luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (18/2023)

23Zapisky8-01

Za posledné dva týždne sa uskutočnilo množstvo programov, aj ja som navštívil zopár z nich. Najprv by som sa sústredil na tie, ktoré boli organizované Výborom národností v Maďarsku. Pred riadnym zasadnutím výboru sme pozvali na spoločné rokovanie členov Zväzu celoštátnych národnostných samospráv, aby sme za ich prítomnosti prešli návrh modifikácie národnostného zákona.

Ako som už o tom písal, po poslednom stretnutí členov pracovnej skupiny, ktorá mala pripraviť obsah návrhu, nakoniec zostalo trinásť bodov, ktoré sme na tomto stretnutí predložili partnerom z celoštátnych samospráv. Napokon, keďže väčšia časť z týchto paragrafov je skôr technického rázu, alebo sa priamo týka iba jednej národnosti, ukázalo sa, že podrobnejší rozbor si zaslúži len jeden bod. Tento bod ide meniť 56. paragraf zákona, ktorý bol doteraz asi najviackrát modifikovaný. Obsahuje totiž podmienky vypísania národnostných volieb v obciach, župách a na celoštátnej úrovni. Prakticky od vzniku prvých samospráv pomocou tohto nariadenia chceli aktuálne vlády zabrániť šíreniu takzvaného „etnobiznisu“, a nie je tomu inak ani teraz. Pretože, ako sa ukázalo, keď niekto chce obchádzať zákonnú cestu, vždy si nájde spôsob, ako na to.

Keďže sme sa na tomto bode naďalej nedohodli, zostali najmenej dva odlišné návrhy, predseda výboru tieto napokon rozposlal písomne všetkým celoštátnym samosprávam a každému členovi výboru s tým, aby sme sa k nim vyjadrili písomne. Z odpovedí to vyzerá, že záväzná dohoda asi nebude, takže budeme musieť na nasledujúcom zasadnutí hlasovať, ktorý návrh národnostný výbor podporí.

Okrem udalostí v parlamente, za nemenej dôležité považujem stretnutie so štátnym tajomníkom, zodpovedným za verejné školstvo na Ministerstve vnútra, Zoltánom Maruzsom. Témou stretnutia bol v posledných týždňoch dosť často diskutovaný zákon o postavení učiteľov verejného školstva, respektíve niektoré otázky súvisiace s poslednou zmenou školského zákona. Návrh toho prvého zákona bol vyložený na pripomienkovanie na domovskú stránku ministerstva. Národnostné samosprávy mali už tiež možnosť vyjadriť sa k textu, takže na tomto stretnutí sme prebrali prakticky už len pripomienky. Prístup pána štátneho tajomníka k týmto návrhom bol pozitívny, v podstate na všetky – zdôrazňujem – ktoré sa týkajú nás ako národnostnej komunity, sa vyjadril kladne, čiže tieto pripomienky budú zohľadnené pri zostavovaní definitívneho textu návrhu zákona.

V budapeštianskej slovenskej škole sme si pripomenuli Deň slovenských pedagógov v Maďarsku. Ocenenie Pedagóg roka z rúk predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej prevzala učiteľka materskej školy v Tardoši Helena Sándorová. Spomedzi pedagógov pôsobiacich na školách bola ocenená Marta Kormošová Gáborová z Kestúca. Aj touto cestou im blahoželám.

V Budapešti v Slovenskom inštitúte zasadalo Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku, kde som tiež pozdravil prítomných a vypočul som si hlásenie o činnosti tejto našej najstaršej a najväčšej organizácie, ako aj správy o ich tohtoročných plánoch a aktualitách v živote Zväzu a jeho nadácie.

Okrem týchto štyroch najpodstatnejších programov som v týchto dňoch navštívil program trinásteho obvodu v Budapešti „Literárny trojhlas”, bol som v Bratislave na prezentácii posledných publikácií SolvakUm s.r.o., medzi nimi aj dvoch našich kalendárov na rok 2023. Ďalej som bol aj v mojej rodnej obci Kétšoproň na tradičnom čajovom popoludní, v Sarvaši na desiatej odbornej konferencii Národnostných odborov Pedagogickej fakulty Univerzity Ferenca Gála na tému stavu národnostného vysokého školstva, ako aj v Slovenskom Komlóši na Dni mesta. Takže, ako vidieť z množstva programov, naša národnosť je naďalej veľmi aktívna.

Anton Paulik