luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O voľbách sa radili v Bánhide

BaPrVFo-01

Predvolebné fórum Slovákov Komárňansko-ostrihomskej župy usporiadali v Tatabáni-Bánhide 4. apríla. Stretnutie zorganizovala župná slovenská samospráva v spolupráci so Zväzom Slovákov v Maďarsku (ZSM). V bánhidskom Slovenskom dome sa zišli predstavitelia desiatich národnostných zborov pôsobiacich v župe.

Fórum dostalo názov Pred voľbami a v tom duchu stretnutie aj prebiehalo. Na úvod odznela hymna Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia. Vzápätí Bánhidský slovenský spevácky zbor zaspieval prekrásne slovenské piesne z Bánhidy. Na harmonike ich sprevádzal Ladislav Csalánosi, ktorý súbor vedie. Predsedníčka župnej slovenskej samosprávy Alžbeta Szabová privítala všetkých prítomných. Cieľom stretnutia bolo, získať dôležité informácie o nastávajúcich národnostných voľbách, najmä čo sa týka hlasovania do miestnych a župných slovenských národnostných samospráv, ako aj do Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). V mene nášho najvyššieho voleného zboru vystúpila predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková. Hovorila o ťažkostiach, ktoré nás kvárili v období pandémie covidu. Veľmi ťažko sa v rokoch epidémie pracovalo, ale napriek komplikáciám sa podarilo udržať pri živote inštitúcie patriace do prevádzky CSSM. Obzvlášť veľkou výzvou bola správa slovenských škôl spadajúcich pod náš najvyšší volený zbor. Predsedníčka CSSM hovorila o dvoch veľkých projektoch, ktoré v ostatnom cykle samospráva realizovala. Jedným z nich je zakúpenie a rekonštrukcia bývalého evanjelického kostola na Rákocziho triede v Budapešti a druhým prevzatie čabianskeho Slovenského domu a k nemu patriacej reštaurácie od Čabianskej organizácie Slovákov, lebo pre nedostatok finančných prostriedkov hrozilo zatvorenie slovenskej reštaurácie, ba aj celého kultúrneho strediska v Békešskej Čabe. Napriek tomu, že sa Alžbeta Hollerová Račková snaží vyhovieť všetkým pozvaniam, ktoré dostáva, časová tieseň ju núti zúčastňovať sa najmä regionálnych podujatí. Zároveň konštatovala, že aj napriek množstvu práce, ktorú musela počas uplynulých piatich rokov vykonať, dvere mala vždy otvorené, aj telefón zapnutý. „Ďakujem za vašu podporu. Každému prajem veľa výdrže a energie na ťažké obdobie, ktoré nás čaká,“ povedala predsedníčka na záver svojho krátkeho, avšak podnetného príhovoru.

BaPrVFo-02

V mene najviac zastúpenej nominujúcej organizácie, Zväzu Slovákov v Maďarsku, vyjadrila podporné názory jeho predsedníčka Ruženka Egyedová Baráneková. Poukázala na dôležité fakty, týkajúce sa nadchádzajúcich volieb. Potom vysvetlila, čo znamená pre ZSM byť nominačnou organizáciou, akú zodpovednosť berie na seba organizácia plnením tejto úlohy, veď tým, že podpíše kandidačné listiny do miestnych a župných samospráv, respektíve do celoštátneho voleného zboru, do určitej miery preberá zodpovednosť za aktivitu svojich kandidátov. Oni sa majú nielen zúčastňovať rokovaní samospráv a odsúhlasovať uznesenia a rozhodnutia. Mali by sme si zvoliť takých predstaviteľov, ktorí budú vždy zastupovať záujmy našej komunity a urobia všetko pre našu národnosť. Kandidát, ktorý chce byť poslancom musí správne komunikovať, musí byť ochotný na kompromis a mať na zreteli predovšetkým záujmy našej národnosti. Predsedníčka ZSM tiež informovala účastníkov fóra o priebehu koaličných rokovaní s Úniou slovenských organizácií v MaďarskuSlovenským spolkom Identita. (Ako sa naši čitatelia mohli v našom periodiku dočítať, koaličnú dohodu organizácie podpísali 8. apríla.) Predsedníčka ZSM tiež pripomenula účastníkom fóra, že rok 2024 bol vyhlásený za Rok osobností Slovákov v Maďarsku. Všetkých požiadala, aby nezabúdali na významné osobnosti svojej obce či župy a priblížili ich prostredníctvom nášho periodika Slovákom celej krajiny. Zástupcom desiatich slovenských samospráv v župe sa prihovoril aj slovenský hovorca maďarského parlamentu. Anton Paulik krátko hovoril o výsledkoch sčítania obyvateľstva v Maďarsku. S poľutovaním poukázal na skutočnosť, že sa k našej národnosti prihlásil nižší počet ľudí, než ostatne. Zdôraznil potrebu založenia aspoň desiatich miestnych samospráv v župe, aby mohla vzniknúť aj župná samospráva. Mimoriadne dôležité je, aby sa čím viac ľudí prihlásilo na listinu voličov slovenskej národnosti. Posledný termín je 31. mája. Hovoril aj o počte členov národnostných samospráv. Kde sa prihlási na listinu slovenských voličov menej ako sto ľudí, tam bude mať samospráva 3 členov, kde viac ako sto, tam ich bude mať 5. V komunálnych a národnostných voľbách budeme hlasovať 9. júna. Vtedy dáme svoj hlas aj europoslancovi za náš región. Parlamentný hovorca upozornil na závažnú skutočnosť, že v národnostných voľbách budeme mať tri listiny so svojimi hlasmi – hlasovať budeme na poslancov miestnej, župnej a celoštátnej samosprávy. Všetky tri listiny musíme vložiť do zelenej obálky a bezpodmienečne ju zalepiť. Ak obálka nebude zalepená, hlas bude neplatný!

BaPrVFo-03

BaPrVFo-04

Rokovania sa zúčastnil aj prednosta župného úradu Zoltán Veres, ktorý je zároveň predsedom župnej volebnej kancelárie. Preto na stretnutí prebiehajúcom v priateľskom duchu hovoril o priebehu volieb z právneho hľadiska.

Anna Crnečká/Kru

Foto: K. Jackl