luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (8/2023)

23Zapisky3-01

Začnem tam, kde som dokončil svoje predchádzajúce zápisky. Ako som pred dvomi týždňami uviedol, Zväz celoštátnych národnostných samospráv a Výbor národnosti v Maďarsku si vytvorili spoločnú pracovnú skupinu na zosúlaďovanie názorov týchto dvoch organizácií pri prípravách novej zmeny národnostného zákona. Chceme zabezpečiť, aby sme pri rokovaniach s vládnymi predstaviteľmi ťahali za jeden povraz, aby sme na spoločné zasadnutia už prichádzali s jednotnými názormi. Táto naša pracovná skupina zasadala po prvýkrát minulý týždeň.

Na stretnutí sme prezreli predložené modifikačné návrhy. Sú to návrhy od celoštátnych samospráv a členov národnostného výboru. Medzi nimi sú návrhy spresňujúceho rázu, ako vyrovnanie rozdielu postavenia miestnych a národnostných samospráv napríklad pri preberaní štátneho majetku, kde miestne samosprávy nemusia zaplatiť poplatok za nadobudnutý majetok, kým národnostné samosprávy áno. Ďalší príklad je, že miestne samosprávy dostávajú normatívnu podporu na zabezpečenie stravovania školopovinných detí cez letné mesiace na základe ich počtu, národnostné samosprávy takúto podporu nedostávajú. Ale je to rovnako pri zabezpečení bezplatnej stravy pre deti zo znevýhodnených rodín počas školského roka, ktorú tiež nedostávajú naše národnostné samosprávy. Absencia týchto možností teraz, v období, keď sa finančné rámce zužujú pre všetkých zriaďovateľov škôl, oveľa viac zaťažuje financovanie našich školských zariadení, ako doteraz. Práve preto sme sa zhodli na tom, že tieto návrhy jednohlasne budeme presadzovať na stretnutí s vládnymi predstaviteľmi.

Tretí návrh týkajúci sa niektorých dôležitých zmien v oblasti školstva je, aby národnostný zákon umožnil celoštátnym samosprávam preberať do svojej prevádzky aj školy, kde sa národnostný jazyk vyučuje ako jazyk. Zatiaľ takáto možnosť nie je, pričom v niektorých regiónoch, kde nie sú dvojjazyčné školy, bez aktívneho pričinenia celoštátnych samospráv postupne zanikajú aj tie tzv. jazykové národnostné základné školy. Aj tento návrh budeme podporovať pri rokovaniach.

Ostatné návrhy modifikácie by mali upresniť, či aj zmeniť predpisy, platné pri prípravách národnostných, alebo parlamentných volieb. Tu jednoznačnú podporu pre všetky návrhy bude ťažšie dosiahnuť, lebo ich predkladatelia často presadzujú zmeny, ktoré sme už zopárkrát prediskutovali pred skoro všetkými voľbami, a pravidlá, ktoré obsahujú platné zákony, sú väčšinou výsledkami týchto diskusií. Sem patrí napríklad predĺženie povinnosti registračného obdobia národnostných

nominačných organizácií na päť rokov pred voľbami, skúmanie ich činnosti v prospech danej národnosti, alebo zákaz kandidovania členov jednej rodiny do miestnej národnostnej samosprávy. Členovia pracovnej skupiny sa napokon dohodli na tom, že tieto návrhy nebudú presadzovať ani pri tomto modifikovaní. Sem patria ešte otázky zosúladenia termínu registrácie, respektíve odpísania sa zo zoznamu národnostných voličov. Ako je známe, teraz sa možnosť registrácie končí deväť dní pred voľbami, kým registrovaní voliči sa môžu odhlásiť zo zoznamu až do dňa volieb. Náš ďalší návrh je, aby financie, pred parlamentnými voľbami poskytované na národnostnú kampaň, mohli dostať celoštátne samosprávy skôr, veď ich potrebujú na registračnú kampaň už mesiace pred voľbami.

Tieto návrhy sa týkajú predovšetkým parlamentných volieb, takže máme ešte čas ich podrobne prerokovať so všetkými zainteresovanými organizáciami, ale v každom prípade ich budeme jednohlasne podporovať.

Anton Paulik