záležitosti menšín, ďalej pre otázky kultúry a médií. Na oboch fórach sme zdôrazňovali potrebu satelitného vysielania programov slovenskej verejnoprávnej televízie, ako aj obnovu komlóšskej školy a dobudovanie Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

Privítali sme iniciatívu zriadiť Úrad vlády pre Slovákov v zahraničí. Prioritné úlohy CSS sme prerokovali s predstaviteľmi Generálneho sekretariátu Slovákov v zahraničí aj na 2. zasadnutí Stálej expertnej komisie dňa 26. novembra v Bratislave, kde sme doplnili čiastkový materiál pre vládu SR pod názvom: Návrh programu na podporu slovenskej komunity v Maďarsku. V dobrej spolupráci s Domom zahraničných Slovákov sme pokračovali i zapájaním sa do viacerých akcií ustanovizne. Matica slovenská oslávila 25. júla v Martine 140. výročie svojho založenia a jej trojdňových osláv sa zúčastnil i predseda CSS.

Aj v uplynulom roku sa nerušene rozvíjali naše dobré pracovné a ľudské kontakty s Veľvyslanectvom SR v Budapešti a Generálnym konzulátom SR v Békešskej Čabe. Na čele vedenia Slovenského inštitútu v Budapešti nastala zmena: v polovici júla sme sa rozlúčili s dovtedajším riaditeľom inštitúcie Karolom Wlachovským, ktorému pred rokom CSS udelila vyznamenanie „Za našu národnosť“. S novým riaditeľom Milanom Resutíkom sa nám podarilo pokračovať v dovtedajších dobrých vzťahoch. Pestujeme dobré vzťahy s našimi dolnozemskými krajanmi v susedných štátoch. Nadlačania v Rumunsku si pripomenuli 23. a 24. apríla 200. výročie založenia ich rodného mesta, a to prevažne komlóšskymi a sarvašskými Slovákmi. Veľkolepých osláv sa zúčastnili predseda CSS a početné delegácie z našich slovenských dolnozemských osád.

Za účelom výmeny skúseností a rozvinutia spolupráce sme nadviazali kontakty so Slovenskou národnostnou radou vo Vojvodine. Predseda CSS rokoval 17. novembra s členmi Výkonnej rady zboru v Novom Sade, kde sa za účasti predstaviteľov Slovákov v Rumunsku dohodli okrem iného na pokračovaní spoločného vydávania štvrťročníka Dolnozemský Slovák.

Vlani sa nám podarilo získať riadne členstvo vo Federatívnej únii európskych národných menšín (FUEN). Tohto roku sa nám dostalo tej cti, že sme mohli v dňoch 24. a 25. októbra usporiadať v Budapešti VIII. Medzinárodný seminár slovanskej sekcie FUEN. Podľa účastníkov z 9 európskych krajín CSS túto úlohu zvládla na veľmi dobrej úrovni. Urobila tým výrazný krok smerom k Európskej únii, v ktorej po vstupe desiatich nových členských štátov bude namiesto súčasnej hŕstky vyše 60 miliónov slovanských občanov.

Národnostno-politická činnosť

V oblasti rozvíjania nášho národnostného života sme dosiahli v uplynulom roku najvýraznejšie a - predpokladajme - perspektívne výsledky v budovaní siete inštitúcií CSS.

Pre týždenník Ľudové noviny, ktorý sa stal už pred rokmi prvou inštitúciou našej samosprávy, sme získali 3 400 000 Ft. Podporu použila redakcia na nákup kancelárskeho nábytku a moderných technických zariadení.

Po dlhom období finančnej neistoty sa nám podarilo tohto roku stabilizovať situáciu Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku sumou 22 550 000 Ft. Prevažná časť štátnej dotácie pokrývala prevádzkové náklady, pomocou ktorých tu zamestnávame na plný úväzok už štyroch zamestnancov, vrátane riaditeľky ustanovizne. Spolupracovníci ústavu získali svojimi projektmi ďalších 7 miliónov forintov a mohli tak rozvíjať bohatú bádateľskú činnosť, o ktorej podrobne referujú vo svojej správe.

V poradí treťou, ale ešte nie našou inštitúciou bol slovenský divadelný súbor Vertigo, ktorý CSS prevzala na žiadosť kolektívu uznesením Valného zhromaždenia z 28. mája 2003. Na technický rozvoj a prevádzku divadla sme získali spolu 4 198 000 Ft štátnej dotácie. Podľa zakladajúcej listiny vedúcou Slovenského divadelného súboru Vertigo sa stala Daniela Onodiová.

Na prvý pohľad novou, ale v podstate už dlhé roky budovanou a z rozpočtu CSS rozvíjanou inštitúciou sa stalo Slovenské osvetové centrum so svojimi 7 regionálnymi kultúrnymi domami. Pre budapeštianske ústredie a jeho filiálky v Békešskej Čabe, Černi, Mlynkoch, Novom Meste pod Šiatrom-Baňačke, Sarvaši, Slovenskom Komlóši a vo Veňarci nám udelil Úrad predsedu vlády 23 933 000 Ft, z ktorých zhruba polovicu tvoria investičné náklady. Vedením inštitúcie dočasne poverilo Predsedníctvo CSS predsedníčku Kultúrneho výboru Alžbetu Hollerovú-Račkovú.

Ako úplne novú inštitúciu CSS sme založili Slovenské dokumentačné centrum, úlohou ktorého je zozbierať, spracovať, zachovať a sprístupniť podľa možnosti čo najviac tlačených publikácií a rukopisných dokumentov z tvorby Slovákov v Maďarsku, vrátane archívnych materiálov slovenských redakcií Maďarského rozhlasu a Maďarskej televízie. Na tieto účely sme získali 11 300 000 forintov. Prevažnú časť udelenej sumy 8 600 000 forintov sme žiadali na vytvorenie potrebných priestorov pre túto inštitúciu. Vedením inštitúcie sme poverili do vypísania konkurzu knihovníčku Annu Sabadošovú.

Z iniciatívy slovenského gymnázia, základnej i materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe sme v meste založili Slovenské metodické centrum pre materské školy, na ktoré sme získali podporu 2 542 000 Ft. Prácu centra v prechodnom období usmerňuje riaditeľka čabianskej slovenskej školy Edita Pečeňová.

K získanej štátnej dotácii pre inštitúcie CSS, ktorá činila spolu 68 miliónov forintov, sme dodatočne priložili žiadosť o podporu na získanie mikrobusu pre divadelný súbor Vertigo v hodnote 8,5 milióna forintov. V prípade úspechu by sa značne zlepšili technické možnosti nášho divadla.

Pripravili sme koncept ďalšej inštitúcie CSS: Verejnoprospešnej spoločnosti služieb na zúžitkovanie nehnuteľností Legatum (Dedičstvo). Jej úlohou by bolo v prvom rade napomáhanie prevádzkovania, zachovávania a rozvíjania slovenských oblastných domov, obecných múzeí a národopisných zbierok, ktoré spravujú miestne slovenské samosprávy. Legatum navrhujeme založiť v prípade záväzného poskytovania štátnych garancií.

Valné zhromaždenie na svojom májovom zasadnutí poverilo vedenie, aby v duchu novely zákona o verejnom školstve pripravilo prevzatie Slovenskej základnej i materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši.

Prevádzkovateľ obnovenej a rozšírenej inštitúcie, Zastupiteľský zbor mesta Sarvaša, sa 26. júna 2003 uzniesol odovzdať svoju ustanovizeň CSS. Problém nastal tým, že podľa zákona sa táto zaraďuje medzi miestne, a nie obvodné školy, čo nám znemožňuje podpísať dohodu o prevzatí aj s ministerstvom školstva a zabezpečiť tým štátne finančné garancie na jej prevádzkovanie. Po viacerých rokovaniach s odborníkmi ministerstva školstva za účasti predstaviteľov Úradu pre národné a etnické menšiny sme iniciovali novelu výkonného nariadenia zákona o verejnom školstve v náš prospech a rysujú sa možnosti riešenia.

Na budovaní systému inštitúcií CSS, vypracovaní základných dokumentov a prevádzkových zmlúv má veľké zásluhy právny poradca CSS dr. Dénes Nemes, ktorý poskytol právnu pomoc i viacerým miestnym slovenským samosprávam. Aktívne - a podľa hodnotenia Úradu pre národné a etnické menšiny veľmi účinne - sa zapojil do novelizačného procesu menšinového a volebného zákona, kde menšiny zastupovalo 6 celoštátnych samospráv, vrátane CSS. Zámerom vlády je predostrieť parlamentu návrhy modifikácie oboch zákonov do konca roka 2003, čo má slúžiť ďalšiemu upevňovaniu menšinového samosprávneho systému. Základným pilierom zákona o voľbách poslancov menšinových samospráv sa stalo na základe novely ústavy a snahy o vylúčenie čoraz väčších volebných anomálií zavedenie zoznamu národnostných voličov. V týchto závažných záležitostiach musia zaujať zodpovedné stanovisko aj poslanci Valného zhromaždenia CSS.

V uplynulom roku bola pre väčšinu našich miestnych slovenských samospráv príznačná zvýšená činnosť na národnostnom poli. V porovnaní s predchádzajúcim rokom CSS vyčlenila na podporu miestnych aktivít poldruha násobnú sumu, t. j. 6 miliónov forintov, ale nároky boli viacnásobne vyššie.

Ministerstvo informatiky a komunikácií MR - pri ktorom pracuje Národnostné kolégium pozostávajúce z predstaviteľov celoštátnych menšinových samospráv - vypísalo konkurz na zabezpečenie miestnych menšinových zastupiteľských zborov počítačmi. Je príznačné, že vyše polovica našich 115 slovenských samospráv sa zapojila a uspela v tejto akcii.

S potešením môžeme konštatovať, že sa ďalej zvyšovala prestíž CSS v domácej národnostnej sfére, ale aj mimo nej. Na medzinárodnej konferencii Úradu pre národné a etnické menšiny, usporiadanej v dňoch 8. a 9. októbra pri príležitosti 10. výročia prijatia menšinového zákona v Maďarsku, požiadali o prednášku iba dvoch predstaviteľov celoštátnych samospráv: predsedov slovenského a nemeckého zboru. Pritom na slávnostnú recepciu kardinála, prímasa Pétera Erdőa, usporiadanú pri príležitosti jeho vymenovania, bol pozvaný jedine predseda CSS. Pán kardinál prisľúbil aj prijatie delegácie CSS na rokovanie o zabezpečení slovenského farára pre pilíšske obce. Taktiež napomáhame vrátenie slovenského evanjelického kostola v Budapešti slovenskému cirkevnému zboru, a to aj rokovaním s biskupom - predsedom Imre Szebikom a s predstaviteľmi vlády.

Naďalej sme upevňovali kontakty CSS so slovenskými občianskymi organizáciami. Členovia Predsedníctva sa zúčastnili viacerých takýchto podujatí, naposledy Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, usporiadaného v Hronci na Slovensku. Úprimne nás teší, že aj s novým vedením Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (ZSSUM) máme dobré styky. Odkúpili sme ním prenajímané miestnosti na ulici Nagymező, ktoré môže aj naďalej bezplatne používať. So záujmom sledujeme aj činnosť Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku a počítame so spoluprácou našich občianskych zoskupení.

Ako doteraz, tak aj v roku 2004 budeme potrebovať partnerskú spoluprácu vládnych a parlamentných orgánov doma i na Slovensku, súčinnosť našich miestnych slovenských samospráv, občianskych organizácií a združení, aby sme dosiahnuté výsledky uplynulého roka nielen udržali, ale podľa možnosti aj naďalej rozvíjali v prospech nášho cenného a jedinečného kultúrneho dedičstva.

Kultúrny výbor

Smerodajnými pre oblasť kultúry boli dokumenty „Hlavné úlohy Kultúrneho výboru na roky 2003-2006“ a „Ciele a úlohy osvetovej činnosti slovenskej národnosti v Maďarsku“. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sme pokračovali v tradičných kultúrnych podujatiach a školeniach CSS.

Najdôležitejšou udalosťou roka 2003 bolo prevzatie, resp. založenie kultúrnych inštitúcií CSS a v tomto roku - prvýkrát v histórii - boli zabezpečené finančné prostriedky na ich fungovanie zo štátneho rozpočtu.

V tomto roku sa uskutočnilo prevzatie divadelného súboru Vertigo, ktoré funguje odteraz ako Slovenský divadelný súbor Vertigo, s dvoma scénami: amatérskou a profesionálnou. Došlo aj k založeniu Dokumentačného strediska CSS. Na zastrešenie tzv. regionálnych centier bolo založené Slovenské osvetové centrum, ktoré malo v roku 2003 sedem - výrazne odlišných - regionálnych členských inštitúcií. V troch prípadoch prevádzkujú tieto centrá občianske zoskupenia, kým v ostatných prípadoch našim zmluvným partnerom sú miestne menšinové samosprávy disponujúce využiteľnými budovami. Úlohou kultúrneho výboru v budúcom roku bude vypracovanie obsahovej náplne fungovania týchto centier. Cieľom je, aby sa stali medzičlánkom medzi miestnou a celoštátnou úrovňou organizovania slovenského kultúrneho a verejného života.

Redakcia Ľudových novín si vďaka štátnej dotácii prvýkrát vo svojej histórii mohla zakúpiť nový nábytok a zaobstarať ďalšie moderné fotoaparáty.

Kultúrny výbor sa pri vytváraní svojho návrhu na podporu miestnych kultúrnych aktivít riadil vopred určenými princípmi udeľovania finančnej dotácie. Uprednostňované boli aj v tomto roku detské a mládežnícke podujatia, podujatia prebiehajúce v slovenskom jazyku a prvýkrát sa mohli miestne kolektívy uchádzať aj o podporu na vydávanie miestnych slovenských periodík a na miestne televízne alebo rozhlasové vysielanie. Žiaľ, uchádzači neprejavili výraznejší záujem o túto možnosť podpory.

V rade stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi slovenských občianskych organizácií sa v septembri uskutočnilo stretnutie s novozvoleným vedením Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, s Alexandrom Kormošom a Evou Fábiánovou. Pravidelne prebiehajú aj neformálne stretnutia s vedením Zväzu Slovákov Maďarsku.

Slovenský divadelný súbor Vertigo

Divadelný súbor pokračoval v hosťovaní s veselohrou Spálená morka alebo recept na dobrú náladu. Predstavil sa s ňou v Lucine, Čabačude, Békešskej Čabe, Santove, Segedíne a v Budapešti v rámci Prehliadky národnostných divadiel. Bol účastníkom Dní zahraničných Slovákov v Bratislave a Jesenných divadelných dní v Lučenci. S novou hrou Lavička okrem troch predstavení v Budapešti zavítal do Orosláňu, Tardoša, Mlynkov, Békešskej Čaby (2 predstavenia) a Santova.

Slovenské osvetové centrum (SOC)

V roku 2003 došlo k vypracovaniu a schváleniu základných dokumentov a zmlúv umožňujúcich fungovanie inštitúcie. Došlo k podpísaniu zmluvy medzi CSS a SOC o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Podpísané boli zmluvy o prevádzkovaní regionálnych centier so zainteresovanými občianskymi organizáciami a menšinovými samosprávami, ako aj pracovné zmluvy s vedúcimi regionálnych centier a s ostatnými pracovníkmi. O poverení jednotlivých osôb rozhoduje vždy vedúci regionálneho centra. Kultúrny výbor prerokoval a schválil Organizačný poriadok SOC. Pre budapeštianske stredisko SOC bol zakúpený počítač s príslušenstvom a softvér, nábytok, telefón, čím boli vytvorené základné podmienky fungovania.

Slovenské dokumentačné centrum

V tomto roku došlo k vytvoreniu jeho priestorov v pivnici sídla CSS. V Segedíne sa začala digitalizácia zvukového materiálu slovenskej redakcie Maďarského rozhlasu a okrem počítačovej techniky bol zakúpený aj knižničný softvér.

Podvýbor pre masmédiá a vydavateľskú činnosť

Päťčlenný Podvýbor pre masmédiá a vydavateľskú činnosť (ďalej len PMVČ) svoje úlohy vykonával na základe pracovného plánu schváleného 28. apríla 2003. Výbor si zaumienil udržiavať úzke styky so slovenskými národnostnými redakciami (MR a MTV, Ľudovými novinami, regionálnymi slovenskými masmédiami), so ZSSUM a s redakciou Dolnozemský Slovák.

S Ľudovými novinami sú naše kontakty temer každodenné. Ich redaktori pracujú na slušnej úrovni, ale bolo by dobré žánrovo ich obohatiť. Chýba aj súhra našich slovenských masmédií v záujme vzájomnej podpory a propagácie.

K regionálnym časopisom sme sa zatiaľ nedostali, nepíše sa o nich ani v ĽN a niet medzi nimi žiadnej vzájomnej komunikácie. Vieme len, že vychádzajú len v niektorých slovenských osadách, aj tam spravidla v nedôstojnom pomere slovenčiny. Pilisszántói Krónika vychádza po maďarsky, Komlósi Hírmondó má jednostranovú prílohu po slovensky. Vydávanie časopisu Pilíšan bolo zrušené z finančných dôvodov, pričom sa na viaceré maďarské časopisy (Pilisszentkereszti Polgár, Somvirág, Pilisszentkereszti Forrás, Pilisszentkereszti Szentév, a ďalšie) našli peniaze.

Situáciu slovenského vysielania MTV a slovenského vysielania MR sme si preverili v Segedíne 20. 5. 2003 v rámci vysunutého zasadnutia.

Redakcia Domoviny má finančné ťažkosti, zastaranú techniku, nemá samostatnú strižňu ani kameru a štáb. Vysielací čas je stále nevyhovujúci. Mala by informovať o dianí vo všetkých našich mestách a obciach, ale má obmedzené možnosti cestovať. Voči takto „zabezpečeným“ redaktorom potom ťažko klásť nejaké požiadavky, aby napríklad informovali o všetkých závažných národnostných udalostiach, aby pekne a bezchybne hovorili po slovensky, alebo aby „slovenské vysielanie“ nerobili spolovice, či nedajbože celé po maďarsky.

Ani slovenská redakcia MR nie je na tom lepšie. Vysiela síce denne 90 minút regionálne a 30 minút celoštátne po slovensky, ale na nevhodných vlnových dĺžkach (UKV), aj tam často namiesto našich redaktorov môžeme počúvať prejavy poslancov maďarského parlamentu… Naši redaktori by mali robiť celoštátne programy, ale na cestovanie tiež nemajú vhodné podmienky. Situácia sa trošku zlepšila od apríla, keď dostali možnosť hospodáriť zo samostatného rozpočtu. Závažným problémom je, že národnostné redakcie nefigurujú v najnovšie modifikovanom štatúte MR, ako keby tam ani nepatrili!

Technické a finančné zabezpečenie týchto redakcií je úlohou MR a MTV. O týchto záležitostiach predseda CSS Ján Fuzik už neraz rokoval a bude dôležité predložiť túto tému aj na zasadnutiach medzištátnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie.

Vydavateľská činnosť

Spomedzi predbežne oznámených literárnych rukopisov načas boli zhotovené a odovzdané iba dva: Sonety Alexandra Kormoša pod titulom Rozdúchať stlmený plameň a súborné dielo detských básní Gregora Papučka Konvalinky. V týchto dňoch vychádza ročenka Náš kalendár. CSS aj v tomto roku prispela na vydávanie spoločného časopisu Slovákov z Rumunska, Juhoslávie a Maďarska Dolnozemský Slovák.

Kontakty

26. septembra t. r. sa v sídle CSS uskutočnilo stretnutie podvýboru s vedením ZSSUM. Naším cieľom bolo spoločne zmapovať súčasnú situáciu organizácie. Prostredníctvom nášho podvýboru ponúkame Združeniu podporu a spoluprácu.

Podvýbor pre náboženskú oblasť

Podvýbor pre náboženskú oblasť sa snažil zabezpečiť možnosť pre všetkých veriacich rôzneho vierovyznania, aby si prehĺbili vieru a duchovne sa obnovili. Pre nás bolo základným poslaním prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť kresťanskú vieru širokej verejnosti a prispieť k duchovnej obnove a národnej obrode našich veriacich.

Dúfajme, že sme prispeli k tomu, aby CSS mala vysoký kredit v rámci cirkví i občianskej spoločnosti.

Vzhľadom na závažnosť, rozsah a uskutočňovania úloh v náboženskej oblasti by bolo žiaduce zamestnávať jedného referenta pri CSS. Žiaľ, VZ CSS tento návrh neschválilo.

Kontakty

Podvýbor má styky s farnosťami a cirkevnými zbormi doma i na Slovensku. Spolupracuje so Slovenskou základnou školou a gymnáziom v Budapešti, kde sa 20 detí zapísalo na hodiny náboženstva, ako i so Spoločnosťou sociálnych sestier, Ekumenickým doškoľovacím strediskom v Budapešti a Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu. Farár Pavol Gábor Kutej z Cirkevného evanjelického zboru v Békešskej Čabe odslúžil 104 nedeľných bohoslužieb, 417 bohoslužieb vo všedný deň. Na hodiny náboženstva, ktoré vedie, chodí 40 detí.

Putujúca farárka Alžbeta Nobiková slúžila slovenské bohoslužby v 20. osadách Peštianskej, Novohradskej, Békešskej, Komáromskej, Boršodskej a Čongrádskej župy (spolu 70 bohoslužieb). V Sarvaši - v Starom evanjelickom kostole odslúžila 16 slovenských bohoslužieb. Podobne ako v uplynulých rokoch, spolupracovala so slovenskou redakciou MR. Zúčastnila sa okrem iného Misijnej konferencie vo Svite (máj, november), Stálej konferencie pre zahraničných Slovákov v Bratislave, odbornej ekumenickej konferencie v Pannonhalme. Organizovala biblický tábor pre deti zo Sarvaša a okolia v Hronci. Pre cirkevný evanjelický zbor v Sarvaši a Pitvaroši zorganizovala pútnický zájazd do Tisovníka a okolia. Pre veriacich získala z Kanady slovenské materiály, zamerané na duchovnú činnosť.

Výchovno-vzdelávací výbor

Výchovno-vzdelávací výbor sa zišiel trikrát. Hlavnými bodmi zasadnutí bolo prerokovanie systému učebných predmetov a počtu hodín; prediskutovanie koncepcie zefektívnenia slovenského národnostného školstva v Maďarsku; ako i budúcnosti maturít v slovenských gymnáziách.

V marci sa konalo dvojtýždňové doškoľovanie pre pedagógov materských, základných a stredných škôl, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) v spolupráci s Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V tomto roku zorganizovali pre pedagógov z Maďarska osobitný kurz, ktorý obsahoval týždňovú intenzívnu jazykovú prípravu. V zmysle nariadenia vlády MR sa kurz započíta do pravidelných doškoľovaní. Zúčastnilo sa ho 17 učiteľov z rôznych škôl.

Školstvo SR zorganizovalo aj v tomto roku Školu v prírode pre krajanské deti. Z Maďarska odcestovalo na túto akciu 108 žiakov (maximálny povolený počet) z dvanástich škôl. Dostali sme prísľub, že v roku 2004 nám poskytnú viac turnusov. CSS v tejto súvislosti oslovila všetky školské inštitúcie, v ktorých sa vyučuje slovenčina, zozbierala ich konkrétne nároky na rok 2004. Na základe prieskumu sme zistili, že do školy v prírode v r. 2004 by sme mohli poslať 468 žiakov.

Výchovno-vzdelávací výbor zorganizoval regionálne konferencie pre učiteľky materských škôl: 6. novembra v Békešskej Čabe a 7. novembra v Budapešti. Účastníci konferencie sa v rámci ukážkového zamestnania mohli oboznámiť so životom békeščabianskej, resp. budapeštianskej škôlky. Edita Pečeňová informovala o plánoch a činnosti Slovenského metodického centra pre materské školy. Konferencie boli veľmi úspešné, zúčastnilo sa ich približne 90 učiteliek.

Aj v tomto roku sa pripravuje ďalšie číslo metodického časopisu Slovenčinár.

19. a 20. novembra sme v Sarvaši v spolupráci so slovenskou školou zorganizovali konferenciu pre učiteľov slovenského jazyka. V rámci dvojdňového programu účastníci mohli navštíviť dvojjazyčné ukážkové hodiny a vypočuť si odborné prednášky.

O súčasnom stave slovenského národnostného školstva, o problematických otázkach, o úlohách, ktoré z nich vyplývajú, sme v tomto referáte neinformovali, zaradili sme ich do koncepcie slovenského národnostného školstva.

Integračný výbor

Integračný výbor CSS (IV) v roku 2003 vykonával svoju prácu podľa pracovného plánu schváleného VZ CSS. Výbor mal v roku 2003 štyri zasadnutia a vytýčené ciele splnil v plnom rozsahu.

Podľa plánu zmapoval kontakty 115 slovenských menšinových volených zborov s obecnými samosprávami, ako aj ich možnosti a činnosť. Dotazníky boli rozoslané dvojjazyčne: zo 115 slovenských zborov dotazníky vrátilo 72, z toho pomoc od výboru, respektíve od CSS, si nárokovalo 37 samospráv. Integračný výbor sa bude snažiť do konca roka vyhovieť prosbám, resp. postúpiť ich kompetentným zborom CSS.

V rámci Čaba Expo v Békešskej Čabe sa konalo stretnutie maďarských a slovenských podnikateľov, na ktorom bol zastúpený aj IV CSS.

V októbri sa členovia výboru stretli v budove Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory v Šalgótarjáne s novým predsedom Maďarsko-slovenskej sekcie Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a s tajomníčkou Obchodnej a priemyselnej komory Novohradskej župy, kde výbor prerokoval možnosti spolupráce so sekciou. Rokujúce strany sa vzájomne informovali o činnosti, respektíve hľadali možnosť bližšej spolupráce.

Predseda výboru sa zúčastnil na vytvorení viacerých obchodných a hospodárskych cezhraničných stykov. Naše vzťahy so slovenskými národnostnými podnikateľmi sa zlepšili a rozšírili. Dokazuje to aj fakt, že slovenskí podnikatelia sa na náš výbor často obrátili so žiadosťou o radu, pomoc.

Predseda výboru sa v novembri zúčastnil na stretnutí slovenských a českých podnikateľov akreditovaných v Maďarsku, ktoré organizovalo Obchodné a ekonomické oddelenie Veľvyslanectva SR v Budapešti.

Výbor bol koncom novembra zastúpený v Bratislave na konferencii Maďarsko-slovenské malé a stredné podnikania na prahu pripojenia sa k Európskej únii.