luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Štyria biskupi vysvätili obnovenú kaplnku v Slovenskom Komlóši

SlKomlosKaplnka-01

V rámci jubilejného týždňa, ktorým si v decembri v Slovenskom Komlóši pripomenuli 275. výročie vzniku miestneho evanjelického cirkevného zboru, štyria evanjelickí biskupi vysvätili obnovenú a rozšírenú kaplnku.

Evanjelický cirkevný zbor a. v. založili slovenskí osadníci, ktorí prišli na komlóšsku pustatinu z Békešského Sv. Ondreja, roku 1746. Budovanie osady sa začalo o tri roky neskôr, prvú modlitebňu tu vysvätili roku 1767, kostol vybudovali v rokoch 1792 až 1795, náklady činili 23 tisíc forintov. Boží chrám obnovili roku 1865 a vtedy postavili aj priestory na skladovanie žita a pšenice. Po zmene spoločenského zriadenia, za uplynulých 30 rokov, sa zbor rozšíril o materskú školu, zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, útulok pre závislých, Lutherov domDom remesiel. V súčasnosti sa rozbehli prípravy na kompletné obnovenie kostola a vysvätili obnovenú kaplnku – stručne zhŕňa historické medzníky 275-ročného zboru letáčik, ktorý dostali účastníci slávnosti 9. decembra pri vchode do kostola.

Zborový farár miestneho evanjelického cirkevného zboru a. v. Attila Spišák informoval prítomných, medzi ktorými boli aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik a riaditeľ odboru Úradu predsedu vlády Richárd Tircsi, že kaplnku mohli obnoviť a rozšíriť vďaka podpore získanej od Úradu predsedu vlády. V súčasnosti sa jej kapacita rozšírila o 50 miest, vojde sa do nej 150 ľudí. Vytvorili v nej aj miestnosť pre matky s deťmi, ktorú môžu využívať rodiny s malými deťmi počas služieb Božích. Dodal, že s výnimkou Vianoc od začiatku adventu až do Veľkej noci budú prebiehať bohoslužby v kaplnke.

SlKomlosKaplnka-02

Na slávnostný obrad pricestovali do Slovenského Komlóša biskup Južného dištriktu Péter Kondor (Maďarsko), biskup Východného dištriktu Peter Mihoč (Slovensko), zborový farár slovenského zboru v Prahe, biskup Marián Čop (Česko) a biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku Jaroslav Javorník. Péter Kondor vo svojej kázni v kostole hovoril o kameňoch, ktoré nesú odkaz. Označil ich za skamenené slová, ktoré človek musí brať na vedomie. Hovoril o Samuelovom kameni Eben-Ézer, ktorý uctieva Hospodina a pripomína jeho pomoc. Konštatoval, že aj uplynulých 275 rokov sa nieslo v znamení Hospodinovej pomoci. My všetci sme odkázaní na pomoc, na pomoc, ktorú nám poskytuje On. P. Kondor zdôraznil, že potrebná je každá pomoc, nezávisle od toho, či je malá alebo veľká, mimoriadna alebo každodenná. Uplynulých 275 rokov bolo plných Hospodinovej milosti a viackrát vyzdvihol: „Hospodin nám bol doteraz nápomocný.“

Po slávnostnom obrade v kostole sa biskupi a pozvaní farári presunuli k neďalekej kaplnke, kde P. Kondor prevzal od realizátora rekonštrukcie kľúče, aby ich odovzdal A. Spišákovi. Po spoločnom vysvätení kaplnky biskup P. Kondor požiadal Hospodina: „Používaj túto kaplnku a všetko, čo je v nej, na službu spasiteľskej vôle Tvojej, zhromažďuj v nej Tvoj ľud z pokolenia na pokolenie a posväť ho Duchom Tvojím.“

Podľa beol.hu sprac. vzs

Foto: Ádám Bencsik