luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vysoká latka na tohoročných spievankách a veršovačkách ZSM

DabSpVer-01

Vyše 155 účastníkov z 18 našich škôl sa zišlo začiatkom júna v Dabaši-Šáre na celoštátnom kole Slovenských spievaniek a veršovačiek, ktoré Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) tohto roku usporiadal už 21. raz.

V priestoroch Pútnického a osvetového strediska v mestskej časti Dabaša, v Šáre po úvodných slovách moderátora podujatia – mimochodom pred rokom ešte slovenčinára práve v hostiteľskom meste – Atilu Rusnáka početných účastníkov ako prvý pozdravil primátor Dabaša Zoltán Kőszegi. Prízvukoval, že v spoločnej Európe príslušnosť k určitej národnostnej komunity znamená aj to, že sme bohatší, hodnotnejší o niečo, ale zároveň aj viac empatickí voči iným. Riaditeľka Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre Ilona Toková Járomiová, ktorá sa tiež ujala hostiteľských organizačných záležitostí, vyzdvihla, že v Šáre ešte aj v súčasnosti je slovenčina dôležitým komunikačným jazykom. Ako uviedla, v rámci ich inštitúcie sa štyria slovenčinári venujú 180 žiakom, ktorí sa učia slovenčinu a takto škola je jedným z centier zachovávania slovenských tradícií, spevu a slova v obci. Zároveň informovala prítomných o najnovších úspechoch ich žiakov: Nóra Volentérová skončila vo svojej kategórii na prvom mieste na predmetovej súťaži zo slovenčiny, kým Sára Pásztorová na recitačnej súťaži Dobré slovo v prednese prózy sa umiestnila na prvom mieste vo svojej vekovej kategórii. Pritom štyria zo štrnástich ôsmakov už získali jazykovú skúšku stredného stupňa, typu „C“. Tieto úspechy dosiahli pomocou rodičov, ako aj miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy. Aj vďaka dobrému vybaveniu, ktoré im zabezpečila mestská samospráva sa mohla stať táto škola bázovou inštitúciou. Po úvodnom kultúrnom programe miestnych žiakov, citaristov a speváčok slova sa ujala hlavná organizátorka, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Po ďakovných slovách na adresu podporovateľov a miestnych organizátorov, ktorí sa tejto práce po vlaňajšej súťaži ujali už druhýkrát privítala vzácnych hostí, medzi inými generálneho konzula SR v Békešskej Čabe Igora Furdíka a členov poroty. Narodiť sa v slovenskom prostredí je určite veľkým šťastím, avšak možno niekto si nenájde svoje miesto práve tam, kde má svoje korene. Príde určitý kus života, kým nájde to miesto, kde cíti, že svoje schopnosti, svoje vedomosti, svoju energiu vie zužitkovať. Kde vie byť užitočný nielen svojej rodine, ale aj spoločnosti, v ktorej žije – zdôraznila predsedníčka ZSM na javisku v spoločnosti Boženy Emmy Szpisákovej, ktorých otec, evanjelický farár v Slovenskom Komlóši Attila Szpisák sa dostal z malej novohradskej dedinky, zo Šámšonházu cez Budapešť, Bratislavu a rôznych peripetiách na Dolnú zem a už desiaty rok tam káže aj v slovenčine. Vy, ktorí ste dnes tu, možno, že ste sa narodili vo Veňarci, Níži, Slovenskom Komlóši, alebo v Novej Hute, ale niekde potom vás život zaveje do iného konca Maďarska, alebo sveta a možno, že tam nájdete svoje miesto a svoje šťastie, ale nezabúdajte na to, odkiaľ ste prišli (...) a aj v tom inom prostredí mimo rodiska ostaňte Slovákmi. Veľmi hlboké sú tie väzby, odkiaľ pochádzate, ale aj kde nájdete svoje miesto. Možno na tom novom mieste budete užitoční a budete šťastní, keď vás tá spoločnosť príjme... – povzbudila prítomné deti z rôznych kútov Maďarska R. Egyedová Baráneková.

DabSpVer-02

Následne sa začala práca v rôznych sekciách, súťažili v priestoroch Pútnického a osvetového strediska, jedna skupina pracovala v Dome závinov. My sme si popri vypočutí krásnych melódií z Bakonských vrchov, Dolnej zeme, Novohradu, a z Pilíša, alebo zo Zemplína, resp. recitácií a prednesu poézie a prózy využili čas aj na to, aby sme sa porozprávali so sprevádzajúcimi pedagógmi. Podľa Zoltána Berényiho, ktorý už ôsmy školský rok je prítomný so svojimi žiačkami – speváčkami na spievankách, takéto aktivity sú osožné aj pre pedagógov, predovšetkým z odborného hľadiska: môžu sa zoznámiť s folklórom iných regiónov, resp. inými štýlmi prednesu. Pritom dostávajú cenné rady aj od odbornej poroty. Avšak podľa slovenčinára v Ďurke ide o súťaž so striktne vypísanými podmienkami účasti, tie by mali dodržiavať všetci – ako príklad uviedol časový limit prednesu –, aby všetci mali rovnaké šance a aby deti už na galaprogram neboli vyčerpané z dlhého zápolenia. Pedagóg z Ďurku vychoval priebežne už druhú skupinu ľudových speváčok, členky tej prvej minulý rok už skončili základnú školu. O to viac bolo pre ne vzácne minulé leto pozvanie do Hrušova, odkiaľ zavítali na vlaňajšie spievanky mladí heligonkári.

Príprave na takéto súťaže v prednese poézie a prózy, resp. ľudovej piesne som sa venovala už na Slovensku, pretože mám aprobáciu slovenčina – hudobná výchova – uviedla nám hosťujúca učiteľka zo Slovenska Dagmar Kötelešová, ktorá v súčasnosti pôsobí na novomestskej slovenskej škole. Práca s tunajšími deťmi je iná, pretože pre väčšinu z nich nie je slovenčina rodným jazykom a učia sa ju ako cudzí jazyk. Tu je tá práca trošku iná, to som sa zase musela naučiť ja. V tom mi pomohlo moje prvé pôsobenie v Slovenskom Komlóši. So žiakmi priebežne nadobúdame nové skúsenosti, aj preto chodíme na tieto súťaže. Aby sa aj deti mohli navzájom porovnávať, ja ako pedagóg zase z odborného hľadiska sledujem súťaž, napríklad, čo sa týka výslovnosti žiakov z jednotlivých škôl. Tohto roku na celoštátne kolo sme prišli „iba“ s recitátormi z jednoduchého, praktického dôvodu, s osobným autom sa nám podarilo riešiť dopravu, ale pevne verím, že o rok budeme prítomní aj na spievankách – dodala D. Kötelešová.

Pedagogička komlóšskej slovenskej školy Marianna Bajczerová tiež dlhé roky má svojich žiakov vo Veršovačkách, ktoré sa tešia v ich kruhu veľkej obľube. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme deťom aj týmto spôsobom priblížili slovenskú poéziu a prózu. Je to veľmi dobrým prostriedkom na precvičovanie slovenčiny, na spoznanie a obľúbenie slovenskej literatúry, alebo literatúry Slovákov v Maďarsku, resp. aj ľudovej slovesnosti. Často spomínam na čitateľské súťaže, ktoré pred 30-35 rokmi sa pravidelne konali medzi piatimi dvojjazyčnými školami, striedavo každý rok inde. Zrodili sa tam celoživotné priateľstvá a je to tak aj v prípade súťaží ZSM, deti sa už poznajú z táborov, zo Školy v prírode, aj to je prínos týchto aktivít – vyzdvihla komlóšska učiteľka, ktorej deti tiež boli aktívnymi účastníkmi týchto stretnutí. Tohto roku jej dcéra maturuje, ona má teraz iné povinnosti, ale syn, prvák čabianskeho Slovenského gymnázia bol prítomný ako recitátor aj v Dabaši-Šáre.

Mám prekrásne spomienky z detstva, keď som súťažila na Spievankách. Na súťaž ma pripravovala nebohá Gizela Molnárová, ktorej som dodnes veľmi vďačná. Pre mňa je samozrejmosťou že sa s deťmi pripravujem na Spievanky a veršovačky. Myslím si, že je mojou povinnosťou odovzdať to, čo je moje dedičstvo, dedičstvo Mlynčanov. Samozrejme, dôležitá je aj súťaž, aj to, že deti sa spoznajú s inými žiakmi, ale najdôležitejšie je to, že sa naučia archaické pilíšske ľudové piesne, a dostanú sa ešte bližšie k našej národnosti, ku svojim koreňom – vyznala sa nám aj učiteľka Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch Marta Papučková.

DabSpVer-03

Galaprogram po samotnej súťaži v rôznych sekciách otvorila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková slovami: Ďakujem vám, že ste nám – ktorí tu dnes nepracovali, len sme si užívali tie krásne chvíle s vašimi produkciami – urobili taký pekný deň. Takéto príležitosti, keď som medzi vami, patria medzi najkrajšie pracovné povinnosti v mojom živote. Spomienky na podobné podujatia, aké je aj toto dnešné, patria medzi najkrajšie z mojich študentských a detských čias, verím, že to bude aj vo vašom živote takto (...) Ja vás chcem povzbudiť, aby ste sa po skončení ôsmeho ročníka základnej školy neprestali venovať recitácii slovenských básní, alebo prednesu slovenských piesní, resp. štúdiu slovenského jazyka. Chcem vás povzbudiť, aby ste využili možnosti, ktoré vám ponúkajú naše dve slovenské gymnáziá...

O úrovni prednesov súťažiacich sa vedúci jednotlivých porôt vyjadrili veľmi pozitívne, či už išlo o výslovnosť a intonáciu recitátorov, alebo o čisté hlasy sólových spevákov, resp. o súzvuk hlasov v speváckych a hudobných formáciách. V prvej kategórii Veršovačiek v porote pracovali mestská národnostná referentka na dôchodku z Békešskej Čaby Helena Somogyiová a riaditeľka Novohradského osvetového strediska (NOS) v Lučenci Mária Ambrušová, ktorá zdôraznila, že deti sa v porovnaní s regionálnymi kolami jednoznačne zlepšili, bolo badať, že cenné rady porôt v týchto kolách neboli zbytočné. Zároveň s radosťou skonštatovala, že výber prednesených básní bol veľmi pestrý, preto patrí veľká vďaka aj pripravujúcim pedagógom. Výkon recitátorov v druhej kategórii hodnotili pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Iveta Baloghová a školská referentka CSSM Erika Lázárová. V tejto kategórii bol najväčší počet súťažiacich, všetci boli veľmi dobre pripravení, dominovala predovšetkým próza, vybrali ste si zo súčasných autorov, ale siahli ste aj po štúrovcoch – uviedla Iveta Baloghová. Erika Lázárová dodala, že im chýbali domáci slovenskí autori, ako výnimku vyzdvihla prednes z diela Margity Garajszkej, ktorá je rodáčkou práve z Dabašu-Šáre. Jeden z našich klasikov, básnik Alexander Kormoš bol prítomný aj na súťaži a prekvapil v galaprograme deti s recitáciou svojej básne Pilíšski Slováci. Najstarších recitátorov, tretiu a štvrtú kategóriu mala na starosti porota v zložení: pracovníčka NOS Milada Bolyošová a riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová. Podľa M. Bolyošovej porotcovia týchto kategórií majú tú výhodu, že majú posudzovať prednes takých skúsených recitátorov, ktorí sa prednesu poézie a prózy venujú už viac rokov, nebolo tomu inak ani v tomto roku.

Výkon spevákov a hudobníkov slovenských melódií hodnotila štvorčlenná porota v zložení: folklorista Juraj Matiáš z Lučenca, vedúca Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena Zuzana Hollósyová, pracovníčka ÚSŽZ Milina Sklabinská a dlhoročná účastníčka Spievaniek Anna Komjáthiová z Veňarcu. Podľa J. Matiáša rozhodovanie bolo nesmierne ťažké, pretože tohtoročné prednesy boli skutočne úžasné. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní darčekov tak víťazom, ako aj pedagógom sa účastníci rozpŕchli do rôznych končín Maďarska, tešiac sa na koniec školského roka a na zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

DabSpVer-04

Detailný zoznam odmenených diplomom za vynikajúci a za mimoriadny výkon, resp. výhercov rôznych osobitných cien nájdete pod fotogalériou.

Cs. Lampert

Foto: autor

Výsledky Slovenských spievaniek a veršovačiek
Zväzu Slovákov v Maďarsku v roku 2017

VERŠOVAČKY:

I. kategória:

Vynikajúci výkon:

Zsófia Galusková, Bukovská slovenská národnostná škola, Nová Huta

Anna Patakiová, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Békešská Čaba

Anna-Száva Juhászová, Hornomatranská základná škola L. Zakupszkého, Alkár

Mimoriadny výkon:

Hana Krajcsovicsová, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Békešská Čaba

András Ódor, Základná škola F. Rákócziho II., Dabaš-Šára

Jázmin Panna Adouni, Základná škola F. Rákócziho II., Dabaš-Šára

II. kategória:

Vynikajúci výkon:

Erik Pribék, Základná škola F. Rákócziho II., Dabaš-Šára

Léna Erdősová, Bukovská slovenská národnostná škola, Nová Huta

Napsugár Gáspárová, Základná a umelecká škola A. Petőfiho v Pitvaroši (Čanádalbert)

Mimoriadny výkon:

Sára Pásztorová, Základná škola F. Rákócziho II., Dabaš-Šára

Lili Dunyáková, Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát, Nové Mesto pod Šiatrom

Emma Szpisáková, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola,

Slovenský Komlóš

III. kategória:

Vynikajúci výkon:

Eszter Nagyová, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola,

Slovenský Komlóš

Mária Gyulaiová, Bukovská slovenská národnostná škola, Nová Huta

Loretta Váradiová, Bukovská slovenská národnostná škola, Nová Huta

Mimoriadny výkon:

Artúr Szrnka, Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov, Sarvaš

Lívia Kazsimérszki, Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát, Nové Mesto pod Šiatrom

IV. kategória:

Vynikajúci výkon:

Zoltán Havas, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť

Karmen Kovácsová, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť

 Mimoriadny výkon:

Nikol Nagyová, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť

Osobitná cena Slovenskej televíznej relácie MTVA Domovina:

Božena Szpisáková, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola,

Slovenský Komlóš

Osobitná cena Ľudových novín:

Viktória Bobvosová, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Békešská Čaba

SPIEVANKY:

 Vynikajúci výkon:

 Sólový spev:

 Liliána Almásiová, Slovenská národnostná základná škola, Mlynky – 2. kategória

 Domonkos Volter, Pišpek – 4. kategória

Spevácke skupiny:

Spevácka skupina, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola, Slovenský Komlóš – 2. kategória

Spevácka skupina, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť – 3. kategória

Spevácka skupina, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť – 4. kategória

Mimoriadny výkon:

Sólový spev:

Petra Ponikaiová s citarovým sprievodom, Základná škola P. Veresovej, Veňarec – 2. kategória

Eszter Nagyová, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola, Slovenský Komlóš – 3. kategória

Csenge LebánováLilla Horváthová, Základná škola, Jášč – 3. kategória

Orsolya Bertaová, Pitvaroš – 4. kategória

Zoé Joóbová, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť – 4. kategória

Spevácke skupiny:

 Spevácka skupina, Základná škola, Guta – 1. kategória

Spevácka skupina, Základná škola G. Gárdonyiho, Ďurk – 2. kategória

Citarová skupina, Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov, Sarvaš – 3. kategória

Osobitná cena na pamiatku Gizely Molnárovej:

Spevácka skupina, Slovenská národnostná základná škola, Mlynky1. kategória

Osobitná cena Slovenskej televíznej relácie MTVA Domovina:

Zoé Joóbová, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť – 4. kategória

Osobitná cena ZSM (účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku v Banke, 30.7.2017) :

Spevácka skupina, Slovenská národnostná základná škola, Mlynky – 1. kategória

Petra Galdová – Zselyke Szemánová, Slovenská národnostná základná škola, Mlynky  – 3. kategória

Zoé Joóbová, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť – 4. kategória

Spevácka skupina, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť – 4. kategória