luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zasadnutie Vedeckej rady VÚSM

VRVUSMBC24-01

Dňa 7. júna sa v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe konalo zasadnutie Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM). Na úvod prítomných privítala predsedníčka Vedeckej rady Alžbeta Uhrinová-Hornoková a vyjadrila vďaku celému kolektívu za aktivitu v predchádzajúcom roku.

Od riaditeľky VÚSM Tünde Tuskovej si prítomní mohli vypočuť správu o vedeckovýskumnej, organizačnej a publikačnej činnosti za prvý polrok 2024. Najprv referovala o personálnych podmienkach. V roku 2024 sú vedeckými pracovníkmi ústavu T. Tusková a Juraj Rágyanszki. Kristína Estera Szudová dokončila pracovný pomer. J. Rágyanszki v krátkosti predstavil svoju vedeckú a výskumnú činnosť. Riaditeľka VÚSM ďalej povedala, že od roku 2022 zamestnávajú aj profesora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslava Kmeťa. Odbornými pracovníčkami sú referentka Magdaléna Laczová a knihovníčka a technická redaktorka na dôchodku Zuzana Kunovacová Gulyásová. Z. Kunovacová Gulyásová referovala o svojej činnosti v programe Erasmus+, v rámci ktorého pripravujú zoznam kníh o Slovákoch v Maďarsku.

VRVUSMBC24-02

V tomto roku vyšla publikácia Slovenské inšpirácie z Mlynkov, zborník prác z 37. interdisciplinárneho tábora, ktorý sa konal v tejto podpilíšskej obci. Recenziu vypracoval M. Kmeť, ktorý povedal: „Zväzok obsahuje jedenásť štúdií od trinástich autorov. Zoznam autorov je veľmi rôznorodý a poukazuje na interdisciplinárnosť uvedenú v samotnom názve. Do tábora a do zväzku boli zaradení aj historici, jazykovedci, sociológovia a spisovatelia, čím sa zabezpečilo spracovanie materiálov z viacerých hľadísk a rôznymi metódami. Je veľmi dôležité spomenúť, že v tábore i zborníku, ktorý ho sumarizuje, sa vždy nájde miesto pre začínajúcich a mladých výskumníkov, čím sa zabezpečí, že rôzne generácie slovenského vedeckého života v Maďarsku môžu spolupracovať a zdieľať svoje poznatky a skúsenosti.“

Členovia Vedeckej rady si vypočuli informácie o tohtoročnom interdisciplinárnom výskumnom tábore, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. až 21. júna v Novej Hute (Bükkszentkereszt).

(BPL)

Foto: autor