luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Spomienková omša s koncertom

Uhlar22-01

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti usporiadala 14. mája v Kostole sv. Ladislava na Námestí mieru po dvanásty raz spomienkovú slovenskú svätú omšu. Pred omšou sa uskutočnilo posvätenie pamätnej tabule kanonika Vojtecha Uhlára, ktorý pôsobil v tomto kostole a ktorého považujeme za staviteľa kostola.

Na podujatí sa zúčastnili predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, konzulka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti Zuzana Miškolciová s manželom, ako aj veriaci zo Santova, Mlynkov, Dabašu-Šáre a Budapešti. Medzi veriacimi boli zastúpení v značnom počte aj poslanci slovenských samospráv tak z Budapešti, ako aj z vidieka. Na spomienkovej slávnosti s názvom Život a dielo kanonika, ktorého nazývajú patrónom chudobných, priblížili štipendista Juraja Bielika Oliver Patay a študentka budapeštianskeho slovenského gymnázia Viktória Poláková.

Uhlar22-02

Jarný koncert

Koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena odhalil nové krásy v prednese spolku, ktorý sa musel vyrovnať so stratou dirigenta Pétera Pálinkása a ťažké pandemické obdobie, a pod vedením nového dirigenta Adama Balázsa Galambosa zbor spieval hádam ešte krajšie ako predtým. Ich koncert, v ktorom prevládali náboženské piesne, s radosťou počúvali v laviciach kostola veriaci. Koncert bol súčasťou série vystúpení pri príležitosti uvedenia nového CD Čas radosti, veselosti, ktorý vyšiel v októbri minulého roku pri príležitosti 20. výročia založenia zboru.

Uhlar22-03

Svätá omša

„V slovách evanjelia od apoštola Jána sme si vypočuli Ježišovu reč adresovanú jeho apoštolom, keď vyšiel z večeradla. Mohli by sme ju nazvať aj Ježišovým testamentom: „Deti moje, ešte chvíľu som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho vás poznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“. Pán Ježiš bol darom lásky od Nebeského Otca pre nás ľudí. A nielen bol, ale zároveň je. Jeho obeta Lásky vyrástla na dreve kríža na Kalvárii,“ povedal vo svojej kázni Stanislav Brtoš, ktorý od začiatku celebruje sväté omše na počesť kanonika Vojtecha Uhlára. V tomto roku litánie čítala Markéta Tóthová Urbaničová a miništrovala tiež už tradične Beáta Erdeiová.

„Ale Pán Ježiš na inom mieste hovorí aj iné slová: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“. Pretože jeho láska k nám prichádza neustále, keď sa slávi Eucharistia. Každým slávením svätej omše sa sprítomňuje Kristus vo svojej láske, keď sa prináša a slávi eucharistická obeta. Eucharistia ako ovocie stromu lásky z Kalvárie.

My si touto dnešnou svätou omšou pripomíname pamiatku kňaza Vojtecha Uhlára. Slováka, ktorý sa staral ako dobrý pastier podľa vzoru Krista o jemu zverené stádo. O veriace ľudské duše. Aj vďaka nemu mohli vtedajší ľudia tohto obvodu zakúsiť niečo zo slov dnešného evanjelia. V láske Vojtecha Uhlára mohli zakúsiť Kristovu lásku kríža a stavbou mať účasť na ovocí lásky, na eucharistii. Pretože stavbou tohto chrámu vytvoril prekrásny sakrálny priestor, v ktorom sa dodnes slávi Eucharistia pre dobro ľudí.

V druhom čítaní z Knihy Zjavenia od apoštola Jána zazneli prorocké slová „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti, ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude...“ Čo nebolo, sa vďaka Uhlárovi stalo skutočnosťou. Na tomto mieste vyrástol Boží stánok, ktorý stojí dodnes. Boží chrám, do ktorého prichádzali tí, ktorí sem prišli za ťažkou prácou, aby pookriali na duši v ich ťaživom položení vtedajšieho robotníka a pracujúceho človeka. Aby mohli kde vyrieknuť svoje prosby Bohu ako svojmu Nebeskému Otcovi a sýtiť sa eucharistickým chlebom,“ pokračoval S. Brtoš.

Uhlar22-04

„Nech aj táto dnešná spomienka je vyjadrením našej vďaky Bohu a kňaza Vojtecha Uhlára, ktorý bol nielen dobrým pastierom jemu zvereného stáda, ale aj staviteľom tohto Božieho príbytku pre nás, ľudí,“ zakončil kázeň vdp. S. Brtoš.

Po svätej omši v záhrade kostola čakalo veriacich agapé, kde sa mohli osviežiť a porozprávať sa.

Eva Fábiánová

Foto: autorka

Uhlar22-05

Uhlar22-06

Uhlar22-07

Uhlar22-08

Uhlar22-09

Usporiadanie slovenskej svätej omše podporili:
Samospráva XIII. obvodu BudapeštiSpráva fondov Gábora Bethlena konkurzom s poradovým číslom NKUL-KP-1-2022/1-000658
Uhlar22-10

Koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena podporili:
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
(0464/HU/2022)
Samospráva XIII. obvodu BudapeštiSpráva fondov Gábora Bethlena konkurzmi s poradovým číslami: NKUL-KP-1-2022/2 -000280 a NCIV-KP-1-2022/1 -000152
Uhlar22-11