luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

R. Egyedová Baráneková opäť predsedníčkou ZSM

VZ22ZSM-01

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konalo 22. apríla v Slovenskom inštitúte v Budapešti, bolo zároveň aj kongresom organizácie, keďže sa uskutočnili aj voľby vedenia. Delegáti zvolili na čelo organizácie Ruženku Egyedovú Baránekovú, ktorá sa tak stala predsedníčkou ZSM už po šiesty raz.

Na úvod predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, keďže sa ho zúčastnilo 67 spomedzi 77 delegátov zo všetkých kútov Maďarska, kde žijú Slováci. Potom privítala hostí, medzi ktorými boli aj poslanci VZ CSSM: predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková, Matej Šipický, aj ako predseda kuratória Verejnoprospešnej nadácie ZSM, Zuzana Hollósyová ako stála účastníčka poroty Slovenské spievanky a veršovačky, i predseda OSMM Bence Szeljak. Samozrejme, okrem nich boli členovia VZ aj medzi delegátmi. Vo svojom úvodnom príhovore sa predsedníčka ZSM poďakovala za vytrvalosť pobočiek počas nútenej prestávky zapríčinenej pandémiou. Ako povedala, viacerí z našich Slovákov sa stali obeťami pandémie ochorenia COVID-19 a aj všeobecný útlm spôsobený uzavretosťou znamenal veľké škody v našich komunitách. Napriek tomu v októbri tohto roku počas sčítania obyvateľov sa musia pozviechať a presvedčiť ľudí, aby sa priznali k svojej národnosti. Ako povedala, je to ten krok, ktorý musíme podstúpiť my sami, nemôžeme čakať pomoc odnikadiaľ, lebo ak sa neprizná dosť ľudí k slovenskej národnosti, môže to nepriaznivo ovplyvniť celú našu národnosť. Pripomenula, že na túto tému už v januári tohto roku zaslali list pobočkám, v ktorom žiadajú od nich námety a návrhy, ako zapojiť, resp. presvedčiť obyvateľov slovenskej národnosti. „Celý náš ďalší osud môže v nemalej miere závisieť od toho, či sa budeme hlásiť k svojim koreňom, či dokážeme sami sebe a celému svetu, že sme ešte tu,“ píše sa v liste, v ktorom zároveň vyhlásili aj súťaž o najlepší slogan či heslo kampane.

VZ22ZSM-02

Správy o činnosti

Po zaspievaní hymnickej piesne Daj Boh šťastia zvolili za predsedajúcu Moniku Szabovú, ktorá potom viedla ďalej zasadnutie. Roky 2018 až 2021 zhodnotila predsedníčka ZSM R. Egyedová Baráneková. Uskutočnili sa tradičné podujatia, ako škola v prírode Poznaj svoje korene, Folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke, Slovenské spievanky a veršovačky, Slovenský škovránok, v rokoch 2018 a 2019 konferencia Ako ďalej Slováci v Mlynkoch, doškoľovania aktivistov. Zvlášť vyzdvihla voľby do slovenských samospráv v roku 2019, počas ktorých sa prvýkrát v histórii novodobých volieb spojili všetky slovenské organizácie a vytvorili spoločnú listinu VZ CSSM. V roku 2020 sa napriek pandémii uskutočnila súťažná prehliadka Slovenský škovránok, ale v online podobe a v tom roku zorganizovali prvýkrát aj výtvarnú a národopisnú súťaž a tábor Korene a konáre.

Správu Finančného výboru za rok 2021 predložil Ondrej Agárdi, ktorý poznamenal, že hospodárenie ZSM prebehlo podľa predpisov, využili všetky možnosti na získanie podpôr na fungovanie a na usporiadanie podujatí. M. Szabová dodala, že ZSM vlani hospodáril s 13 miliónmi forintov.

VZ22ZSM-03

Čo sa týka činnosti ZSM v roku 2022, predsedníčka ZSM hovorila najmä o celoštátnych podujatiach. Nezabudla však podčiarknuť húževnatú a neúnavnú prácu ľudí v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach, v pobočkách. Festival v Banke bude 31. júla a plánujú na ňom predstaviť prvý celoštátny slovenský mládežnícky orchester, v ktorom budú muzikanti z viacerých obcí a miest Maďarska. Konferenciu Ako ďalej Slováci plánujú uskutočniť 21. a 22. októbra v Mlynkoch, Škola v prírode bude na Táľoch a ZSM sa zapojí pred sčítaním obyvateľov aj do spoločného organizovania regionálnych stretnutí s CSSM a parlamentným hovorcom Slovákov.

Tohtoročný rozpočet predložila M. Szabová. ZSM by mal hospodáriť so sumou 15 miliónov forintov. Pripomenula však, že nakoľko súbehy na podujatia písali v novembri a odvtedy sa značne zvýšili ceny, budú musieť presunúť peniaze na fungovanie na celoštátne akcie. V modifikácii Stanov zvýšili členské poplatky.

Správu o činnosti VPN ZSM v roku 2021 prečítal jej predseda M. Šipický. Z nej vysvitlo, že členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 3 000 eur na Folklórny festival Slovákov v Maďarsku, 1 000 eur na celoštátnu súťaž pre spevácke a folklórne skupiny Slovenský škovránok a vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu. Do súbehu prišlo 95 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 26 973 220 forintov. Kuratórium v roku 2021 nezamietlo ani jednu žiadosť, 95 súbehov podporilo celkovou sumou 18 010 580 forintov /51 626,10 eur/. R. Egyedová Baráneková vyzdvihla svedomitú prácu kurátorov, ktorí si prečítali všetky súbehy a informovali sa o podporené žiadosti. Modifikovali aj Stanovy VPN ZSM. Podľa platných právnych predpisov nadácia musí zamestnať na zmluvu tajomníka na dobu neurčitú a jeho úlohy a povinnosti budú odteraz obsiahnuté aj v stanovách. Kontrolný výbor musí zasadať ročne aspoň raz a zo zasadnutia pripraviť zápisnicu.

VZ22ZSM-04

Voľby a noví členovia

Keďže úlohou VZ boli voľby predsedu a predsedníctva organizácie, najskôr zvolilo výbor na predkladanie návrhov v zložení Judita Molnárová Mátraiová, Zoltán Berényi Erika Zahoránová, aby pod jeho vedením zostavili zoznam kandidátov zastupujúcich jednotlivé regióny. Doterajšia predstaviteľka Boršodského regiónu J. Molnárová Mátraiová sa poďakovala za dôveru a navrhla do tejto funkcie Daniela Kátaiho. Členovia predsedníctva sa predstavili členom kongresu a potom nasledovalo otvorené hlasovanie.

Členmi predsedníctva sú Veronika Árendášová (Komárňansko-ostrihomský región), Marta Papučková Glücková (Peštiansky región), R. Egyedová Baráneková (Novohradsko-hevešský región), Katarína Krafčenková (Zemplínsky región), Zuzana Liborová Antalová (Komlóšsky región), D. Kátai (Boršodský región) a Judita Fábriová (Békešský región).

Do Kontrolného výboru zvolili Ondreja Agárdiho, Alžbetu TelekešovúAlžbetu Štrbikovú.

Voľba predsedu sa uskutočnila tajným hlasovaním. Každý delegát dostal hlasovaciu listinu, avšak iba s jedným menom, lebo nebol iný kandidát okrem R. Egyedovej Baránekovej, ktorá kandidatúru prijala aj preto, lebo pre pandémiu oslabli pobočky i organizácia, ktorú chce posilniť. Za predsedníčku ju zvolili jednohlasne.

Posledným bodom riadneho zasadnutia bolo prijatie nových členov, ktorých počet tento rok presahoval 60 z rôznych regiónov Maďarska.

Delegátov a novozvolenú predsedníčku pozdravila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Pripomenula, že počas pandémie pracovala CSSM online. Podľa nej tento spôsob komunikácie nikdy nenahradí osobné stretnutia. Ďalej poukázala na to, že v poslednom období sa zvýšili možnosti na investičné podpory, ktoré dobre využijú aj Slováci, či ide o oblastné domy, alebo o vybudovanie spoločenských priestorov, „aby mali komunity strechu nad hlavou.“ Nasledujúcou úlohou je dosiahnuť, aby na prevádzku týchto domov dostali samosprávy peniaze. Pozvala delegátov do Slovenskej reštaurácie a penziónu v Békešskej Čabe, ktorej obchodnú spoločnosť prevádzkuje CSSM. Samozrejme, hovorila aj o plánoch na pretvorenie budovy bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti na Slovenské kultúrne centrum a „samotná budova bude rozprávať o tom, že nie sme tu hostia a aká významná komunita tu bola.“ Na záver pripomenula, že v CSSM funguje kancelária právnej a odbornej pomoci, ktorej služby môžu využiť všetci Slováci v Maďarsku, vrátane organizácií.

(ef)

Foto: autorka

Napriek tomu v októbri tohto roku počas sčítania obyvateľov sa musia pozviechať a presvedčiť ľudí, aby sa priznali k svojej národnosti.