luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vianočný dar Slovenskému evanjelickému cirkevnému zboru v Budapešti

JanBpEvanjelici-01

V prvý sviatok vianočný sa v duchu posolstva uplynulej noci zišla v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. v. v Budapešti na Rákócziho triede skupinka veriacich, aby s radosťou privítala narodenie Spasiteľa, ktorého dal ľudstvu ako dar Nebeský Otec v malom dieťatku.

Veľkým potešením bol príchod manželov Pirošky Michala Zsolnaiovcov, ktorí odovzdali zboru vzácny dar, dielo umeleckého drevorezbára pána Michala, sošky dvanástich apoštolov vyrezaných z rôznych druhov dreva. Zborová farárka sestra Hilda Gulácsiová Fabuľová prevzala sošky s dojatím a hneď ich umiestnila na oltári pri kríži, ktorý je taktiež dielom – darom Michala Zsolnaiho.

JanBpEvanjelici-02

Slávnostné služby Božie liturgovala a kázala zborová farárka. Na úvod citovala slová starozákonného proroka Micheáša: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom.“ (Micheáš 5, 1-4a.)

JanBpEvanjelici-03

Hilda Gulácsiová Fabuľová sa v kázni zamyslela nad tým, že Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Síce sú ľudia, ktorí majú bolesti, žijú osamotene a toto obdobie je pre nich zvlášť ťažké... Vianoce sú sviatky lásky, radosti a pokoja. Nie my ich takými spravíme, ale za nás narodený Kristus, ktorý sa stal človekom – synom človeka, aby sme sa my mohli stať Božími synmi. Na Vianoce sa stretne nebo a Zem. Toto stretnutie je tajomstvo a zázrak Vianoc. Anjeli prídu s radostnou zvesťou k pastierom: „Nebojte sa!“ Splnia sa prorocké slová: z malého mestečka Betlehem pochádza Spasiteľ, Vykupiteľ sveta. „V Ježišovi Kristovi Boh sa stal človekom, aby nás zachránil. Betlehemské jasle a golgotský kríž sú „z toho istého dreva“, ako zvyknú povedať. Na našom oltári môžeme vidieť malý betlehem, kríž a súsošie apoštolov, ktorí sú vyrezaní každý z iného dreva tak, aby sme mohli vidieť v strede kríž. Veľmi pekne ďakujeme nášmu bratovi Michalovi Zsolnaimu!

JanBpEvanjelici-04

Jedno z oslovení Ježiša Krista znamená Boh je s nami! Aj to je evanjeliom Vianoc. Nemusíme sa báť, lebo Pán Boh je s nami vždy skrze svojho Syna Ježiša Krista! Nech nás tak povzbudí náš Pán a nech žehná naše sviatky, aby sme mohli mať aj v tomto roku ozajstné Vianoce!“ povedala vo svojej sviatočnej kázni zborová farárka Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. v. v Budapešti Hilda Gulácsiová Fabuľová.

HGF – VZS

Foto: M. Szelényiová