luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Budapeštianski slovenskí dôchodcovia si uctili ženy

VZKSD23-01

V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa 8. marca konalo valné zhromaždenie Klubu slovenských dôchodcov spojené s oslavou MDŽ.

Predseda organizácie Ján Kukučka po privítacích slovách konštatoval, že zo 70 členov je prítomných 43, tým pádom je rokovanie uznášaniaschopné. Navrhol schváliť rokovacie body a požiadal podpredsedníčku Klubu Máriu Libayovú, aby viedla rokovanie. VZ za zapisovateľa zvolilo Juraja Benczeho a za overovateľov Beátu Tamásovú a Pavla Benša.

VZKSD23-02

Na rokovaní predseda predniesol správu o naplnení minuloročných predsavzatí, ktoré si členovia stanovili a zároveň ich informoval o hospodárení organizácie. Pre širšie pochopenie J. Kukučka v maďarskom a podpredsedníčka v slovenskom jazyku. Mali o čom referovať, členovia sa zúčastnili na viacerých výletoch, návštevách múzeí, ústredných slovenských podujatiach, ako bol napríklad Deň Slovákov v Maďarsku, ale predovšetkým na akciách, ktoré usporiadali slovenské samosprávy pôsobiace v hlavnom meste. Po schválení správy o minuloročnej činnosti a hospodárení organizácie, prednieslo vedenie KSD návrh programov na tento rok a informovalo prítomných o podaných súbehoch. Aj keď plán tohoročnej činnosti z objektívnych dôvodov zatiaľ nemôže byť úplný, členovia klubu ho jednohlasne schválili s tým, že časom bude doplnený.

VZKSD23-03

Ján Karkalik v mene vedenia KSD a v mene mužov pozdravil prítomné ženy. Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti zvlášť zagratulovala herečke slovenského pôvodu Zuzane Ďurkovičovej, známej v Maďarsku pod menom Zsuzsa Gyurkovicsová, k jej 94. narodeninám. Keď umelkyňa zazrela, ako sa k nej blížia gratulanti, bola v pomykove. Vraj sa na to nepripravila, ako sa im teraz odvďačí? Rýchle sa vynašla, urobila to spevom. Predniesla svoju obľúbenú pieseň Anička, dušička, kde si bola… Zuzana Ďurkovičová sa vždy veľmi teší na stretnutia so slovenskou komunitou, priam žiari radosťou, keď má s kým hovoriť po slovensky. Napriek tomu, že v rodnom Slovenskom Komlóši žila iba do roku 1947, je s ním bytostne spätá, ctí si tamojších ľudí, ich jazyk, kultúru, váži si všetko, čo je komlóšske a čo jej nekonečne chýba.

VZKSD23-04

VZKSD23-05

VZKSD23-06

Po skončení valného zhromaždenia nasledoval kultúrny program. Herečky Slovenského divadla Vertigo Viola Thirringová a Denisa Dérová predniesli program, ktorý zostavila Daniela Onodiová – výber ľúbostných básní slovenských autorov z Maďarska: Zuzany Brožovej, Juraja DolnozemskéhoEvy Fabiánovej, Imricha Fuhla, Alexandra Kormoša a Gregora Papučka. Spoluúčinkovali huslistky Katalin Ráczová a Anna Tálasová.

Po dojímavom, bravúrnom kultúrnom programe muži obdarili prítomné ženy krásnym kvetom a recepciou, ktorá poskytla priestor na priateľské rozhovory za bielym stolom.

(zlh)

Foto: autor