luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dovidenia, škola!

KonSRSarv24-01

Dňa 23. júna sa v našej Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši konalo slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024.

Dialo sa na pôde sarvašského divadla Cervinus Teatrum. Programom nás sprevádzali žiaci 7. ročníka Adela Tóthová a Bence Rácz. Hneď na úvod všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Terézia Wéberová Hanzová. Čo zažili žiaci našej školy v uplynulom školskom roku, to nám vo veselej scénke pripomenuli druháci, ktorých pripravili učiteľky Eva Jansiková Herková a Renáta Pirosová. Javisko zaplnili zážitky z vyučovania, prestávok a aktivít našej školy, ale i piesne a básne v slovenskom i maďarskom jazyku. Do vystúpenia sa zapojili aj mladšie žiačky zo školského speváckeho zboru, ktoré pripravila učiteľka Csilla Sindelová.

KonSRSarv24-02

Po tejto veselej časti programu nasledovala vážnejšia, ale o to zaujímavejšia. Na rad prišlo hodnotenie práce našej školy, výsledkov našich žiakov. Slova sa ujala Terézia Wéberová Hanzová. Pani riaditeľka zhrnula celý školský rok, všetky aktivity školy. Pochválila žiakov za ich celoročnú prácu, poďakovala učiteľom a nepedagogickým zamestnancom školy za ich námahu. Zároveň poďakovala aj rodičom, ktorí počas celého školského roka obetavo prikladali ruku k dielu v prospech svojich detí, v prospech školy.

A potom nastala chvíľa oceňovania celoročnej práce našich žiakov. Na pódiu sa prezentovali mnohí prváci, druháci a postupne aj starší žiaci, ktorí dosiahli výborný prospech. Medzi najlepšími štvrtákmi boli Boglárka Antalová, Arina Aszódiová-Szöcsová, Zita Domjánová, Hunor Kis, Panni Misúrová, Zoltán Nagy, Kíra Zrena, Maja Kovácsiková. Výborný prospech dosiahli piataci Endre Pál Németh, Boglárka Bencsiková, Szofi Lesfalviová, Angelika Enabulele a Gergö Sinka. Najlepšími šiestakmi boli Krisztián Darvas, Annabella Enabulele, Botond Hruska, Bence Rácz, Benett Virág. Všetkým žiakom zablahoželala a knižné odmeny odovzdala zástupkyňa školy Anikó Kitová.

KonSRSarv24-03

Za výborné športové výsledky v stolnom tenise bol odmenený piatak Endre Pál Németh. Zablahoželala mu učiteľka telesnej výchovy Ágnes Sávaová Kovácsová.

Za výbornú reprezentáciu našej školy boli ocenení mladí šachisti: Maja Dorka Csipaiová, Csenge Kómárová, Adam Huszár, Máté Huszár, Levente Vaszkó, Natália Vaszková. Poháre im odovzdal vedúci šachového krúžku Lajos Patkó.

Celý školský rok 2023/2024 a záverečnú školskú slávnosť ukončila riaditeľka školy. Všetci prítomní si pred odchodom z divadla ešte pozreli videoprojekciu fotografií zo života jednotlivých žiackych kolektívov.

KonSRSarv24-04

Po ukončení slávnosti sa žiaci s triednymi učiteľmi odobrali do školy, kde si prevzali vysvedčenia za celoročnú prácu. Budovou školy sa niesla príjemná atmosféra. Ako žiaci, tak aj učitelia si po celoročnej práci zaslúžia oddych. A keď sa leto bude blížiť k jeseni, znova nás privíta naša dobrá škola. Tak teda, dovidenia, škola!

(PK)

Foto: autor