luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zasadlo kuratórium Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku

Koncom apríla zasadalo kuratórium Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na čele s predsedom Štefanom Malým.

Nový Základný zákon Maďarska vyžaduje zmeny v nariadeniach týkajúcich sa nadácií, v dôsledku čoho sa päť prítomných členov sedemčlenného kuratória v prvom rokovacom bode zaoberalo návrhom na zmenu Základnej listiny nadácie. Je potrebné vedieť, že nadáciu založila Nezisková verejnoprospešná spoločnosť služieb a zužitkovania nehnuteľností Legatum, s. r. o., ktorej stopercentným vlastníkom je Celoštátna slovenská samospráva (CSS). Z toho vyplýva, že všetky zmeny týkajúce sa nadácie musí schváliť VZ CSS.

Účastníci rokovania navrhli, aby zostavenie kuratória ostalo na ďalšie štvorročné obdobie nezmenené. Navrhli zvoliť zástupcu predsedu, ktorý by disponoval kompetenciou zvolať kuratórium aj v prípade neprítomnosti predsedu.

Prítomní členovia kuratória schválili referát o finančnej uzávierke nadácie na rok 2011 a jej rozpočet na rok 2012. Keďže úlohou nadácie je prevádzkovanie Programu pre nadaných, musí zabezpečiť financie na štipendium pre žiakov i na odmeny pre ich mentorov. Nadácia sa preto okrem súbehov obracia aj na kompetentné ministerstvo - v tomto prípade na Ministerstvo spravodlivosti, od ktorého by chcela získať päť miliónov forintov na fungovanie.

Členovia kuratória prerokovali a schválili pracovný plán nadácie na tento rok. Kuratórium i dozorná rada zasadajú dvakrát ročne a pracovný plán obsahuje témy, ktoré na týchto zasadnutiach prerokujú. V máji t. r. schváli kuratórium projekty do súbehov, ktorými sa bude nadácia uchádzať o financie, vyhodnotí aktuálny súbeh Programu pre nadaných a vypíše ďalší súbeh pre školákov.

Vlani modifikovalo štipendijný program, v zmysle čoho sa súbeh pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl vypisuje dvakrát ročne - v januári a júni v Ľudových novinách a na webovej stránke nadácie. V januári sa do programu zapojilo šestnásť žiakov z Békešskej Čaby, zo Slovenského Komlóša, zo Sarvaša, z Novej Huty, z Kestúca a z Budapešti. V tomto roku by malo úspešne skončiť program pätnásť žiakov, ktorí v prípade, že sa zapíšu do jedného z dvoch slovenských gymnázií, dostanú 150-tisíc forintov. V novom súbehu kuratórium zvýši túto sumu na 200-tisíc forintov.

Zlatko Papuček