luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tri žiačky z Maďarska na celoslovenskej súťaži

PrecoSlov24-01

Dňa 6. júna sa v Nových Zámkoch stretli na záverečnom vyhodnotení účastníci 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk, jeho výrazovú bohatosť, o kultúru, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu. Tento ročník sa niesol v znamení 200. výročia vydania lyricko-epickej skladby Slávy dcéra, napísanej Jánom Kollárom, 180. výročia vzniku slovenskej hymny, 155. výročia založenia Živeny, prvého spolku slovenských žien, 100. výročia začiatku prevádzky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, 80. výročia založenia Divadla Jonáša Záborského v Prešove, 80. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a ďalších významných udalostí a osobností.

Do súťaže sa okrem žiakov a žiačok zo Slovenska zapojila aj mládež z Anglicka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Švédska a Ukrajiny s celkovým počtom 70 literárnych prác.

PrecoSlov24-02

Medzi ocenenými boli 6 žiaci slovenských škôl v Srbsku, 2 žiaci z Rumunska, po jednom z Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Chorvátska a Švédska a tri žiačky z Maďarska.

V kategórii próza získala ocenenie Vanda Cserenyeczová zo Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe. Na súťaž ju pripravoval Ján Piťoňák.

Osobitnú cenu poroty získala Boglárka Brachnová, žiačka Zuzany Benkovej taktiež z békeščabianskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie.

PrecoSlov24-03

Čestné uznanie udelila porota Hanne Gecseovej z Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom. Na súťaž ju pripravovala učiteľka Rita Timková. Boglárka Brachnová svojim vystúpením – spevom a hrou na citare – v rámci kultúrneho programu ukázala, že okrem písania je jej blízka i hudba.

Rovnako, ako po predošlé roky i teraz bolo vyhodnotenie súťaže zorganizované na vysokej úrovni tak, aby si všetci účastníci odniesli krásne zážitky nielen kvôli oceneniu, ale aj z kultúrneho programu a zo stretnutia s významnými osobnosťami slovenského školstva a kultúry, ktorí svojou účasťou prišli podporiť súťaž.

Oficiálna časť podujatia sa začala pri soche Antona Bernoláka na novozámockom Hlavnom námestí. Primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, zástupcovia školstva, kultúrnych a spoločenských organizácií mesta a hostia položili vence k soche Antona Bernoláka. Predsedníčka MO Matice slovenskej Miroslava Valovičová priblížila prítomným život a dielo tohto katolíckeho kňaza, spisovateľa a jazykovedca a jeho pôsobenie v Nových Zámkoch. Následne sa všetci spoločne presunuli do Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne, kde sa konalo oceňovanie a kultúrny program.

PrecoSlov24-04

Na záver podujatia bol vyhlásený 33. ročník súťaže.

Helena Rusnáková

Foto: autorka

Fotogaléria