luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

25 rokov existencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

VuKonfSep15-01

Človek, keď má narodeniny, vždy sa zastaví aspoň na chvíľu, aby vyhodnotil svoj život.

V hlave každého z nás sa vynárajú pri takejto príležitosti otázky typu: dosiahol som svoje vytýčené ciele? Som na správnej ceste? Aký význam má moja práca? Nielen v prípade jednotlivca je dôležité občas si položiť takéto otázky. Aj v živote inštitúcií sú dôležité okrúhle jubileá, medzníky, keď si ich členovia pripomínajú začiatky a cestu, ktorou prešli, lebo skúsenosti môžu predurčiť ich ďalší vývoj a budúcnosť. S takýmto zámerom sa zišli 2. októbra pracovníci Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM)v kruhu ich partnerov, priateľov, podporovateľov v budove Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe.

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku založil v roku 1990 Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), so sídlom v Békešskej Čabe. Jeho vznik inicioval genetik Matej Šipický. V tej dobe to bola jedinečná iniciatíva, lebo slovenská národnosť ako prvá v Maďarsku sa mohla pýšiť vlastnou vedecko-výskumnou inštitúciou.

Od roku 2001 funguje VÚSM pod záštitou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ale jeho ciele sa nezmenili. Pracovníci VÚSM v záujme zachovania jazyka, kultúry a tradícií slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku vedecky analyzujú spoločenské procesy týkajúce sa jej minulosti a súčasnej situácie. Zameriavajú sa predovšetkým na výskum histórie, národopisu a kultúrnej antropológie, jazyka tu žijúcich Slovákov. Popri výskumnej činnosti sa venujú aj edičnej a vydavateľskej práci, ponúkajú doškoľovania, poskytujú odbornú pomoc školám, organizujú vedecké aj popularizačné konferencie, sympózia, výskumné tábory, súťaže pre mladých, nádejných výskumníkov a udržiavajú dobré styky s partnerskými inštitúciami v Maďarsku a v zahraničí. Medzi najvýznamnejšími partnermi VÚSM sa nachádzajú ústavy Slovenskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied, univerzitné a vysokoškolské fakulty a katedry v Maďarsku a na Slovensku, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica, Inštitút Fórum, Slovakistická vojvodinská spoločnosť v Novom Sade, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, ako aj inštitúcie CSSM, slovenské samosprávy, občianske organizácie a médiá.

VÚSM tvorí teraz malý, ale produktívny kolektív. Pod vedením Anny Kováčovejv ústave pracujú vedeckí pracovníci Alžbeta Uhrinová, Tünde Tušková, Jozef Demmel, knihovníčka Zuzana Kunovacová a referentka Magdaléna Laczová. Nesmieme ale zabudnúť na ďalších doterajších interných a externých pracovníkov ústavu, medzi ktorými figurujú mená ako Anna Divičánová, Ján Gomboš, Ján Chlebnický, Alexander Tótha nedávno zosnulý Ondrej Krupa, ktorí sa pričinili o dobré meno VÚSM.

VuKonfSep15-02

25 rokov existencie nášho výskumného ústavu je tým míľnikom, ktorý nám na základe dosiahnutých výsledkov a aktivít uplynulých rokov umožňuje vytýčiť nové smerovanie k plneniu ďalších cieľov,” povedala na začiatku svojho slávnostného uvítacieho prejavu súčasná vedúca VÚSM Anna Kováčová. Zmienila sa o tom, že keď v roku 1990 vznikla inštitúcia, ešte nikto netušil, v akom rozsahu a ako dlho svoje ciele bude realizovať. „Teraz je nám všetkým jasné, že nič lepšie sa nám, Slovákom v Maďarsku, pred 25 rokmi nemohlo stať. Veď ako inak sa môže národnostný život a etnicita zachovať, keď nie poznaním a skúmaním vlastných potrieb? Ako by sme vedeli budovať svoju slovenskosť, keby sme nepoznali, aká je naša realita, nevedeli, čo nám chýba, kde sú naše rezervy a čo vlastne chceme?“ Dodala, že získané poznatky z výskumov dávajú jasné odpovede na tieto otázky, a čo je asi ešte dôležitejšie - sú základom na upevnenie a ďalší rozvoj slovenskej identity.

Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá upriamila pozornosť na výzvy do budúcnosti. „Výskumný ústav vtedy, keď začal organizovať súťaže pre študentov a tak ich inšpiroval, aby spoznali svoje korene, históriu svojej rodiny a bydliska, sa pustil na tú cestu, ktorú považujem za veľmi dôležitú – bola to konkrétna výchova vedeckého dorastu. Musíme si uvedomiť, že ak si nebudeme vychovávať vedecký dorast, v našom ústave o pár rokov nebude mať kto pracovať a nebude mať kto preskúmať náš dnešný život alebo blízku budúcnosť. Nie sú dôkladne preskúmané ani medzivojnové obdobie, obdobie od roku 1948, dejiny Zväzu Slovákov v Maďarsku a tak ďalej. Myslím si, že to bude veľmi pekná úloha pre mladých výskumníkov, ktorých si musíme nájsť, vychovať, zapojiť do činnosti, aby sme spoznali aj tieto časti minulosti a aby sme spoznali príčiny stavu v dnešnom období a aby sme sa mohli vyhnúť chybám.“ Ďalej hovorila o tom, že je dôležité zviditeľniť výsledky výskumov v obidvoch krajinách a nielen pre minoritnú, ale aj pre majoritnú spoločnosť.

VuKonfSep15-03

„Národnosť, ktorá je schopná vytvoriť svoj vlastný výskumný ústav, ktorá je schopná plánovať, tvoriť, publikovať, má v sebe ešte veľký potenciál,“ skonštatovala predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Predsedníčka vo svojom príhovore vyzdvihla tri funkcie VÚSM. „Prvé slovo, čo mi napadne, je prameň – toľko poznatkov je už zverejnených, že vo väčšine prípadov máme kam siahnuť. Ďalšie slovo je stopa – zanecháva po Slovákoch v Maďarsku určitú stopu. Výsledky ukázali, akí sme boli, ako sme žili, písali, tvorili vo všetkých sférach kultúrneho a spoločenského života a tak aj v budúcnosti budú vedieť, akí sme boli.“ Predsedníčka ZSM ako posledné prirovnanie uviedla slovo svetielko – VÚSM je a bude pre nastupujúce generácie základom, z ktorého môžu čerpať a jeho činnosť ukáže smer. „Od detí a mládeže závisí naša budúcnosť. Možno by bolo dobre urobiť prieskum o tom, aký je postoj našich mladých k národnostnému bytiu,“ navrhla na záver svojho príhovoru.

Vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska Anton Paulik k tomu, čo odznelo, dodal, že takéto politicky voľné obdobie na národnostnom poli ešte nebolo, keď nikto nechce usmerňovať národnosti a tiež ešte nikdy neboli k dispozícii také finančné podmienky, ktoré môžu minority využiť v tomto a v nasledujúcom roku.

Nasledovne prítomní v rámci slávnostného sympózia, ktoré sa uskutočnilo pod názvom V službách vedy a národnosti vypočuli bilančné príspevky pozvaných odborníkov zo Slovenska aj z Maďarska. Činnosť 25-ročnej inštitúcie hodnotili docentka Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre Magdaléna Paríková, hlavná vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach Mária Homišinová, jazykovedec, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV Slavomír Ondrejoviča docent FF UMB v Banskej Bystrici Miroslav KmeťEva Krekovičová tlmočila slová riaditeľky Ústavu etnológie SAV Tatiany Podolinskej. Oficiálna časť sa skončila prezentáciou konferenčného zborníka s názvom Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí venovaný etnografovi Ondrejovi Krupovi. Zborník, ktorý obsahuje materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie z 9.-10. októbra 2014, organizovanej na počesť životného jubilea nedávno zosnulého etnografa, bývalého kolegu VÚSM prezentoval docent UKF v Nitre Ladislav Lenovský. Slávnostné stretnutie pokračovalo v uvoľnenejšom duchu, večerou na nádvorí Slovenského oblastného domu.

VuKonfSep15-04

Pracovníkom VÚSM aj touto cestou gratulujeme k jubileu a želáme veľa úspechov a vytrvalosti.

(kan)

Foto: autorka