luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Odborný seminár pedagógov v Novom Meste pod Šiatrom

SemiNMpS22-01

V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre sa 25. až 26. apríla konal odborný seminár pedagógov spojený s prednáškami na tému „Intervenčný program čítania s porozumením pre materinský a cudzí jazyk”. Miestom školenia bola Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát v Novom Meste pod Šiatrom.

Dôvodom stretnutia 16 učiteľov slovenského a iného cudzieho jazyka z troch miest a obcí bolo uskutočňovanie cieľov vytýčených hostiteľskou školou vo vzdelávacom rozvojovom projekte v rámci programu Erasmus+.

Novomestská inštitúcia si preto pozvala naozaj skúsených expertov z oblasti vzdelávania. Eva Stranovská a Zdenka Gadušová sú členkami autorského kolektívu „Intervenčného programu čítania s porozumením”. Zatiaľ čo profesorka Stranovská je expertka v oblasti rozvoja edukácie nemeckého jazyka, profesorka Gadušová usmerňuje edukáciu budúcich učiteľov anglického jazyka. Ján Gallik je riaditeľom Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.

SemiNMpS22-02

Nuž, a v takejto zostave v rodinnej atmosfére jedálne slovenskej dvojjazyčnej základnej školy po krátkom kultúrnom programe žiakov 2. a 5. triedy pod vedením hosťujúcej učiteľky Dagmar Kötelešovej školitelia zaviedli záujemcov do ríše inovatívnych metód a odhalili tajomstvá rozvoja vyučovania čítania s porozumením. Prednášky v slovenskom jazyku striedali motivačné a rozohrievacie aktivity. Tie boli bohato kombinované ukážkami prác s čitateľskými stratégiami. Účastníci seminára pracovali v skupinách. Nové metódy si zapisovali do poznámkového zošita, ale opierať sa mohli aj o premietané prezentácie, vlastné nápady a skúsenosti, resp. o publikácie, ktorých elektronickú formu si záujemcovia môžu stiahnuť z www.interacy.ff.ukf.sk.

SemiNMpS22-03

Školeným pedagógom bolo zdôraznené, že z psycholingvistického hľadiska vyučovacia hodina zameraná na prácu s textom je ideálna, ak má tri časti. Pred čítaním je nevyhnutné začať rozohrievacou technikou. Cieľom aktivity je žiakov uvoľniť. Zároveň v nich vzbudzujeme pozornosť, ktorá je vstupnou bránou pozornosti. Tá pomáha koncentrácii, preto je zapamätanie efektívnejšie. Hlavnou časťou hodiny sú potom aktivity počas čítania. Účastníci boli oboznámení s naozaj širokou škálou metód v závislosti od dĺžky a zložitosti textu. Na záver sa prezentovali aktivity po čítaní.

SemiNMpS22-04

Pedagógovia sa na seminári dostali k bohatému metodickému materiálu, ktorý potrebujú už len usporiadať, adaptovať a implementovať do svojich vyučovacích hodín. Naším cieľom je totiž žiakov v čo najvyššej možnej miere zainteresovať do diania hodiny s čo najefektívnejším výstupom, t. j. porozumením textu. K tejto snahe určite prispejú aj čerstvo vydané národnostné učebnice podporené Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, na ktoré sme pozornosť prítomných upriamili video upútavkami. Výsledkom stretnutia bola aj prehĺbená spolupráca medzi partnerskými vzdelávacími inštitúciami.

(jk)

Foto: autorka