luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Matica slovenská v Slovenskom inštitúte

MSSIB-01

Slovenská samospráva XII. obvodu spolu so Slovenským inštitútom v Budapešti zorganizovala 10. novembra prezentáciu o činnosti Matice slovenskej medzi zahraničnými krajanmi. Oficiálny program sa začal hrou husľovej virtuózky Anikó Áchimovej Kovácsovej.

Prítomných pozdravila riaditeľka slovenského kultúrneho stánku v Budapešti lldiko Siposová a dodala, že stretnutie považuje za veľmi prínosnú príležitosť na výmenu názorov pred nadchádzajúcim 160. výročím založenia tejto významnej kultúrnej ustanovizne. Následne vystúpil predseda Slovenskej samosprávy XII. obvodu v Budapešti Michal Hrivnák. Vo svojom príhovore uvideol zopár osobných i faktických pripomienok. Hlavnou myšlienkou jeho reči bolo, že od roku 1971, keď nastúpil ako pracovník Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, už bola prítomná Matica slovenská v živote Slovákov v Maďarsku a s menšími pauzami vytrváva až doteraz, vyše 50 rokov.

MSSIB-02

MSSIB-03

Prihovoril sa aj predseda Matice slovenskej (MS) Marián Gešper. Vo svojej prednáške stručne priblížil dejiny a vývoj našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne, ba aj jej aktuálnu činnosť. V jeho interaktívnom príhovore nechýbali ani audiovizuálne prvky, napríklad krátke videá. Čo sa týka Slovákov v Maďarsku a MS, bol spracovaný archívny materiál týkajúci sa presídlencov z Maďarska, ktorý sa nachádza v krajanskom múzeum MS a je sprístupnený záujemcom o túto dodnes chúlostivú tému. Okrem toho aj elektronický zoznam je zverejnený na stránke múzea. Predsedníčka Celoštátnej Slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková ešte dodala, že spolupracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Kristina Estera Szudová spracúva tento materiál. Okrem toho predsedníčka CSSM dodala, že by sme mali záujem o niektoré putovné výstavy MS, ktoré sú venované matičným osobnostiam a štúrovskej generácii. Bolo by osožné, keby sa dostali do slovenských gymnázií v Békešskej Čabe alebo Budapešti. Tieto materiály môžu byť užitočné pre štúdium literatúry a dejepisu. Profesorka Anna Divičanová sa opýtala, či na základe príkladu Srbov a Ukrajincov, ktorí majú vlastnú Maticu slovenskú, medzi Slovákmi v Maďarsku neboli podniknuté nejaké kroky v záujme vzniku organizácie Matice slovenskej v Maďarsku. Predseda MS M. Gešper odpovedal nasledovne: „Otázka by bola vhodná pre riaditeľku Krajanského múzea“. Okrem toho dodal, že v období, keď v Budapešti pôsobil Jozef Karol Viktorin, MS fungovala aktívne na Dolnej zemi. Ale o iných obdobiach, kedy by bola fungovala MS v Budapešti, žiaľ, nevie ani sám predseda. Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik gratuloval Matici slovenskej k jej úctyhodnému jubileu. Bol okrem iného zvedavý, ako sa dostanú programy a vlastne celá činnosť organizácie k mladej generácii. Ako odpoveď mu predseda MS premietol propagačný film o tzv. Mladej Matici, ktorá je venovaná mladej generácii.

MSSIB-04

Na záver predseda Slovenskej samosprávy XII. obvodu Budapešti poďakoval riaditeľke Slovenského inštitútu, M. Gešperovi a A. Áchimovej Kovácsovej za ich prínos k úspechu podujatia. Veľkú vďaku vyslovili aj Hajnalke Avarovej, ktorá počas podujatia tlmočila hosťom z XII. obvodu, ktorí neovládajú slovenčinu, ale spolupracujú so slovenským voleným zborom a sú podporovateľmi slovenského diania v tomto obvode hlavného mesta. Počas pohostenia ešte mohli záujemcovia klásť otázky predsedovi MS, ako aj diskutovať o rôznych témach.

Zoltán László Havas

Foto: autor