luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prvá tohtoročná omša na Krst Pána

OmsJa24-01

V prvú januárovú nedeľu sa stretli slovenskí veriaci z Budapešti, Dabašu-Šáre, Santova a Verešváru, aby si v Kostole svätého Jozefa v VIII. obvode Budapešti vypočuli Božie slovo v slovenskom jazyku. Omšu zorganizovala Slovenská samospráva VIII. obvodu pod vedením Moniky Szelényiovej.

V božom stánku na Námestí Mihálya Horvátha slúžil obrad uzatvárajúci vianočné obdobie kaplán z farnosti sv. Imricha v Štúrove Radoslav Lenčéš. Tentoraz si odel biely ornát, veď omša sa konala pri príležitosti Krstu Pána, pamiatky krstu Ježiša Jánom Krstiteľom, a Troch kráľov. Zo svätého písma čítali Margita Tóthová UrbaničováBeáta Erdélyiová, ktorá tiež miništrovala. Na organe opäť virtuózne hral organista, skladateľ a kantor Štefan Nagy z Kolárova.

OmsJa24-02

Margita Tóthová Urbaničová čítala z Knihy proroka Izaiáša, kapitoly 55, o volaní k vodám: Toto hovorí Pán: „Poďte k vodám, všetci, čo ste smädní, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia.Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesýti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť.“

Beáta Erdélyiová čítala z Prvého listu svätého apoštola Jána o Duchu, vode a krvi.

„Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“

OmsJa24-03

Radoslav Lenčéš vo svojom rozjímaní hovoril o krste Pána. Od narodenia Ježiša prešlo tridsať rokov, dospelý mladý muž prichádza za Jánom, aby sa dal pokrstiť. Tým začína jeho cesta pokánia. Všetci očakávali príchod Mesiáša. Aj Ján sám povedal: po mne prichádza mocnejší ako ja. Ľudia k nemu prichádzali, priznávajúc si, že pred Bohom sú hriešni a nechávajú sa pokrstiť. Ján si je vedomý, že Boh si ho vybral na túto službu, sám však hovorí, že to všetko je príprava na príchod toho, ktorému on nie je hodný padnúť k nohám. Pán Ježiš neprichádza preto, že je hriešny. Jeho krst naznačuje, prečo prišiel. Vzal na seba hriechy sveta. V evanjeliu máme zmienku o tom, ako utrpenie, ktoré ho čaká, sám nazýva krstom, ktorým má byť pokrstený. Narodil sa teda preto, aby trpel. Trpel preto, aby nás vykúpil, aby sme sa my mohli znovu narodiť, povedal kaplán. Aj pri našom krste sa nad nami otvorili nebesá. Tajomne na nás zostúpil Duch Svätý a nebeský Otec prehlásil: „Toto je môj milovaný syn, moja milovaná dcéra!“ Keď nám Boh daroval život, pri našom narodení stali sme sa synmi a dcérami svojich rodičov. V momente krstu sme dostali ešte vznešenejšiu hodnosť, stali sme sa milovanými synmi a dcérami nášho nebeského Otca. Radoslav Lenčéš hovoril o tom, že krst je veľká udalosť, ktorú si treba často pripomínať. Tak často, ako narodenie. Ako nás pri krste očistili vody krstu, tak po krste sú k tomu potrebné slzy pokánia.

Po prvej tohtoročnej svätej omši v kostole sv. Jozefa organista Štefan Nagy zahral svoje dielo, improvizáciu Novoročné fanfáry.

OmsJa24-04

Veriaci sa vzápätí presunuli na neďalekú faru na agapé. Tam sa im prihovorila predsedníčka slovenského voleného zboru Monika Szelényiová, ktorá poďakovala za službu Radoslavovi Lenčéšovi, Štefanovi Nagyovi, ako aj Margite Tóthovej UrbaničovejBeáte Erdélyiovej. Všetkým prítomným zaželala úspešný nový rok plný zdravia. Po spoločnej modlitbe si účastníci pochutnali na dobrotách, ktoré im prichystali členovia slovenského zboru VIII. obvodu Budapešti a napiekli ženičky z XVII. obvodu hlavného mesta Kerestúru. Teta Katka Csókásová k pagáčikom pridala aj novoročný vinš, ktorý si pamätá ešte z detstva: „Vinšujem vám tento nový rok, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hodnvô božskvô požehnania. Po smrti kráľovstvo nebeskô, to vám vinšujem aj žiadam. Pochválen Pán Ježiš Kristus!“ „Naveky amen.“

(-tre)

Foto: autorka