luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (48/2023)

23Zapisky22-01

Ostatné dva týždne boli mimoriadne nabité programami. Parlament zasadá aj teraz a prerokúva sa množstvo navrhnutých zákonov či modifikácií. Medzi národnostné body patria návrh zákona o modifikácii niektorých daňových zákonov a návrh zákona o splnení rozpočtového zákona na rok 2022. O týchto dvoch som už písal dávnejšie.

Z ďalších sme si vybrali návrh zákona o regionálnom rozvoji a zákon o modifikácii niektorých predpisov týkajúcich sa ústredných riadiacich orgánov. V týchto návrhoch ide o založenie nového ministerstva, zodpovedajúceho za koordináciu rozvoja regiónov a o princíp riadenia hospodárskeho rozvoja v nich. Keďže väčšina národnostných obcí a miest sa nachádza v zaostalých regiónoch, pokladáme za dôležité, aby sme mali náhľad na dianie v tejto oblasti, a aby miestne, regionálne a celoštátne národnostné samosprávy mohli mať možnosť zapájať sa do konkurzov, vypísaných v záujme posilnenia hospodárstva v ich regiónoch. Tu myslíme predovšetkým na tie národnostné zbory, ktoré sú zriaďovateľmi inštitúcií a tak z času na čas potrebujú finančnú pomoc pre udržiavanie týchto zariadení.

Okrem plenárneho zasadnutia vo výboroch sa konali vypočutia ministrov a vedúcich niektorých ústredných orgánov. Na zasadnutiach národnostného výboru sme vypočuli vicepremiéra Zsolta Semjéna o tom, ako vidí činnosť Úradu vlády v národnostnej oblasti a aké sú výhľady na nasledujúci rok. Členov výboru zaujímali predovšetkým možné riešenia finančných ťažkostí národnostných inštitúcií, medzi nimi hlavne škôl spravovaných národnostnými samosprávami. Okrem toho sme sa pýtali na budúcnosť už začatých veľkých investícií, medzi nimi aj bývalého slovenského evanjelického kostola v Pešti.

Pán vicepremiér pre zabezpečenie financovania našich inštitúcií prisľúbil pomoc pri priamych rokovaniach o tejto téme predovšetkým s Ministerstvom financií, s tým, že do nich treba zapojiť aj ministra vnútra, ktorého náš výbor vypočul v nasledujúci deň. V súvislosti s investíciami zopakoval, že otázku rekonštrukcie budovy bývalého slovenského evanjelického kostola v Pešti pokladá za svoju srdcovú záležitosť a zároveň, že vláda zastáva názor, že ani v národnostnej oblasti nesmú zostať nedokončené investície, teda to, čo sme už začali, za podpory vlády aj dokončíme.

Na druhý deň sme sa stretli s ministrom vnútra, ktorý zodpovedá aj za školstvo, Sándorom Pintérom. Pre neho sme v spolupráci s predsedami celoštátnych národnostných samospráv pozbierali rad otázok, z ktorých sa väčšina týkala financovania škôl. Aj od neho sme dostali prísľub na rokovanie o tejto otázke za účasti Ministerstva financií. Ja som sa pýtal na urýchlenie vydávania nových učebníc pre národnostné školy. Tu teraz čakáme na pozvanie štátneho tajomníka zodpovedajúceho za verejné školstvo Zoltána Maruzsu.

Na vypočutí predsedu Národnej mediálnej a informačnej autority Kultúrnym výborom som sa pána predsedu opýtal, čo je príčinou toho, že okrem Rómov ostatné národnosti pre spravodajstvo, alebo pre médiá (okrem národnostných vysielaní) prakticky neexistujú a správy o nich sa v žiadnych spravodajských reláciách nevyskytujú. Pritom aj podľa posledného sčítania obyvateľstva hovoríme o piatich percentách obyvateľstva. Pán predseda odpovedal, že úlohou Autority je sledovať obsah spravodajstva, nie kritizovať, alebo predpísať, čo by mali spravodajské materiály obsahovať. So svojou otázkou sa mám obrátiť na vedúcich predstaviteľov jednotlivých mediálnych spoločností.

O programoch mimo parlamentu teraz pre nedostatok priestoru napíšem iba toľko, že sa niesli v znamení 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku a 70. narodenín tanečného súboru Veľká Bukovinka.

Anton Paulik