luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Peterka oslávila 270. výročie svojho znovuzaloženia

OslPeterka-01 

Obecné zastupiteľstvo a Slovenská samospráva v Peterke usporiadali 20. októbra oslavy 270. výročia znovuzaloženia obce.

Podujatie svojou prítomnosťou poctili delegácie spriatelených miest zo Slovenska - Banskej Bystrice - Iliaša a Veľkej Paky. Program sa začal slávnostnou bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole, kde slovo Božie kázala farárka Erzsébet Dechertová Ferenczyová. Požehnala oslavy, predkov dnešných obyvateľov obce a poďakovala Pánu Bohu za to, že umožnil znovuosídlenie Peterky. - Preto sme sa tu dnes stretli, lebo Pán Boh nám daroval novú šancu, nový počiatok. Obec po ústupe Turkov osídlilo sedem slovenských rodín z obce Iliaš (dnes súčasť Banskej Bystrice). Z dobových písomných prameňov vieme, že to boli evanjelické rodiny s priezviskami Bolčik, Hrk, Seňan, Tučný, Hrutka, Horňák a Kalina. Začiatky nemali ľahké, veď všetko bolo nové, cudzie. Bolo treba stavať domy, obrábať pôdu, darovať život deťom. V novom počiatku Pán Boh stál pri nich, požehnal ich a oni dostali všetko, čo potrebovali. Preto môže dnes žiť naša obec, preto sme dnes vďační Pánu Bohu, - povedala pani farárka a požehnala prítomných. Koncom slávnostnej bohoslužby poslankyňa obecnej samosprávy Enikő Kalinová zaspievala náboženské piesne.

Z evanjelického kostola sa slávnostné zhromaždenie presunulo k pomníku predkov, ktorý v roku 1992, pri príležitosti 250. výročia znovuosídlenia obce, vybudoval miestny volený zbor na hlavnom námestí obce. Tu najprv odzneli maďarské básne v podaní členky tanečného súboru Viráglányok Klaudie Szenyánovej, potom sa uskutočnilo kladenie vencov k pomníku. Ako prví položili veniec starosta obce Zsolt Molnár a vicestarostka Valéria Petőová Viziová, po nich nasledovali členovia slovenských delegácií, miestnej slovenskej samosprávy, klubu dôchodcov a predstavitelia občianskych organizácií. Po slávnostnom akte odznela maďarská pieseň Vybral som sa z pekného domova (Elindultam szép hazámbul) v podaní spolku pre zachovávanie tradícií. Účastníci osláv potom prešli do parku bývalého kaštieľa, kde potomkovia siedmich slovenských rodín, poslanci miestnej samosprávy a hostia zo spriatelenej obce Iliaš za hudobného sprievodu Folklórneho súboru Pilíš zasadili sedem hrabov, ktoré Peterke darovali Iliašania. Hraby po zasadení požehnala farárka Erzsébet Dechertová Ferenczyová, ktorá vo svojom príhovore prosila Pána Boha, aby stromy boli obrovské a tienisté, aby si pod nimi obyvatelia mohli oddýchnuť, posedieť a tak si posilniť pocit spolupatričnosti.

 OslPeterka-02

Program pokračoval v obnovenej divadelnej sále kultúrneho domu. Prítomných v mene organizátorov privítal starosta obce Zsolt Molnár, ktorý ich oboznámil s krátkou históriou obce. Pozdrav primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu tlmočila vedúca kancelárie primátora Zuzana Šikulová, ktorá prečítala jeho list. - Je pre mňa veľkou cťou, že vás, obyvateľov Peterky, môžem pozdraviť, lebo medzi našimi obcami je zvláštny priateľský vzťah. Jednou z častí Banskej Bystrice je mestská časť Iliaš a práve odtiaľ pochádza časť obyvateľov vašej obce... Pri krátkom pohľade do minulosti je mojou povinnosťou spomenúť sedem rodín, pochádzajúcich z obce Iliaš, ktoré sa usadili tu, v Peterke, a tu začali žiť nový život. Chcem sa vám srdečne poďakovať za pozvanie, ale, žiaľ, nemohol som vás osobne navštíviť a preto vám posielam pozdrav prostredníctvom tohto listu. Obzvlášť si veľmi cením fakt, že vzťahy medzi Banskou Bystricou a Peterkou naďalej pretrvávajú a obyvatelia Peterky nezabúdajú na svoje korene. Tento fakt bude pripomínať aj sedem stromov, ktoré vám posielame. Týchto sedem stromov je symbolom nášho priateľstva a prosím, aby ste ich prijali ako dar nášho mesta, - stálo v liste.

Starosta obce Veľká Paka Alexander Hunka vo svojom príhovore pripomenul, že Veľká Paka a Peterka presne pred dvadsiatimi rokmi uzavreli zmluvu o spolupráci.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci miestnej základnej školy s hudobným blokom, členky tanečných súborov Kék IbolyaViráglányok s novohradskými karičkami, klub dôchodcov s kyticou maďarských a slovenských piesní a Folklórny súbor Pilíš so slovenskými piesňami a tancami.

Oslavy znovuzaloženia obce sa skončili otvorením výstavy fotografií o histórii Peterky a rozkrojením slávnostnej torty.

Andrea Szabová Mataiszová