luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Adam Mekiš 40 rokov v službe jačianskych veriacich

AdamMekis-01

Dekan Severopeštianskeho seniorátu, predseda Nadácie za Jaču, profesor a člen riaditeľskej rady Evanjelického gymnázia v Asóde, člen riaditeľskej rady domu dôchodcov v Malej Tarči a Inštitútu na prípravu kantorov vo Fóte, farár cirkevného zboru v Kirti, spoluautor publikácie Jača, môj domov, seniorátny hudobný referent, člen výboru cirkevnej hudby a bývalý člen Synody je takmer nemožné vymenovať všetky funkcie, posty, ktoré zastával v poradí 26. farár evanjelického cirkevného zboru a. v. v Jači Adam Mekiš, ktorý nedávno odišiel do zaslúženého dôchodku.

A. Mekiš sa narodil 7. marca 1956 v Békešskej Čabe, v rodine farára, takisto Adama Mekiša, ktorý 40 rokov slúžil v tamojšom cirkevnom zbore. Na Vysokej škole technickej Kálmána Kandóa v Budapešti získal diplom elektroinžiniera. Čoraz viac sa však zaujímal o teológiu, preto sa v roku 1978 vybral po stopách svojho otca a začal študovať na Evanjelickej teologickej akadémii, kde bol deväť rokov členom speváckeho zboru Lutheránia. V roku 1979 získal diplom kantora. Za kňaza ho 2. júla 1983 ordinoval biskup Zoltán Káldy, ktorý mu ešte v ten deň oznámil, že od septembra bude slúžiť ako pomocný farár v Jači. Po troch rokoch služby ho tamojší cirkevný zbor požiadal, aby sa stal jeho zborovým farárom. Adam Mekiš sa roku 1983 oženil, manželka Andrea Martonová je učiteľkou angličtiny. V roku 1984 sa im narodil syn Adam a o dva roky neskôr Peter.

AdamMekis-02

AdamMekis-03

19. októbra 1986 v jačianskom kostole dekan László Keveházy vykonal slávnostný akt inštalácie Adama Mekiša a v ten deň v obci odovzdali aj farský byt a farský úrad. Odvtedy tu A. Mekiš slúžil ako zborový farár. Aj keď ho pozývali na iné miesta, zostal verný Jači. Tu sa udomácnil, dobre sa tu cítil, tu plnil svoje poslanie v priebehu 40 rokov s veľkým úspechom, obklopený láskou a úctou veriacich, presbytéria a sčasti slovenských obyvateľov obce. Cirkevnú, duchovnú a spoločenskú službu dokázal zosúladiť s prácou s mládežou a láskou k hudbe. Ako hudobný referent seniorátu organizoval stretnutia speváckych zborov, hudobné tábory, je zakladateľom a vedúcim spevokolu jačianskeho cirkevného zboru a redaktorom knižočky o pašiách.

AdamMekis-04

Štyri aktívne desaťročia Adama Mekiša sú životnou dráhou všestranne vzdelaného, precízneho, so zanietením pracujúceho farára, výskumníka, pedagóga, vedca.

Ďakujeme, že sme mohli byť svedkami a účastníkmi jeho aktívneho života!

Ďakujeme mu za to, že krstil, Božím slovom vypravoval na cestu životom deti!

Ďakujeme mu za to, že sobášil páry a vypravoval ich na spoločnú cestu životom!

Ďakujeme mu za to, že pochovával, Božím slovom odprevádzal ľudí na poslednú cestu životom!

Ďakujeme!

Brigitta Sáriová

Foto: autorka